Dzienne archiwum: 8 kwietnia 2012

Wielkanoc to czas, kiedy Moja Śmierć na Krzyżu jest właściwie rozważana

Orędzie nr 394 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 06.04.2012, godz.22.20

Moja droga, ukochana córko, jakże Mnie pocieszasz w Moim czasie smutku. Jak przynosisz miłość i pociechę, których tak pragnę od dusz. O, gdyby wszystkie dusze były zjednoczone i splotły swoje serca z Moim, Święta Boża Rodzina byłaby w pełni kompletna. Dopiero, gdy wszystkie dusze zostaną uratowane, wypełni się Boska Wola Mojego Ojca.

Wielkanoc to czas, kiedy Moja Śmierć na Krzyżu jest właściwie rozważana i Moje Zmartwychwstanie jest w pełni uznane za wolność, którą przynosi ludzkości.

Moje Zmartwychwstanie oznacza, że wszyscy, którzy Mnie miłują i głoszą Moje Święte Słowo, również mogą być wskrzeszeni z martwych.

Wszyscy ci, którzy umarli w stanie łaski i znaleźli uznanie u Mojego Ojca, zostaną również wskrzeszeni w chwale z martwych w Dniu, kiedy przyjdę sądzić.

Dołączą do tych, którzy są żywi nie tylko w ciele, ale w duchu Pana, i otrzymają życie wieczne.

Wielu ludzi nie rozumie Mojej obietnicy.

Wszyscy ci, których imiona zawarte są w Księdze Życia zostaną wskrzeszeni ciałem, umysłem i duszą, wolni od cielesnej ułomności w pełnej jedności ze Mną.

Wszyscy ci wybrani, będą żyć zgodnie z Bożą Wolą Mojego Ojca.

Będziecie żyć w miłości, pokoju i harmonii podczas Mojego chwalebnego panowania na ziemi przez 1000 lat.

Przyłączycie się w chwale z Pierwszym Zmartwychwstaniem. Te dusze, w tym waszych ukochanych rodzin i przyjaciół, które zostaną uznane za gotowe do wejścia do Mojego Nowego Raju na Ziemi.

To jest życie, o które wszyscy musicie się ubiegać. Niech nie będzie tu żadnych wątpliwości.

Ponieważ te słabe dusze, które nie mogą zaakceptować Prawdy o Moim istnieniu lub Mojej obietnicy sądzenia żywych i umarłych, będą rwać sobie włosy z głowy w obliczu straszliwego losu leżącego przed nimi, kiedy Prawda zostanie objawiona.

Ponieważ wy wierzący, wy także musicie uważać.

Wielu z was, którzy nie kochacie Mnie wystarczająco lub  przyjmujecie za pewnik popełniając błąd uważając, że Moje Miłosierdzie zignoruje grzechy tam, gdzie nie istnieją wyrzuty sumienia.

Moje Miłosierdzie jest obfite i chcę hojnie rozdawać Moje łaski dla wszystkich grzeszników. Ale są tacy, którzy są zadowoleni z siebie w fałszywym założeniu, że ich znajomość Mojej Nauki wystarczy, aby ich zbawić. Są obojętni wobec Mojej Miłości. Brakuje im czułego serca, mają mało pokory w swych duszach i wierzą, że pewne grzechy nie są warte skruchy. Takie myślenie jest niebezpieczne i przyczynia się jedynie do odsunięcia tych dusz dalej ode Mnie.

Nie ma ani jednego grzechu tak małego, aby mógł być zignorowany. Rozgrzeszenie może być przyznane tylko wtedy, gdy żałujecie za grzechy. Skruchę możecie okazać tylko wtedy, jeśli jesteście pokornego serca i wolni od pychy.

Radujcie się Moje dzieci tej Wielkanocy. Tak jak Moja Śmierć na Krzyżu dała wam dar Zbawienia, tak Moje Zmartwychwstanie da wam również wieczne życie, które tak dawno temu zostało zaplanowane przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Macie tak wiele do oczekiwania. Ponieważ obiecane wam wieczne życie oznacza właśnie to – wieczne życie ciała, umysłu i duszy.

Ważne jest, abyście dążyli do tego nowego życia, i abyście przygotowali wasze dusze.

Przez szatana i jego demony uczyniony zostanie każdy wysiłek, aby przekonać was, że wieczne życie w Moim Nowym Raju nie istnieje, i że Moje Powtórne Przyjście jest kłamstwem.

Pierwszym celem będą kapłani, członkowie duchowieństwa i pobożni Chrześcijanie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Mojego Przedwiecznego Ojca, aby chronił was Moją drogocenną Krwią, tak aby nikt z was nie zbłądził od Prawdy.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Odkupiciel ludzkości

Pragnę, aby szczególnie w tym roku pamiętać, co naprawdę oznacza dzień Wielkiego Piątku

Orędzie nr 393 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 05.04.2012, godz.08.00

Pragnę, aby szczególnie w tym roku pamiętać, co naprawdę oznacza dzień Wielkiego Piątku.

Mój Ojciec posłał Mnie na świat i ofiarował Mnie jako okup, aby uratować świat od ognia piekielnego.

Przyszedłem, aby służyć wam dzieci, a nie aby was potępiać. Moja Śmierć była szczególną łaską, bez żadnych zobowiązań z waszej strony, poza przyjęciem Ręki Miłosierdzia podanej wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Ten dar został ofiarowany, aby umożliwić ludzkości otrzymanie daru pojednania, tak by mogła stać się godna wejścia do Królestwa Mojego Ojca.

Zanim zostałem ukrzyżowany, w nocy przed Moją Śmiercią na Krzyżu wziąłem udział wraz z Moimi Apostołami w bardzo ważnej Wieczerzy Paschalnej.

Ta Ostatnia Wieczerza stanowi kolejny szczególny dar. Dar celebrowania Świętej Eucharystii jest Sakramentem Miłości, aby zapewnić wam wyjątkowy dar, gdzie prawdziwie możecie Mnie przyjąć w Komunii Świętej.

Moja prawdziwa obecność zawarta w Eucharystii, w dzisiejszym świecie celebrowana podczas uroczystości Mszy Świętej, zapewnia bardzo szczególne łaski dla tych w stanie łaski, którzy mnie kochają, i którzy Mnie przyjmują.

Moja obecność może być odczuwana w sposób, który wzmocni waszą wiarę, kiedy zaakceptujecie Moją prawdziwą obecność w Świętej Eucharystii.

Jeśli odrzucacie Moją obecność w Świętej Eucharystii, odrzucacie jeden z najistotniejszych darów, który pozostawiłem, kiedy przyszedłem na ziemię dla zadośćuczynienia za wasze grzechy.

Umarłem, aby was zbawić i to jest samo w sobie Wielkim Darem.

Ale pozostawiłem wam bardzo szczególny dar, gdzie możecie przyjąć Mnie w umyśle, ciele i duchu.

Zaakceptujcie Moją obecność, a wasza dusza stanie się bliższa prawdziwej jedności ze Mną.

Przyjmijcie Mnie.

Nie opuszczajcie Mnie.

Nie wypierajcie się Mnie.

Uwierzcie, bez żadnych wątpliwości w waszych sercach, że to z powodu Miłości Boga Ojca zostaliście obdarzeni tymi darami.

Zastanówcie się teraz nad rzeczywistą Prawdą Moich Nauk.

Nie przyjmujcie Mojego Ukrzyżowania bez akceptacji darów ofiarowanych wam także podczas Mojej Ostatniej Wieczerzy. Jeśli tak czynicie, będziecie łaknąć waszą duszą pokarmu życia.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel ludzkości

Niebo i ziemia staną się jednym. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego

Orędzie nr 396 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 08.04.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, czas Mojego panowania na ziemi zbliża się, a dla ludzkości czasu jest tylko tyle, żeby wykorzystać Moje Miłosierdzie i okazać skruchę.

Ważne jest również, aby Mój Kościół przygotowywał swoich wiernych do Wiecznego Życia i wykorzystywał każdą okazję dla zachęcania do pojednania.

Jest to ważny okres roku i musicie zwrócić się do Mnie, waszego Jezusa, i modlić się o łaski dla zapewnienia, że wy, Moi wyznawcy, będziecie mieli siłę przekonywania, aby szerzyć Prawdę Mojego Powtórnego Przyjścia.

Cierpienie ludzkości i to Mojego Przedwiecznego Ojca i Moje, Jego ukochanego Syna, zbliża się wreszcie ku końcowi.

Rządy szatana na ziemi ustaną i Ja obejmę Mój prawowity tron.

Chociaż Moje panowanie w obrębie Mojego Kościoła oznaczało, że obecny był Mój Duch z wielkimi łaskami, ofiarowanymi zasługującym na to duszom, to dopóki szatan nie zostanie związany, nie dojdzie do tego, że Wola Mojego Ojca będzie mogła być ostatecznie wypełniona.

Żaden człowiek nie rozumie naprawdę, czym jest Wieczne Życie.

Żaden człowiek nie rozumie w pełni, co się stanie przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Żaden człowiek, z powodu ograniczeń ludzkiego rozumu, nie może pojąć Moich planów zebrania Moich dwunastu narodów na ziemi.

Tak wielu wierzy, że Moje Powtórne Przyjście jest końcem świata.

To może być koniec czasów, jakie wy znacie, ale to jest tylko początek chwalebnej przyszłości, zaplanowanej przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla wszystkich Jego dzieci.

Niebo i ziemia staną się jednym.

Jedno nie będzie istnieć bez drugiego. Sprawiedliwi żyć będą w Moim Nowym Raju, w którym istnieć będzie wielka obfitość wszystkich rzeczy.

Tak wielkiego cudu nie da się nigdy opisać w ludzkich kategoriach. Wspaniały pokój i radość odczuwane będą przez każdą duszę, która odziedziczy prawo do bycia częścią Mojego Królestwa.

Dzieci, Moje Serce się łamie, gdy widzę strach w waszych oczach, kiedy nawiązuję do czasów ostatecznych.

Zamiast tego proszę was, zaufajcie Mojej Wielkiej Miłości do was wszystkich i wiedzcie, że Moją obietnicą jest, że znajdziecie się naprawdę w jednym domu ze Mną i wasze smutki zostaną przegnane na wieczność.

Nowy Raj, który Ja obiecuję, ma być objawiony ludzkości bardzo niedługo.

Nie traćcie przez bojaźń ani jednej chwili. Radujcie się. Oczekujcie z niecierpliwością waszej przyszłości.

Zaufajcie Mi całkowicie, gdyż Ja kocham was zbyt mocno, aby was kiedykolwiek zawieść.

Módlcie się, aby wszystkie Moje dzieci były pokornego serca, by przyjąć klucze do Raju.

Wasz Jezus