Miesięczne archiwum: maj 2012

Najświętsza Maria Panna: Czerwiec miesiącem Krucjaty Nawrócenia

Czwartek, 31.05.2012, godz.21.00

Moje dziecko, szatan i zarażone przez niego dusze dokonują każdego wysiłku, aby podważać Najświętsze Słowo Mojego Syna.

Pamiętaj zawsze, że pierwsze ziarno wątpliwości szatan zasiewa w sercach wybranych dusz.

Te Święte Przekazy zostaną zalane najgorszym potępieniem przez tych, którzy są blisko związani z Moim drogim Synem.

Kiedy szatan dokonuje tego, zdobywa dusze.

Moje dziecko, nie pozwól mu tego robić. Odejdź i nie zajmuj się nim.

Mój Syn nigdy nie bronił Swojego Świętego Słowa, więc ty też nie powinnaś poddawać się tej pokusie.

Zasięg wpływu szatana narasta i rozprzestrzenia się na całym świecie.

Moje biedne dzieci tak cierpią, a Ja płaczę łzami żalu, gdy widzę ich przerażenie i smutek.

Moje dzieci, módlcie się o pokój w tym czasie, tak aby Boże dzieci wszędzie zwracały się do Mojego Syna o siłę.

Tylko Boska Interwencja, spowodowana przez łaski, jakie zapewniają wasze modlitwy, może złagodzić wasz ból i cierpienie.

Mój Syn pragnie, aby dusze zwracały się do Niego, gdyż tylko On może dać im pocieszenie, którego potrzebują. Nic innego nie zapewni ulgi w udrękach, które teraz znosicie.

Zachęcam was, dzieci do poświęcenia miesiąca czerwca nawróceniu ludzkości i zapewnieniu, że będą szukać Zbawienia.

Ogłoście ten miesiąc Miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się w jedności poprzez grupy modlitewne na całym świecie.

Oto Modlitwa Krucjaty dla Krucjaty Nawrócenia.

Krucjata Modlitwy (58)

Krucjata Modlitwy o nawrócenia

O drogi Jezu, proszę Cię,

obejmij wszystkie dzieci Boże

Twoimi ramionami,

osłoń je Twoją Najdroższą Krwią.

Osłoń każdą duszę

jedną kroplą Twojej Krwi

i uchroń ją od zła.

Otwórz wszystkie serca,

zwłaszcza serca zatwardziałych dusz i tych,

którzy Cię wprawdzie znają,

ale są splamieni Grzechem Pychy –

niech padną na kolana i Cię proszą,

żeby Światło Twojej Miłości

zalało ich dusze.

Otwórz ich oczy na Prawdę,

aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia

rozlał się na nich

i rozświetlił ich Jego promieniami.

Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski,

o które Cię teraz proszę.

Drogi Jezu (tu proszę podać swoją intencję),

błagam Cię o Miłosierdzie

i ofiaruję Ci ten dar postu:

jeden dzień tygodniowo

przez cały czerwiec

na przebłaganie za wszystkie grzechy.

Amen.

Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu.

Musicie odmawiać codziennie Mój Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Dzieci, robiąc to ocalicie dusze milionów poprzez Miłosierdzie Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia

 

Modlitwy mogą zapobiec okrucieństwom planowanym z ponagleniem użycia bomb atomowych.

Wtorek, 29.05.2012, godz.17.42

Moja droga, ukochana córko, Moi prorocy, Moi posłańcy i wszyscy prawdziwi wizjonerzy na świecie jednoczą się w duchu, aby głosić Moje Święte Słowo w tym czasie.

Oni, wybrani do trudnej misji, dla zapewnienia, aby dusze całej ludzkości zostały przygotowane do Mojego Powtórnego Przyjścia, są instruowani, aby wołać do świata.

Wkrótce będą wzywać do pilnej modlitwy, aby pomóc tym, którzy ucierpią w nadchodzących wojnach.

Czas wybuchu wojen jest bliski i wiele niewinnych dusz stanie się ofiarami tego wypełnionego nienawiścią terroru wobec Bożych dzieci.

Wielu w tych wojnach zostanie rozrzuconych w różnych kierunkach, a na Środkowym Wschodzie zaistnieje wiele zamieszania.

Tak wiele małych wojen będzie eskalować.

Tak wiele stron konfliktów, podzielonych na początku we wszystkich kierunkach, scali się w jedynie  niewielką liczbę stron.

Wówczas zaangażowane zostaną większe armie, z wieloma przyłączonymi narodami.

Jakże płyną Moje łzy wobec tego strasznego zła spowodowanego pod wpływem szatana, który chce zabić możliwie jak najwięcej ludzi i tak szybko, jak to możliwe.

Módlcie się, aby te wojny zostały złagodzone.

Módlcie się, aby Boże dzieci, poprzez swoje modlitwy, mogły zapobiec okrucieństwom planowanym z nakłanianiem do użycia bomb atomowych.

Moja najdroższa córko, szatan zrobi w tym czasie wszystko, co w jego mocy, aby zachęcić Kościół Katolicki do potępienia ciebie i uznania tych przekazów za herezję.

Musisz zignorować te ataki. Wystarczy tylko, aby wszyscy ci, którzy podążają za Moimi Naukami, kierowali się swoimi sercami, aby łatwo im było rozpoznać prawdę.

Gdyby Moim prorokom nie zostały dane łaski z Nieba, aby wytrzymać takie prześladowania, to Moje Święte słowo, Moje wskazówki dla przygotowania wszystkich Bożych dzieci do Mojego Powtórnego Przyjścia, nie zostałyby usłyszane.

Gdyby nie uporczywa wytrwałość od początku czasów wszystkich Bożych proroków i posłańców Boga, to Boże dzieci pozostałyby nieświadome.

Moi drodzy wyznawcy, od chwili, gdy została wam dana wiedza, nie musicie się nigdy obawiać, gdyż podążacie drogą do Wiecznego Życia. Żadna inna droga, niezależnie od wspaniałych, ale bezwartościowych pokus, które ciągną was w kierunku światowych pułapek, nie doprowadzi was do Mnie.

Gdyż jeżeli, oraz wtedy gdy, kłamstwa o Mojej Świętej Eucharystii zaczną się pojawiać, musicie być odważni i oddalić się.

Módlcie się o siłę, determinację i odwagę, aby podążać za Mną na końcowej Drodze do Zbawienia.

Wasz ukochany Jezus

Krucjata Modlitwy (57) – Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje Wołanie

Poniedziałek, 28.05.2012, godz.20.45

„O, mój drogi Jezu,
Otwórz moje uszy na dźwięk Twojego Głosu,
Otwórz moje serce na Twoje czułe wołanie.
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym,
Tak abym mógł rozpoznać Ciebie w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,
O co mnie poprosisz.
Pomóż mi dostrzec Prawdę, powstać, odpowiedzieć i
podążyć za Twoim Głosem, tak abym mógł pomagać Tobie ratować
Dusze całej ludzkości.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, abym pozwolił Ci prowadzić mnie,
Tak bym mógł podjąć zbroję potrzebną dla kierowania Twojego
Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.
Amen.”

Wiedzcie, że 1000 lat, o których mowa w Księdze Objawienia, właśnie to oznacza.

Poniedziałek, 28.05.2012, godz.20.45

Moja droga, ukochana córko, kiedy zadawane są pytania co do Nauk zawartych w Piśmie Świętym, to leży w normalnej ludzkiej naturze.

Kiedy człowiek przekręca Nauki w Piśmie Świętym, aby dostosować je do swoich planów, to Mnie uraża.

Ale kiedy Moi wyświęceni słudzy potępiają części Pisma Świętego i odrzucają je na bok, tak jakby były one bez znaczenia, to zaprzeczają Mnie, Synowi Człowieczemu.

Wszystko, co zawarte jest w Świętej Biblii pochodzi od Mojego Przedwiecznego Ojca, który zatwierdził każde pojedyncze słowo do Swoich pomazańców.

Wierzcie, że w Księdze Mojego Ojca zawarte jest Święte Słowo Boże i ani jedno słowo nie jest kłamstwem.

Dlaczego więc ci, którzy twierdzą, że są uczonymi i ekspertami od Prawdy zawartej Piśmie Świętym, kwestionują Moje Święte Słowo, tak jak Ja przedstawiam je tobie w tych Orędziach?

Moja Prawda dawana wam jest teraz, po raz kolejny, aby odświeżyć waszą pamięć, aby przypomnieć Nauki tam zawarte.

Moje dzieci na ziemi wiedzcie, że proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Księdze Objawienia nadal będą musiały mieć miejsce.

Wiedzcie, że 1000 lat, o których mowa w Księdze Objawienia, właśnie to oznacza.

Gdyby to miało być coś innego, wtedy zostałby podany inny czas.

Mój Kościół, Kościół Katolicki, nie zadeklarował tu swoich przekonań, ponieważ jeszcze tego nie zrobił.

Moja Reszta Kościoła, zachowane pnącza Mojego Katolickiego Kościoła na ziemi, zrozumie prawdziwy sens Mojej Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Znajdujecie się w czasach ostatecznych, ale ziemia zostanie odnowiona.

Wołam do was wszystkich, Moi wyświęceni słudzy. Mój głos ochrypł od błagania was o odpowiedź na Mój Święty Apel z Nieba.

Ja, wasz ukochany Zbawiciel, wysłałem do was do tej pory wielu widzących i wizjonerów. Pomagają Mi oni  otworzyć wasze umysły na te wydarzenia, które jeszcze nadejdą.

Czekałem aż do tej pory, aby ogłosić światu ostateczne objawienia. Wysłałem teraz Mojego ostatniego posłańca, Marię Bożego Miłosierdzia, siódmego posłańca dla przygotowania ostatniego rozdziału, ponieważ zostanie on wam odsłonięty.

Mój głos jest jak grzmot. Nadal będzie słyszany na całym świecie. Nie zatrzyma się aż do dnia, kiedy Ja przyjdę sądzić.

Być może nie słuchacie Mnie teraz. Wielu z was odrzucać będzie Moje Słowo z arogancją, która rani Mnie głęboko.

Inni, ze strachu, ignorują Mnie, gdyż jest to łatwiejszy sposób. Wkrótce jednak nadejdą zmiany, o których mówię. Wówczas Prawda zacznie świtać wam w głowach.

Wołam was teraz i mówię wam to. Oczekuję na waszą odpowiedź, bez względu na to czy nastąpi to teraz, czy w przyszłości.

Ja czekam. Będę to robił nadal, cierpliwie, aż do dnia, w którym przybiegniecie do Mnie szukając Mojej Ochrony.

Nigdy nie pozostawię Moich wybranych sług, tych, których powołałem w pierwszej kolejności.

Czy pamiętacie kiedy wezwałem was pierwszy raz? Poczuliście Mój głos mówiący do waszej duszy, wzywający was do przyłączenia się w jedności ze Mną. Czy możecie słyszeć Mnie teraz?

Poproście Mnie o objawienie wam teraz, że to Ja, wasz Jezus błaga was, abyście przyszli, powstali i podążyli za Mną w tej ostatniej ciężkiej drodze do Wiecznego Życia. Nie bójcie się Mojego Wołania. Zaufajcie Mi i odmawiajcie tę modlitwę, prosząc Mnie o umożliwienie wam usłyszenia Mojego Wołania.

Krucjata Modlitwy (57) – Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje Wołanie

„O, mój drogi Jezu,
Otwórz moje uszy na dźwięk Twojego Głosu,
Otwórz moje serce na Twoje czułe wołanie.
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym,
Tak abym mógł rozpoznać Ciebie w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,
O co mnie poprosisz.
Pomóż mi dostrzec Prawdę, powstać, odpowiedzieć i
podążyć za Twoim Głosem, tak abym mógł pomagać Tobie ratować
Dusze całej ludzkości.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, abym pozwolił Ci prowadzić mnie,
Tak bym mógł podjąć zbroję potrzebną dla kierowania Twojego
Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.
Amen.”

Pamiętajcie, że Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie pozwolę Moim Wyświęconym Sługom oddalić się ze Ścieżki Prawdy. Będę stał na każdym rogu, każdej drogi i pokieruję was w dobrym kierunku.

Może czasami będzie to dla was frustrujące. Może będziecie zdezorientowani. Może nie będziecie chcieli usłyszeć Prawdy. Może będziecie się obawiać. Ale wiedzcie o tym:

Ja zawsze będę was kochać. Zawsze będę stał przy was.

Nigdy was nie opuszczę.

Wasz ukochany Jezus

Mój śmiertelny strach w Ogrodzie Getsemani i mękę Mojego cierpienia przeżywam ponownie w dwójnasób

Orędzie 442, środa, 30 maja 2012, godz. 15.30

Moja najukochańsza córko, cierpienie zadawane ci przez tych, którym brakuje prawdziwej pokory, ale którzy twierdzą, że przemawiają w Moje Imię, teraz się nasili.

Nie słuchaj żadnego głosu oprócz Mojego. Nie angażuj się ani nie odpowiadaj tym, którzy Mnie obrażają.

Dopuścili, by ludzka pycha zamknęła ich na Mnie, ale jakby tego im było za mało, jeszcze Mnie prześladują.

Moje Ponowne Przyjście będzie miało przebieg zbliżony do wydarzeń, które miały miejsce podczas Mojego pierwszego pobytu na ziemi.

Moje Święte Słowo zostanie podważone, skrytykowane, odwołane, a następnie odrzucone.

Tymi pierwszymi, którzy Mnie odrzucą, będą te Moje dusze, które Mnie kochają najbardziej. Staną w pierwszym rzędzie, by rzucić pierwszy kamień.

Mój śmiertelny strach w Ogrodzie Getsemani i mękę Mojego cierpienia przeżywam ponownie w dwójnasób.

Konałem przez grzechy ludzkości, nie tylko tych, którzy żyli w tamtym czasie, ale i tych, którzy dziś Mnie odrzucają. Ci, którzy odrzucają Mnie dzisiaj, ranią Mnie bardziej, bo umarłem za ich grzechy. Nie nauczyli się niczego.

Ci, którzy ze Mnie szydzili i wyłupili Mi Moje oko cierniem – tym najostrzejszym cierniem w Cierniowej Koronie – są tymi, którzy reprezentują Mój Kościół na Ziemi.

Nie chcą uznać Mojego Powtórnego Przyjścia ani ostrzeżeń, które im teraz objawiam.

Natomiast pokorne dusze łapczywie połykają każde słowo wychodzące z Moich ust, tak jak dzieci w czasie klęski głodu.

Jednak ci nakarmieni wiedzą Prawdy Mojego Nauczania odwracają się ode Mnie i pozostają obojętni.

Pokora nie jest już obecna w duszach wielu moich wyznawców, dlatego też nie będą oni w stanie skorzystać z Moich szczególnych Łask.

Dopóki nie staniecie się mali w oczach Boga, nie będziecie mogli Mnie usłyszeć.

Dopóki nie porzucicie swojej wyniosłości i arogancji, nie odczujecie mocy Ducha Świętego.

Gdy dziś Mnie odrzucacie, wbijacie pierwszy gwóźdź do Mojego nadgarstka.

Kiedy wy, Moi wyświęceni słudzy, odrzucacie Moje Święte Słowo, dane wam teraz, wbijacie drugi gwóźdź do Mojego kolejnego nadgarstka.

Te biedne dusze, niezainteresowane Moim Nauczaniem ani Zbawieniem, które dałem światu przez Moją Śmierć na Krzyżu, nie mają nikogo, kto by je poprowadził.

To są te ofiary. Nie są oni prowadzeni do Mnie. Są pozbawieni szansy przygotowania się na Moje Powtórne Przyjście.

Wzywam teraz wszystkich moich wyznawców, by się przygotowali. Walka między wierzącymi wkrótce się rozpocznie. Połowa z nich będzie nie tylko odrzucała te orędzia, będą oni też próbowali ich zakazać.

Druga połowa będzie za pomocą orędzi nawracać innych.

Te proste, zagubione dusze, które Mnie w ogóle nie znają, poznają Mnie, gdy tylko ujawnię im Prawdę podczas Ostrzeżenia.

Łatwiej będzie im odnaleźć prawdę, niż tym, którzy mówią, że Mnie kochają, ale się Mnie teraz wypierają.

Dlatego musicie się modlić o łaski, abyście mogli Mnie zobaczyć, usłyszeć i pozwolić Mi przygotować was na Moje Powtórne Przyjście.

Niech wam się nie wydaje, że prawdziwie iść za Mną, zwłaszcza w tych Czasach Ostatecznych, będzie łatwo.

W tym czasie cichy hołd dla Mojego Świętego Słowa nie wystarczy.

Będziecie jak nowy rekrut w armii. Musicie ćwiczyć, odnawiać swoje dusze, przychodzić do Mnie przez Sakramenty, zanim będziecie wystarczająco silni i na tyle odważni, aby szerzyć Moje Święte Słowo.

Rozpowszechnianie Moich Krucjat Modlitwy będzie waszym pierwszym zadaniem.

Ty, Moja armio, poprowadzisz największą Krucjatę Mojej Świętej Misji na ziemi, jaka kiedykolwiek się odbyła. Zaczniecie skromnie, ale dojdziecie do 20 milionów.

Modlitwy i cierpienia Mojej Reszty Kościoła wystarczą, aby zbawić całą ludzkość. Nigdy nie zapominajcie, że swoimi modlitwami możecie uratować dusze najbardziej zatwardziałych grzeszników – tak potężna jest modlitwa. Zatem przygotujcie się, aby się ze sobą spotkać. Przygotujcie się dobrze, ponieważ będą podejmowane starania, aby was powstrzymać. Przyjmijcie obraźliwe zniewagi, którymi będziecie obrzucani.

Musicie wiedzieć, że będą wam przedstawiać różne argumenty w celu powstrzymania was od wypełnienia waszego posłannictwa. Ale trzeba wam też wiedzieć, że będę was prowadził, wami kierował i was umacniał.

Wiedzcie także, że to wy, Moja Armio, będziecie odpowiedzialni za zbawienie milionów dusz. Dusz, które nie miałyby w ogóle żadnej nadziei.

Niech Moja Miłość dotknie wasze dusze i połączy was w jedną całość, w zjednoczeniu ze Mną, waszym Jezusem.

Pozwólcie Mi teraz obmyć was Moją Najdroższą Krwią i obdarzyć Moimi Darami, które pomogą wam pozostać wiernymi Mojemu wezwaniu bez względu na to, jak silne byłyby pokusy, aby się Mnie wyprzeć.

Błogosławię wam wszystkim, Moja silna Armio.

Poprowadzę was w waszym pionierskim marszu do Nowej Ery Pokoju, nie opuszczając was na żadnym kroku.

Wasz ukochany Zbawiciel

Odkupiciel ludzkości

Jezus Chrystus

Szatan będzie was przekonywał, że Moje przekazy pochodzą od niego.

Niedziela, 27.05.2012, godz.18.00

Moja córko, tak wielu Moich wyznawców zadaje pytanie, dlaczego wiele z tych proroctw powoduje obawę w ich sercach.

Wielu uważa, że Ja kreuję strach. Ale to nie jest do końca prawdą.

Obawa, która wypełnia wiele dusz jest uświadomieniem sobie, że to, co Ja mówię, jest Prawdą.

Postępuję jak każdy dobry rodzic, gdy dziecko jest ostrzegane przed niebezpieczeństwami w życiu.

Czasami niebezpieczeństwa, przed którymi rodzic ostrzega, mogą powodować strach. Jednak strach dotyczy spowodowanego przez człowieka zła, które leży przed nim.

Tak samo jest z prawdą o źle na świecie. Jest spowodowane przez człowieka, który z kolei jest pod wpływem zwodziciela, szatana.

Proroctwa dawane rodzajowi ludzkiemu przez Boga, od początku czasów wzbudzały u niektórych strach w sercach.

Mimo to, w innych kręgach powodowały dużo śmiechu. Tak też się stało, zanim Noe zaczął budować Arkę. Chociaż był wyśmiewany, wyszydzany i wydrwiony, to ci, którzy się obawiali, zrobili to, o co zostali poproszeni. Zbudowali Arkę, aby się uratować.

Ci, którzy się śmiali, odrzucali i wyszydzali Noego, zostali zgubieni.

Wszystkie proroctwa pochodzące od Boga zawierają ostrzeżenia, aby zachęcić ludzkość do przygotowania się do takich wydarzeń.

Tylko poprzez przygotowanie waszych dusz będziecie mogli wytrzymać spowodowane przez grzechy człowieka udręki, które leżą przed nami.

Tym z Moich wyznawców, którzy pytają, dlaczego Moje przekazy mogą powodować strach, mówię to:

Nie wierzcie w te kłamstwa, zasiane w waszych sercach przez szatana, że Bóg nigdy nie dawałby światu przekazów wzbudzających obawę w sercach Jego dzieci.

Obecnie wielu z was, zwłaszcza tych, którzy Mnie kochają, odwracanych jest od Mojego Świętego Słowa.

Jednym z ulubionych szyderstw szatana jest przekonanie was, że Boskie Przekazy nie zawierają proroctw wywołujących strach.

Na pewno takie wiadomości mogą być tylko od złego?

Jakże szatan śmieje się z własnego przebiegłego oszustwa.

Szatan będzie was przekonywał, że Moje przekazy pochodzą od niego, tak jest zdesperowany, aby przekonać was do nie podążania za Moimi wskazówkami.

Wam, Moi wyznawcy, musi być powiedziana Prawda.

Muszę was przygotować i oznacza to, że ostrzegam was przed nadchodzącymi rzeczami, jedynie aby was chronić. Aby was ocalić.

Nigdy nie słuchajcie kłamstwa.

Moje przekazy dawane są wam z Mojej Boskiej Miłości do całego stworzenia. Pozwólcie Mi prowadzić was, jak każdemu dobremu rodzicowi.

Poprzez słuchanie Mnie i podążanie za Moimi instrukcjami modlitwy, będziecie przeze Mnie chronieni.

Strach nie pochodzi ode Mnie. Jeśli wierzycie we Mnie i ufacie Mi, nie będziecie się obawiać, bez względu na to, jak wiele zła wobec was spowodowane zostanie przez grzechy ludzkości.

Jednej rzeczy, której nie wolno wam nigdy zrobić, to schować się i założyć, że wszystko będzie dobrze.

Ponieważ czyniąc tak, odrzucacie istnienie zła na świecie.

Zaakceptujcie, że szatan istnieje. Wierzcie, że modlitwa może osłabić i osłabi jego moce.

Następnie powstańcie i weźcie na siebie odpowiedzialność, jako wyznawcy Mnie, Jezusa Chrystusa.

Jeśli przyjmiecie prawdę, pozwolicie Mi się prowadzić i strach nie wejdzie do waszych serc.

Wasz Ukochany Jezus

Krucjata Modlitwy (56) – Dla Kapłanów ubiegających się o Ochronę Najświętszej Eucharystii.

Sobota, 26.05.2012, godz.16.00

„O Drogi Ojcze, w Imię Twojego Drogiego Syna,
Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość,
Pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie,
Okryj mnie Drogocenną Krwią Twojego Syna i daj mi
Łaski, abym nadal służył Tobie z wiarą, zaufaniem i czcią, przez resztę mojej posługi.

Nie pozwól mi nigdy oddalić się od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej lub prawdziwego przedstawiania Najświętszej Eucharystii Twoim dzieciom.
Daj mi siłę reprezentowania Ciebie i karmienia Twojego stada w sposób,
w jaki musi być karmione, Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.
Amen.”

Moi ukochani, wyświęceni Słudzy, wiedzcie proszę, że idę z każdym z was, każdego dnia.

Podtrzymuję was. Oprzyjcie się na Mnie, a Ja zatrzymam was blisko Mojego Najświętszego Serca w tych czasach straszliwej udręki wewnątrz Katolickiego Kościoła.

Wasz Ukochany Jezus

Podstępnymi sposobami zamierzają usunąć Papieża Benedykta XVI z siedziby Piotrowej.

Sobota, 26.05.2012, godz.16.00

Cieszę się, że znów jesteś ze Mną. Ważne jest Moja córko, abyś teraz trzymała się blisko Mnie. Czasu jest mało, a ty masz wiele pracy do wykonania.

Moja najdroższa córko, proszę dzisiaj Moich wyznawców, aby modlili się mocno za Mojego ukochanego Wikariusza Papieża Benedykta XVI. On, Mój Święty Sługa, poddany jest strasznym prześladowaniom za zamkniętymi drzwiami w Stolicy Apostolskiej.

Powiedziałem wam wcześniej, że masońskie grupy, które trzymają Watykan w żelaznym uścisku, chcą pozbyć się Mojego ukochanego Papieża.

I podstępnymi sposobami zamierzają usunąć Go z siedziby Piotrowej.

Jak już mówiłem w przeszłości, będzie musiał uciekać, gdyż będzie miał niewielki wybór.

Czas ten jest krótki. Musicie modlić się mocno, aby mógł On pozostać tak długo jak to możliwe, ponieważ gdy tylko opuści swe miejsce, zajmie je oszust, fałszywy prorok.

Jakże ronię Moje łzy za Mój Ukochany Kościół na ziemi w tym czasie. Wszyscy ci Moi wyświęceni słudzy, którzy akceptujecie Moje Święte Słowo, gdy jest wam dawane w tym czasie, usłyszcie Mnie teraz.

Musicie pozostać wierni Mszy Świętej i podtrzymywać codzienne Ofiary. Ponieważ bardzo niedługo zmuszeni będziecie do przełknięcia kłamstwa.

Codzienne Ofiary dla uczczenia Mojego Ukrzyżowania oraz przemiany wina w Moją Krew i chleba w Moje Ciało, zostaną zmienione i zniekształcone, a Ja zostanę oszkalowany przez nowe przepisy wprowadzone przez fałszywego proroka.

Nie wolno wam nigdy zaakceptować czegoś, co nie jest Prawdą.

Nie wolno wam nigdy zaakceptować herezji idącej z wnętrza Mojej Stolicy Apostolskiej. Jeśli to zrobicie, wtedy sami odsuniecie się ode Mnie.

Wielu z was będzie musiało odprawiać Mszę Świętą w ukryciu i potrzebować będziecie całej odwagi, jaką możecie uzyskać modląc się do Mnie i prosząc o uczynienie was silnymi.

Zmiany rozpoczną się od samej Najświętszej Eucharystii. Wkrótce zostanie wam powiedziane, że Komunia Święta, Moja Prawdziwa Obecność, jest w rzeczywistości czymś innym.

Powiedzą wam, że to oznacza inne rzeczy. Ale jest to straszne kłamstwo.

Najświętsza Eucharystia jest Moim Ciałem i Krwią danymi wam, aby umożliwić wam napełnienie was Moim Duchem Świętym, aby dać wam Pokarm, którego potrzebujecie dla waszych dusz.

Kiedy nadejdzie czas i wam, Moi wyświęconym Sługom, przedstawiona zostanie nowa, współczesna interpretacja, wówczas będziecie wiedzieć, że zanieczyszczenie już się rozpoczęło.

To wtedy będziecie musieli się przygotować. Zebrać się razem i bronić Prawdy Mojego Ukrzyżowania. Nie akceptujcie kłamstw, zmian w Mszy Świętej i w Świętej Eucharystii. Bo jeśli to uczynicie, to Moja Obecność zostanie utracona dla wszystkich Bożych dzieci.

Podążajcie za Mną. Jest to największe wyzwanie, jakiemu kiedykolwiek musieliście stawić czoła, ale dam wam Łaski rozpoznania Prawdy od świętokradczej fikcji, o zaakceptowanie której zostaniecie poproszeni w Moje Święte Imię.

Musicie poprosić Mnie o pomoc teraz, poprzez tę Modlitwę Krucjaty (56). Jest ona dla Kapłanów ubiegających się o Ochronę Najświętszej Eucharystii.

„O Drogi Ojcze, w Imię Twojego Drogiego Syna,
Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość,
Pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie,
Okryj mnie Drogocenną Krwią Twojego Syna i daj mi
Łaski, abym nadal służył Tobie z wiarą, zaufaniem i czcią, przez resztę mojej posługi.

Nie pozwól mi nigdy oddalić się od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej lub prawdziwego przedstawiania Najświętszej Eucharystii Twoim dzieciom.
Daj mi siłę reprezentowania Ciebie i karmienia Twojego stada w sposób,
w jaki musi być karmione, Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.
Amen.”

Moi ukochani, wyświęceni Słudzy, wiedzcie proszę, że idę z każdym z was, każdego dnia.

Podtrzymuję was. Oprzyjcie się na Mnie, a Ja zatrzymam was blisko Mojego Najświętszego Serca w tych czasach straszliwej udręki wewnątrz Katolickiego Kościoła.

Wasz Ukochany Jezus

Ci, którzy zrehabilitowali się w Moich Oczach, nie będą cierpieć bólu Czyśćca podczas Ostrzeżenia.

Czwartek, 24.05.2012, godz.18.30

Moja droga, ukochana córko, kiedy nadejdzie czas na Ostrzeżenie, ujawniona zostanie pewna ilość znaków.

Mówię wam to, aby przypomnieć wszystkim Bożym dzieciom, że muszą się wcześniej przygotować.

Zderzą się dwie gwiazdy i wielu będzie się obawiać.

Nie ma się czego bać, ponieważ jest to Największy Dar, który przynoszę, tak aby ani jedna dusza nie została utracona w ogniach piekła.

Wówczas pojawi się na niebie Mój Krzyż i nie będzie ani jednej osoby, która by tego nie zauważyła.

Wiele upadnie w strachu i odczuwalne będzie wielkie drżenie, jak trzęsienie ziemi.

Następnie nastąpi cisza.

Bądźcie zawsze przygotowani na ten dzień, tak jakby to było jutro. Szukajcie przebaczenia win teraz i ujawniajcie Mi wasze grzechy.

Katolicy muszą iść do spowiedzi.

Ci, którzy nie są katolikami, muszą odmawiać Modlitwę Krucjaty (24), którą daję reszcie świata dla Mojego Zupełnego Odpustu.

Ten Dar Mojego Zupełnego Odpustu jest dla wszystkich Bożych dzieci każdego wyznania i ofiaruje cudowne oczyszczenie. Nie odrzucajcie tego Daru. Przyjmijcie Go.

Katolikom, którzy kwestionują Mój Dar, i którzy Mój Dar zazdrośnie skrytykowali, mówię to:

Czy sądzicie, że nie obdarzyłbym tym Sakramentem wszystkich Bożych dzieci?

Musicie mieć szczodre serce i być szczęśliwi, że Ja to robię. Czy myślicie, że nie należy im dawać takiego Daru? Jeśli tak, to nie kochacie Mnie naprawdę.

Pochylcie wasze głowy i chwalcie Boga za ten cudowny Dar dany ludzkości dla ocalenia waszych dusz.

Ponieważ, podczas Ostrzeżenia, ci wszyscy, którzy zrehabilitowali się w Moich Oczach, nie będą cierpieć bólu Czyśćca.

Ci, którzy zobaczą swe grzechy odsłonięte przed nimi, widziane jak przez Moje Oczy, będą zszokowani.

Dla wielu będzie trudne do zaakceptowania, jak poczerniałe są ich dusze.

Ci, którzy poczują i okażą skruchę, poproszą Mnie o przebaczenie. A Ja to uczynię.

Ale niektórym nie będzie przykro i kiedy pojawią się przed Moimi Oczami będą bronili w swoich sercach okropności, które popełnili. Nie będą żałować za grzechy i wymierzą Mi policzek.

Tak czy inaczej ognie oczyszczenia i cierpienie odczuwalne będą przez wszystkich grzeszników.

Okres czasu zależał będzie od ciężaru ich grzechów.

Ci, którzy odsuwają się ode Mnie, potrzebują waszych modlitw. Będzie im dane więcej czasu, aby zwrócili się do Mnie i poprosili o przebaczenie.

Jednak ten czas może być tak krótki, jak dzień lub tak długi, jak kilka lat.

Ponieważ tylko Mój Ojciec zna datę Mojego Powtórnego Przyjścia.

Czas pomiędzy tymi dwoma Wydarzeniami nie będzie tak długi, jak może myślicie.

Ostatecznie Moje dzieci pojmą czas, w którym żyją i zaakceptują Prawdę.

Ci z was, którzy znacie Prawdę teraz, i którzy wierzycie we Mnie, macie obowiązek modlić się za dusze, które nie przyjmą Mojego Miłosierdzia.

Moja córko, Moim największym pragnieniem jest, aby ocalić cały świat, łącznie z tymi, którzy są dla Mnie zagubieni.

Wszystkie modlitwy Moich wyznawców, którzy zjednoczą się w jeden głos, mogą Mi pomóc to uczynić.

Idźcie w miłości. Zawsze Mi ufajcie, gdyż czas jest krótki i plany Zbawienia ludzkości spoczywają w Rękach Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wasz Ukochany Jezus

Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie zjednoczone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa.

Środa, 23.05.2012, godz.15.38

Moja najdroższa córko, powiedz wszystkim Moim dzieciom o miłości i ochronie, które Ja ofiaruję tym, którzy Mnie wzywają.

Moje Święte Słowo jest w końcu wysłuchiwane na ziemi i wiele dusz gotowych jest do największego kroku wiary, do przyjęcia Boskiego Miłosierdzia Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Mało wiedzą o tym, że wejście do Nowego Raju, Nowej Ery Pokoju, jest jednak prostą rzeczą.

Spójrzcie w górę i zaakceptujcie, że przede wszystkim jesteście Moimi dziećmi.

Uznajcie, że to Ja stworzyłem każdego z was, nikogo przez przypadek, i że jesteście Moimi dziećmi. Moją Rodziną. Moimi Bliskimi.

Czułość w Moim Sercu jest pełna miłości do każdego z was.

Wielu uważa, że ponieważ Ja Jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, to Moja Władza czyni Mnie dumnym.

To, oczywiście, nie może nigdy być.

Jak prawdziwa miłość rodzica do dziecka może być przesłonięta przez dumę?

Cierpię dla każdego z was. Płaczę za tymi utraconymi dla Mnie. Wykorzystam każdą moc, aby przyprowadzić zaginione dzieci z powrotem do Mojej Rodziny, Mojego Królestwa.

Wyobraźcie sobie rodzica, który jest odrzucony przez swoje dziecko. Ból, który czuję, nie jest Moim, ich Ojca, ale jest bólem dla nich i dla udręki, którą będą cierpieć, jeśli Ja nie będę mógł ich uratować.

Cierpienie na świecie zostało w tym czasie zjednoczone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa.

Dlaczego Ja to czynię? Dlaczego Ja pozwalam na cierpienie? To właśnie z powodu grzechu.

Grzesznicy, którzy sami nie przyjdą do Mnie chętnie, mogą być ocaleni wyłącznie poprzez cierpienie innych.

Ci, którzy cierpią w tym życiu, zostaną wynagrodzeni Moimi Darami w życiu przyszłym.

Pomoc ofiarowana dobrowolnie przez te dzieci, które Mnie kochają, to potężna broń przeciwko mocy przyznanej szatanowi.

Ci, którzy walczą u boku Mojego Syna, aby ratować dusze innych, mogą ocalić całą ludzkość.

Szatan ma moc, ale tylko tą, która została mu dana – moc, która nie może być mu zabrana aż do Dnia Sądu Ostatecznego.

Wielu z was, drogie dzieci, nie rozumie Bożych praw, które przyzwalają te rzeczy. Ale zaufajcie Mi, kiedy wam to ujawniam.

Szatan będzie kradł dusze Moich dzieci nie wierzących we Mnie i dobroć, którą Moim dzieciom zapewniam.

Staje się on bezsilny, gdy grzesznicy dokonują ofiar poprzez cierpienie, aby ratować swoich braci i siostry od pójścia do piekła.

Okazuje się bezsilny, gdy Moje dzieci modlą się za tych grzeszników, aby zostali ocaleni.

Modlitwa jest zbroją Moich dzieci, które chcą Mi pomóc uratować całą ludzkość.

Zgromadźcie się razem, Moje dzieci, wraz z Moim Synem i pomóżcie Mi w końcu zjednoczyć Moją Rodzinę.

Pomóżcie Mi przyprowadzić was wszystkich do Nowej Cudownej Ery Pokoju.

Tylko wtedy Moja Wola spełni się na ziemi, tak jak w Niebie.

Ruszajcie dzieci. Zjednoczcie się w modlitwie.

Działajcie ze Mną, waszym Ojcem, aby pomóc uratować Moją Rodzinę.

Wasz Umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Moja Księga Prawdy rozprzestrzeniać się będzie szybko, jak płomień, na całym świecie.

Wtorek, 22.05.2012, godz.15.20

Moja droga, umiłowana córko, kolejny etap tej Świętej Misji jest w trakcie rozwijania się.

Moja Księga Prawdy rozprzestrzeniać się będzie prędko, jak płomień, na całym świecie.

Szybko nastąpi nawrócenie i Moje Święte Słowo słyszane będzie we wszystkich językach.

Natomiast wszystkie Boże dzieci rozprzestrzeniać będą Moje Orędzia i będą napełnione Duchem Świętym.

Ich usta przekazywać będą Prawdę i wszyscy prorokować będą w językach, tak żeby Prawda mogła być szybko wysłuchana.

Pragnienie Bożych dzieci, które wędrują zdezorientowane, ponieważ ich dusze są puste, zostanie ugaszone.

Bolesny głód Mojej Obecności zostanie zaspokojony, kiedy przyniosę duszom pokarm, którego one tak rozpaczliwie potrzebują.

Kiedy to się stanie, bardzo niewiele dusz na świecie będzie nieświadomych Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Weźcie Mój Dar, Moje Święte Słowo, Moją Księgę Prawdy, i chłońcie go. Bo będziecie bez niego, jak ciało bez duszy.

Kiedy połykacie Moje Słowa Mądrości, zostaniecie ponownie uzdrowieni.

Kiedy będziecie ponownie zdrowi, będziecie gotowi, aby pójść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Oczekujcie teraz, Moi drodzy wyznawcy, że Moje Pisane Słowo będzie wkrótce z wami i będziecie się radować, z miłością i pokojem w waszych duszach.

Idźcie naprzód wszyscy Moi wyznawcy.

Wy, wasi ukochani bliscy i wszyscy wierzący, prorokujcie w Moje Imię.

Chodźcie ze Mną, podczas gdy prowadzę was do Życia Wiecznego.

Wasz Ukochany Jezus

Odkupiciel całej Ludzkości

Krucjata Modlitwy (55) – Przygotowanie się do Ostrzeżenia

Poniedziałek, 21.05.2012, godz.20.15

„O mój Drogi Jezu,
Proszę otwórz serca
Wszystkich Bożych dzieci
Dla Daru Twojego Miłosierdzia.

Pomóż im przyjąć Twoje Boskie Miłosierdzie
Z miłością i wdzięcznością.
Pozwól, by stały się pokorne przed Tobą
I poprosiły o przebaczenie za swoje grzechy,
Tak żeby mogły stać się częścią
Twojego Chwalebnego Królestwa.
Amen”

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu codziennej modlitwy Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia dla ratowania dusz.

Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz ukochany Jezus

Przybliżył się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie

Poniedziałek, 21.05.2012, godz.20.15

Moja droga, umiłowana córko, przybliżył się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie.

Wciąż jest tak wiele pracy do wykonania, aby przygotować dusze na Moje Miłosierdzie.

Wzywam tych wszystkich, którzy Mnie kochają, aby modlili się mocno o globalne nawrócenie, którego pragnę.

Tak wielu przybiegnie w Moje Ramiona i ukojenie wypełni ich dusze, ponieważ wiedzą, że to Ja, ich Ukochany Jezus, zapraszam ich.

Tak wielu będzie zwalczać Prawdę, kiedy zostanie im przedstawiona. Dowód, który ujawnię, nie będzie wystarczający, aby zapalić pojedynczy płomień miłości w ich duszach.

Zostały Mi one skradzione, ale mimo to nie chcą uwolnić się od ich porywacza, bestii, która pochłonęła ich dusze.

Rozprzestrzeniaj Moje Słowo tak szybko, jak tylko potrafisz Moja córko.

Ignorujcie drwiny, szyderstwa i wyszydzanie przez tych, którzy starają się was zatrzymać.

Powstańcie i głoście Moje Najświętsze Słowo za wszelką cenę.

Ci, którzy utrzymują, że mówią w Moim Imieniu i próbują was poniżać, krzyżują Mnie. Oni nie dręczą was, ale Mnie, ich Ukochanego Zbawiciela.

Ludzka opinia nie jest ważna. Wszystko, co się liczy, to są te dusze, które pragnę ocalić.

Módlcie się tą Modlitwą Krucjaty (55) dla Przygotowania się do Ostrzeżenia

„O mój Drogi Jezu,
Proszę otwórz serca
Wszystkich Bożych dzieci
Dla Daru Twojego Miłosierdzia.

Pomóż im przyjąć Twoje Boskie Miłosierdzie
Z miłością i wdzięcznością.
Pozwól, by stały się pokorne przed Tobą
I poprosiły o przebaczenie za swoje grzechy,
Tak żeby mogły stać się częścią
Twojego Chwalebnego Królestwa.
Amen”

Wkrótce wiele milionów na świecie usłyszy Moje Wołanie i więcej dusz będzie mogło być i zostanie uratowanych.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu codziennej modlitwy Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia dla ratowania dusz.

Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz ukochany Jezus

Módlcie się, abyście potrafili rozpoznać prawdziwych Proroków od tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię.

Niedziela, 20.05.2012, godz.18.10

Moja droga, ukochana córko, powiedz Bożym dzieciom, że Moi Prorocy w dzisiejszym świecie będą odrzucani, tak jak byli na początku.

Ci, którzy utrzymują, że przychodzą dzisiaj w Moje Imię, ale nie otrzymują przekazów od Boga, będą przyjmowani i akceptowani.

Ci, którzy głoszą Moje Święte Słowo, i którzy prorokują w Imię Mojego Ojca, cierpieć będą największe odrzucenie.

Księża i duchowni będą dziś atakować Moich Proroków, ponieważ szatan czyni ich ślepymi na Moje Święte Słowo.

Niech każdy człowiek, który próbuje powstrzymać prawdziwych Proroków Boga wie, że popełnia poważny grzech w Oczach Boga.

Wyświęceni słudzy i ci, którzy głoszą Prawdę Moich Nauk, będą ukarani gdyby próbowali sabotować tę Świętą Misję.

Ci z nich, którzy nie wierzą w Moje Święte Słowo dawane obecnie światu, muszą zachować milczenie.

Bo jeśli tego nie robicie i potępiacie Mnie, zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności, i będziecie szlochać, i błagać Mnie, abym wam przebaczył.

Do tego czasu zniszczenia, które spowodowaliście, gdzie dusze zostaną utracone, będą odczuwalne.

Nigdy nie odrzucajcie Mojego Świętego Słowa dawanego wam przez proroków.

Przyjmijcie je i zaakceptujcie, gdyż potrzeba dużo pracy dla przygotowania całej ludzkości do Mojego Nowego Królestwa.

Pamiętajcie o tym.

Kiedy człowiek odrzuca Moje Słowo, tego można się było spodziewać, gdy szatan wędruje po ziemi.

Kiedy wierny sługa Boży odrzuca Mnie, jest to jak przenikający przeze Mnie miecz.

Jest to odrzucenie najbardziej bolesne ze wszystkich.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Jeśli nie wierzycie, to módlcie się, żeby wkrótce pokazana wam była Prawda.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zwróćcie się do Mnie i poproście Mnie o otworzenie waszych serc.
Pozwólcie Mi napełnić was łaskami, tak abyście pomogli Mi zebrać na czas dusze w każdej części świata.

Nie sądźcie, że Powtórne Przyjście może lub odbędzie się bez pomocy Moich Proroków, wysyłanych dla przygotowania was tak, abyście byli gotowi do wejścia do Mojego Królestwa.

Módlcie się, abyście potrafili rozpoznać prawdziwych Proroków od tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię.

Biada tym, którzy rozszarpują Moich Proroków, albowiem będą musieli odpowiedzieć za swoje zniewagi przeciwko Mojemu Świętemu Ojcu, Najwyższemu Bogu.

Idźcie i otwórzcie wasze oczy.

Patrzcie, kiedy Ja ujawniam wam Prawdę.

Nie odwracajcie waszych głów.

Nie zamykajcie waszych oczu.

Jest to dla was moment wyboru.

Podążajcie za Mną i pomóżcie prowadzić Moje dzieci do Życia Wiecznego.

Gdy odwrócicie się plecami, to odmówicie tym duszom szansy zrehabilitowania się w Moich Oczach.

Wasz Jezus

Najświętsza Maria Panna: Zły atakuje tych, którzy kochają Boga najbardziej.

Niedziela, 20.05.2012, godz.12.15

Moje dziecko, tak jak coraz więcej Bożych dzieci przyjmuje te Święte Przekazy, tak też więcej ludzi będzie je odrzucać.

Wszyscy najbliżsi Mojemu Synowi będą kuszeni przez złego, aby się odwrócić.

Będą cierpieć najbardziej i wątpliwości będą blokować ich umysły dla Prawdy.

Zły atakuje tych, którzy kochają Boga najbardziej.

Wygrywa, kiedy czyni ich ślepymi wobec Prawdy.

Ci, którzy czczą Mnie, Matkę Bożą, także staną się celem, kiedy zły odciągać ich będzie z dala od Księgi Prawdy.

On, zły, nigdy nie rezygnuje. Zadaje straszne tortury tym kochającym duszom, tak że zaprzeczać będą Bożemu Słowu.

Błagam wszystkich, którzy kochają Mojego Syna, aby usłyszeli Moje wezwanie. Musicie słuchać, kiedy Mój Syn mówi do was.

Nie odrzucajcie szansy pomocy waszym braciom i siostrom w otrzymaniu obiecanego im Wiecznego Życia.

Nie pozwólcie, aby osadzane przez zwodziciela wątpliwości zapobiegły ocaleniu milionów dusz.

Będzie to ostry sprzeciw, który będzie was dręczył od tego dnia.

Musicie wzywać Mnie, waszą Matkę, aby wam pomóc, poprowadzić was i skierować na prawdziwą drogę.

Wasza ukochana Matka
Matka Odkupienia

Bóg Ojciec: Nie obawiajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami.

Piątek, 18.05.2012, godz.15.20

Mówię dzisiaj z tobą Moja najdroższa córko, aby pocieszyć tych, którzy obawiają się przyszłości.

Przyszłość, drogie dzieci, leży w Moich Świętych Rękach.

Nadszedł czas, aby nastało Nowe Królestwo, Królestwo, nad którym panował będzie Mój Umiłowany Syn.

Jest to ostatni etap, kiedy ziemia jest przygotowywana, aby przyprowadzić tłumy, które kochają Mojego Syna, i z czasem, które kochają Mnie.

Wiele musi się wydarzyć, aby została dokonana Moja Boska Wola, i niezbędne są modlitwy, cierpliwość i odwaga.

Nie obawiajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami.

Wiele nikczemności powszechnych jest na świecie i nadszedł czas dla Mnie, aby ukarać te narody, które dręczą Moje dzieci na ziemi.

Ponieważ rozpoczyna się batalia, odnowione zostaną wyznania, które czczą Mnie, Boga Ojca.

Wkrótce zdadzą sobie sprawę, jak odrzucili Jedynego Prawdziwego Mesjasza, którego wysłałem na ziemię w Moim Synu Jezusie Chrystusie, aby dać światu Zbawienie.

Wtedy ci, którzy wierzą w Mojego Syna i we Mnie, Najwyższego Boga, powstaną w zgodzie dla przygotowania gruntu, tak aby mogło nastąpić Powtórne Przyjście Mojego Syna.

Mój Syn powróci tylko wtedy, gdy oczyszczenie będzie kompletne.

Oczyszczenie, o którym mówię, nastąpi wtedy, kiedy dobrzy zostaną oddzieleni od tych, którzy są źli. Ci, którzy przeżywają swoje życie wypełnione kłamstwami osadzonymi w ich duszach przez szatana, mają wciąż czas na okazanie skruchy.

Każda możliwa próba zostanie dokonana przeze Mnie, aby ocalić je od bestii, ponieważ Ja tak łatwo nie poddam Moich dzieci.

Poprzez różnego rodzaju usankcjonowane przeze Mnie Boskie Interwencje, spróbuję wziąć je w Moje Miłosierne Ramiona, aby je ocalić.

Zaufanie i wiara we Mnie jest drogą do Wiecznego Życia.

Tylko poprzez Mojego Syna, Zbawiciela Świata, możecie przyjść do Mnie, Ojca Wszechświata.

Ponieważ, aby przyjść do Mnie, musicie być wybawieni od grzechu.

Aby być wybawionym od grzechu, musicie się zrehabilitować w Oczach Mojego Syna.

Tak jak wysłałem Mojego Syna po raz pierwszy dla zapewnienia wam Zbawienia, tak też wysyłam Go jeszcze raz dla ocalenia was, po raz ostatni, zanim Nowe Niebo i Nowa Ziemi połączą się, aby stać się Jednym.

Ci, którzy odmawiają przyjęcia Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna, po tej ostatniej Krucjacie dla przyprowadzenia wszystkich Moich dzieci do Raju, ich prawowitego dziedziczenia, pozostaną zagubieni na zawsze.

Potem nie może być powrotu.

Nigdy nie zapominajcie, kim Ja Jestem.

Ja Jestem Bogiem Ojcem i Ja was stworzyłem.

Kocham was.

Pragnę przyprowadzić was wszystkich do domu, ale jakże płyną Moje łzy.

To dlatego, że będzie tak wielu, których nie będę w stanie uratować, o ile nie zwrócą się do Mnie i poproszą, aby im pomóc.

To wezwanie z Niebios zostało przepowiedziane.

Tylko Baranek Boży, Mój Syn, ma prawo ujawnienia wam wydarzeń, które są przed wami.

Tylko On może otworzyć Pieczęcie.

Czyni On to teraz za pomocą Siódmego Anioła, Siódmego Posłańca.

Otwórzcie wasze oczy i zaakceptujcie, że w końcu Księga Prawdy, jak prorokowano, jest obecnie otwierana na waszych oczach, rozdział po rozdziale.

Przyjmijcie to jako Dar, ponieważ przyniesie wam to Życie Wieczne.

Wasz Ukochany Ojciec w Niebie

Bóg Najwyższy

Jedna Reszta Kościoła, która będzie trwała, niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem.

Piątek, 18.05.2012, godz.10:48

Moja droga, ukochana córko, wiedz teraz, że rozprzestrzenianie się Mojego Świętego Ducha na świecie staje się niepohamowane.

Płomień Prawdy zachwyci świat i napełni dusze wielu prostą cudownością Mojego Miłosierdzia.

Nastąpi wiele nawróceń i będzie tak, że Moja Reszta Armii wzrośnie, aby stać się potężną siłą w walce z antychrystem.

Moja Reszta Chrześcijańskiego Kościoła rozprzestrzeniać będzie Świętą Ewangelię w każdym zakątku ziemi.

Ognie wylane zostaną na tych, którzy próbują zniszczyć Moją Resztę Kościoła. Ponieważ niektórzy będą w stanie stawić opór Prawdzie Mojego Świętego Słowa, kiedy zostanie im okazana.

Może ich być tak wielu, że ich liczba wynosić będzie ponad dwadzieścia milionów.

Pomiędzy wami powstaną liderzy i w niektórych kręgach będziecie praktykować waszą wiarę w ukryciu.

Będziesz prowadzić Krucjatę Moich Nauk, a Krucjata Modlitwy będzie waszym orężem dla pokonania wroga.

Obcy staną się sobie bliscy, ludzie z różnych krajów połączą się razem, a religie rozdzielone w przeszłości przez nieporozumienia, połączą się wszystkie w jedność.

Jedna Reszta Kościoła, która będzie trwała, niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem.

To jest wtedy, kiedy nastąpi Moje Powtórne Przyjście.

Gdy Moje Nowe Jeruzalem powstanie z popiołów, skąd wszyscy, którzy byli Mi przeciwni myśleli, że Mój Kościół na ziemi został doszczętnie spalony.
I wówczas nastąpi to.

Nowy Początek.

Nowa Era.

Nowe Niebo i Nowa Ziemia.

Moment ostatecznej realizacji Boskiej Woli Mojego Ojca.

Powstańcie teraz Moja Armio. Rozszerzajcie zasięg i rozwijajcie skrzydła. Nigdy nie zbaczajcie od Prawdy zawartej w Piśmie Świętym.

Nigdy nie wątpcie w Słowa zawarte w Piśmie Świętym.

Ponieważ ci spośród was, w tym członkowie Mojego Kościoła na ziemi, którzy tak czynicie, wy musicie otworzyć wasze serca dla Prawdy.

Biblia zawiera Święte Słowo Boga. Biblia zawiera całą Prawdę.

Ona nie kłamie.

Jeśli odrzucacie zawartą tam Prawdę, to odrzucacie Słowo Boga.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Najświętsza Maria Panna: Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana.

Czwartek, 17.05.2012, godz.08.50

Moje dziecko, Boże dzieci będą w stanie ochronić swoją wiarę, swoją odwagę i swoje bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą odmawiać modlitwę Krucjaty Modlitwy – O Pieczęć Boga Żywego.

Jest to jedna z ostatnich oraz największa Pieczęć Ochrony zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości.

Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny.

Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana i jest z nią związanych wiele boskich mocy.

Szanujcie ją i stosujcie dla ochrony nie tylko siebie, ale także waszych rodzin.

To przypomnienie jest konieczne w tym czasie.

Idźcie w pokoju.

Wasza Ukochana Matka

Matka Odkupienia

Twórzcie grupy modlitewne oddane „Jezusowi do Ludzkości”

Środa, 16.05.2012, godz.17.38

Moja droga, umiłowana córko, muszę podkreślić wobec wszystkich tych, którzy wierzą we Mnie, że ważne jest, aby modlić się za każdy z waszych narodów.

Aby czynić to skutecznie, musicie tworzyć grupy modlitewne oddane „Jezusowi do Ludzkości” (*).

Poprzez tę Grupę odmawiajcie wszystkie dane wam Modlitwy Krucjaty.

Moja córka, Maria, zatroszczy się o przygotowanie ich w sposób, który pozwoli wam wydrukować je, gdziekolwiek na świecie jesteście.

Proszę, rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo wśród wszystkich członków duchowieństwa.

Niektórzy odrzucą Moje Orędzia.

Inni przyjmą je z miłością w swoich sercach.

Jednak w przeważającej części będziecie w Moje Święte Imię wyszydzani i odrzucani.

Będziecie cierpieć, jak cierpieli Moi apostołowie, i będziecie pośmiewiskiem w niektórych kręgach Mojego Kościoła na ziemi.

Te słowne zniewagi i obelgi będą intensywne i będą sprawiały wam ból, ale Ja mówię to:

Pamiętajcie, okazywana wam nienawiść udowodni, że to rzeczywiście Jestem Ja, wasz Jezus, który przemawia do was z Nieba.

Przez cierpienia te sprawię, że powstaniecie na nowo, za każdym razem, gdy pobici znajdziecie się  na ziemi.

Podniosę was i uczynię silniejszymi, niż byliście wcześniej.

Dlaczego to robię? Czynię tak, abyście stali się gotowi i mocniejsi do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa.

Ponieważ tylko wówczas otrzymywać będziecie wielkie dary, które zapewnię wam przez Mojego Świętego Ducha.

Powstańcie wiec i wyruszajcie, żeby przygotować wasze narody, tak aby otrzymały zbroję, której potrzebują dla uniknięcia znaku bestii.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego.

Ona ofiaruje wam i waszym rodzinom ochronę nie tylko duchową, ale również ochronę fizyczną.

Wy zostaliście pobłogosławieni, aby otrzymać tę Pieczęć i waszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby otrzymało ją wszędzie jak najwięcej Bożych dzieci.

Pamiętajcie, Ja stoję przy wszystkich Moich wyznawcach w każdej minucie, a kiedy oni realizują Moje dzieło, otrzymają specjalne łaski czyniące ich odważnymi, silnymi i zdeterminowanymi w ratowaniu dusz każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie.

Wasz Ukochany Zbawiciel

(*) internetowe określenie Objawień Jezusa przekazywanych MBM (przyp.tłum.)

Najświętsza Maria Panna: Moi wizjonerzy na świecie zostaną poinstruowani, aby modlić się dla uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.

Środa, 16.05.2012, godz.09.00
Moje dziecko, spróbuj proszę pozostać silna w tej pracy dla Mojego Syna.

Ważne jest, aby wszyscy ci, którzy wierzą w Prawdę Świętego Słowa dawanego światu w tym czasie, zachowali spokój.

Waszym obowiązkiem jest reagować na instrukcje Mojego ukochanego Syna. Modlitwa i zaufanie Mojemu Synowi przyniesie wam ocalenie.

Dar Pieczęci Boga Żywego będzie waszą największą ochroną w czasie wojny lub konfliktu.

Deklarując wierność Bogu Ojcu, poprzez przyjęcie tego nieograniczonego Daru, pozostaniecie wolni.

Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy i jak może ona złagodzić wpływ takich wydarzeń.

Niestety, wiele z tych wydarzeń, które były prorokowane, musi nastąpić.

Dzieci, wzywam wszystkich, którzy czczą Mnie, waszą Najświętszą Matkę, aby zrozumieli, że jest to wołanie z Nieba.

Wszyscy Moi wizjonerzy na świecie zostaną poinstruowani, aby modlić się dla uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.

Musicie wytrwać w cierpieniu i ofiarować je jako dar dla Boga Ojca.

Ważny jest w tym czasie Mój codzienny Różaniec, bez względu na to, do jakiego Chrześcijańskiego Kościoła należycie.

Musicie go odmawiać, ponieważ ofiaruje on ochronę tym narodom, w których dużo ludzi modli się codziennie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Europę w tym czasie i zwracajcie się do Mojego Syna prosząc Go o siły, odwagę i wytrwałość, niezbędne dla zachowania waszej ufności w Boga.

Wasza ukochana Matka

Królowa Nieba i Ziemi

Matka Odkupienia

Krucjata Modlitwy (54) – Modlitwa do Ojca, aby złagodzić wpływ Trzeciej Wojny Światowej

Środa, 16.05.2012, godz.03.10

”O Niebieski Ojcze, w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, proszę pomóż nam w tych trudnych czasach, wobec których stoimy.
Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez zachłannych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twój Kościół i Twoje dzieci.
Błagamy Cię Drogi Ojcze, pomóż nam nakarmić nasze rodziny i ocal życie tych, którzy wbrew swojej woli zmuszeni będą do wojny.

Kochamy Cię Drogi Ojcze.
Błagamy Cię, pomóż nam w potrzebie.

Wybaw nas od uścisku antychrysta.
Pomóż nam przetrwać jego piętno, znamię Bestii, odmawiając przyjęcia go.
Pomóż tym, którzy Cię kochają, aby zawsze pozostali wierni Twojemu Świętemu Słowu, tak abyś
Mógł obdarzyć nas łaskami dla przetrwania w ciele i duszy.
Amen.”

Prośby modlitwą: Idź teraz i ogłaszaj tę prośbę – Moje Wołanie do Jezusa

Poniedziałek, 14.05.2012, godz.18.00

Moja najdroższa, ukochana córko, twój dar dla Mnie został przyjęty i w rezultacie pozwoli uratować dalsze 5 milionów dusz.*

Jest Moim najgorętszym życzeniem, aby położyć kres twojemu cierpieniu, ale ten cenny dar, który Mi dajesz, oznacza teraz, że mogę ocalić więcej Bożych dzieci.

Nigdy nie zapominaj, że jest to misja dla ocalenia ludzkości od piekła. Aby tego dokonać potrzebuję twojej pomocy i pomocy innych.

Nigdy nie czuj się samotna, ponieważ Ja ciebie kocham i jestem z tobą przez cały czas. Także o wiele więcej Bożych dzieci zaczyna w końcu słuchać Mojego Głosu.

Dzieło Ducha Świętego przyniesie owoce i bardzo niedługo Miłość Boga będzie odczuwalna nawet w tych najbardziej jałowych sercach.

Te zagubione, puste i jałowe dusze poczują Płomień Miłości i doświadczą znajomej tęsknoty, aby stać się częścią Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Wielu nie zrozumie dlaczego, ale nie będą w stanie zaprzeczyć swoim uczuciom ciepła, miłości i pokoju.

Tak wielu będzie zaskoczonych i będą chcieli rozmawiać ze Mną. Musisz teraz wszędzie zjednoczyć ludzi, aby  prosili o Dar Mojej Miłości. Muszą poprosić, aby zostały im przyznane specjalne łaski.
Ty, Moja córko, musisz wyznaczyć na to jeden dzień w tygodniu. Każda zagubiona dusza musi poprosić Mnie o pomoc. Jeśli ich prośby będą zgodne z Moją Najświętszą Wolą, wtedy odpowiem na ich modlitwy. Wpoi to u nich silniejsze łącze do Mojego Najświętszego Serca i Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Idź teraz i ogłaszaj tę prośbę – Moje Wołanie do Jezusa.

Moja córko, uczyń to tak szybko, jak to możliwe, ponieważ pragnę zabezpieczyć te dusze, a zwłaszcza te, które nie akceptują, że Ja teraz mówię. One w końcu zdadzą sobie sprawę, jak Ja blisko jestem każdej pojedynczej duszy.
Powiedz im, że kocham każdego i nie wykluczam ani jednego grzesznika, bez względu na to, jak ciężki jest jego grzech.

Wszystko o co proszę, to aby przyszli do Mnie i poprosili Mnie o pomoc.

Wasz Jezus

* dusze, o których mowa w pierwszym wierszu mają być ocalone przez  osobiste cierpienie ofiarowane przez Marię Bożego Miłosierdzia. Nie odnosi się to do świata jako całości, ponieważ poprzez modlitwy ratowane są obecnie miliardy.

Druga pieczęć: III Wojna Światowa

Orędzie 426, środa, 16 maja 2012, godz. 3.10

Moja najukochańsza córko, muszę cię poinformować, że zbiera się właśnie na trzecią wojnę światową.

Tego poranka płyną moje łzy, jak sama to widzisz.*

Druga Pieczęć wkrótce zostanie złamana, jak przepowiedział Jan Ewangelista w Księdze Apokalipsy.

Początek będzie miał miejsce w Europie.

Wasz system bankowy stanie się przyczyną, a Niemcy po raz kolejny zaangażują się w tę tragedię, tak jak to wydarzyło się przy dwóch poprzednich okazjach.

Kiedy to się rozpocznie, załamie się ocalanie gospodarki i katastrofa ta dotknie Grecję, z wielkimi reperkusjami dla Francji.

Bliski Wschód będzie również zaangażowany w wojnę – wraz z Izraelem i Iranem – Syria zaś odegra poważną rolę w upadku Egiptu.

Moja córko, budzę cię, by ci to powiedzieć, lecz nie żeby cię przestraszyć, ale żeby przekazać ci pilną prośbę, aby w tym czasie modlić się za Europę.

Z powodu wojny i braku pieniędzy duża część zbiorów będzie stracona, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci, oznaczającej głód.

Dlatego teraz wzywam wszystkie dzieci Boże, aby próbowały magazynować suszoną i niełatwo psującą się żywność, celem wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby mieć własne uprawy, jeśli to możliwe.

Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia.

Efektem tej wojny będzie wciągnięcie Mojego Kościoła Katolickiego na ziemi – w imię zjednoczenia – do jednego kościoła światowego.

To zjednoczenie, czyli fałszywy pokój, staną się rzeczywistością, która nastąpi po ujawnieniu się antychrysta w celu wprowadzenia fałszywego pokoju i tak zwanego zakończenia wojny.

Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni, dopóki Chiny i Rosja nie zaangażują się w sprawy świata.

Będą one stanowić zagrożenie dla „Bestii z Dziesięcioma Rogami” – Europy – i przejmą nad nią kontrolę, aby wprowadzić komunizm.

„Czerwony smok” – Chiny – już zdobywają silną pozycję w świecie ze względu na kontrolowanie światowych finansów.

„Czerwony smok” i „Niedźwiedź”, którym jest Rosja, nie kochają Boga.

Są one kierowane przez antychrysta, który pochodzi ze Wschodu i ukrywa się za zamkniętymi drzwiami.

Kiedy te proroctwa zaczną się spełniać, cały świat uwierzy w te orędzia. Wtedy nie będzie żadnych wątpliwości.

Proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy, gdyż pomoże ona osłabić wpływ tych wydarzeń.

Krucjata Modlitwy (54) Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu III wojny światowej

O Ojcze Niebieski,
w imię Twojego Umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa,
który tak wiele wycierpiał
za grzechy ludzkości,
prosimy,
pomóż nam w tych trudnych czasach,
w których przyszło nam żyć.

Pomóż nam przetrwać prześladowania,
planowane przez chciwych władców i tych,
którzy chcą zniszczyć
Twoje Kościoły i Twoje dzieci.

Błagamy Cię, Drogi Ojcze,
abyś pomógł nam nakarmić nasze rodziny
i uratować życie tych,
którzy będą zmuszeni
do wojny wbrew ich woli.

Kochamy Cię, Drogi Ojcze.

Błagamy Cię,
abyś pomógł nam w potrzebie.

Ocal nas z uścisku antychrysta.

Pomóż nam uchować się
od jego znaku, znamienia bestii,
poprzez odmówienie jego przyjęcia.

Pomóż tym, którzy Cię kochają,
pozostać wiernymi
Twojemu Świętemu Słowu
w każdym czasie,
abyś mógł obdarzyć nas łaskami
potrzebnymi do przetrwania
w Ciele i Duszy.

Amen.

Moja córko, zdaję sobie sprawę, że to orędzie może być szokiem, ale pamiętaj, że modlitwa i Pieczęć Boga Żywego – Krucjata Modlitwy 33 – będą chronić Moich wyznawców.

Moja Reszto Kościoła, wy, Moje dzieci, przetrwacie, chociaż to nie będzie łatwe.

Będziecie tyranizowani z powodu waszego chrześcijańskiego wyznania, lecz nigdy Mnie nie potępicie ani Mnie nie odrzucicie.

Z tego powodu udzielę wam darów. Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów.

Odmawiajcie ją od teraz codziennie. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie poświęcona przez księdza.

Rozpocznijcie wasze przygotowania już wkrótce, gdyż dzień upadku Europy nie jest odległy.

Wasz Jezus

* Podczas gdy Maria zapisywała to orędzie, po stojącym przed nią obrazku z Jezusem stoczyła się łza.

 

Moje Nowe Królestwo: Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i mieć wszystko, czego potrzebujecie.

Niedziela, 13.05.2012, godz.16.00

Moja droga, ukochana córko, nadszedł czas na zrozumienie, że Moje przekazy nie są po to, aby wprowadzać strach.

Są po to, aby przynosić Miłość. Są one również w tym celu, aby powiedzieć tym, którzy popełniają grzech lub zło, że muszą się zrehabilitować w Moich Oczach, lub zostaną utraceni dla Mnie na zawsze.

Jak mógłbym nie powiedzieć ludzkości Prawdy?

Wiem, że ty, Moja córko, czujesz od czasu do czasu obciążenie, jako odbiorca tych Boskich Orędzi. Nie wolno ci jednak nigdy pozwolić, aby do twojego serca wszedł strach, gdyż on nie pochodzi ode Mnie.

Czyż nie mówiłem wam, że tych wszystkich, którzy mnie kochają, czeka cudowna Nowa Era Pokoju ?

Czego tu się obawiać?

Czy jest to troska o waszą przyszłość, rodzinę, czy niewiedza, co was czeka? Jeśli tak, to musicie wiedzieć o tym.

Kocham was wszystkich. Chcę zjednoczyć wszystkie Boże dzieci, razem, w miłości, jako jedną Świętą Rodzinę.

To dlatego porozumiewam się teraz, zawczasu, aby przyciągnąć was wszystkich bliżej do Mnie.

Aby zapewnić, że wszyscy zawrócicie i otworzycie wasze serca dla Miłości, jaką Ja mam dla każdej duszy na tej ziemi, muszę ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwami, którym stawia czoła.

Gdybym was nie kochał, tak jak to czynię, nie ostrzegałbym was.

Moja Miłość jest tak potężna, że jest to Miłość nieznana żadnej ludzkiej istocie. Ponieważ nikt z was nie mógłby ogarnąć uczucia Miłości, którą zachowuję dla was.

Moja Miłość oznacza, że nie chcę, aby Boże dzieci cierpiały.

Zabiorę wszystkich z was, którzy zobaczą Prawdę po Ostrzeżeniu, i pokażę wam Miłość, którą posiadam.

Wam i wszystkim tym, którzy należą do Mnie umysłem, ciałem i duszą, dany będzie najwspanialszy prezent, wykraczający poza wasze zrozumienie.

Oczekuje was Nowy Raj, a ziemia, o której może uważacie, że będziecie za nią tęsknić, nie będzie znaczyła nic, gdy ujrzycie Królestwo, które zostało przygotowane.

Moje dzieci, jest tak wiele do oczekiwania z niecierpliwością. Strach jest tu niepotrzebny.

Zamiast tego weźcie pod uwagę, że dane wam będzie Wieczne Życie.

Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i mieć wszystko, czego potrzebujecie.

Kolory, zapachy, miłość, jaką czuć będziecie dla tych wszystkich wokół was, pokój w waszych rodzinach, brak strachu, wasze dusze pełne Bożej miłości i wasze idealne ciała – jak moglibyście nie pragnąć Mojego Królestwa?

Moje Królestwo stanie się waszym nowym domem, kiedy Niebo i ziemia połączą się w Jedno, a zmarli, którzy przyjęli Mnie jako swojego Zbawiciela, zostaną wskrzeszeni, aby przyłączyli się do swoich rodzin, swoich braci i sióstr, w miłości i szczęściu.

Ulga, którą poczujecie, gdy tam nie będzie już świata grzechu, w którym teraz żyjecie, przyniesie radość, spokój i zadowolenie.

Nigdy więcej zmartwień, lęków, niepokojów, czy grzechu.

Będziecie nadal mieli wolną wolę, ale to będzie inaczej. Będziecie żyć w pełnej jedności ze Mną, zgodnie z Najświętszą Boską Wolą Mojego Ojca. On czekał cierpliwie na ten moment.

Ja cierpliwie przygotowuję wszystkie Boże dzieci, tak aby ani jedna dusza nie była utracona.

Tak więc, Moja najdroższa córko, nie bójcie się.

Cierpienie nie potrwa długo. W jego miejsce będzie dom, do którego należy każde Boże dziecko.

To jest Moja Obietnica dla was wszystkich. Nie odczuwajcie smutku, przestrachu lub troski, bo to jest zupełnie niepotrzebne.

Po prostu nauczcie się kochać Mnie bardziej. Im bardziej Mnie kochacie, tym bardziej Mi zaufacie.

Tylko wtedy opuści was strach.

Tylko wtedy będziecie prawdziwie wolni.

Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie o tym, zwłaszcza wtedy, kiedy być może martwicie się o przyszłość.

Wasz Ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, idźcie i otwórzcie wasze oczy oraz słuchajcie, pytajcie i rozważajcie to, co jest wam przedstawiane w Imię Boga.

Sobota, 12.05.2012, godz.10.00

Moje dziecko, ponieważ wrzask szatana i jego demonów staje się głośniejszy, a natężenie ich krzyków słychać w Niebiosach, muszę ostrzec Boże dzieci, aby otworzyły oczy.

Rozejrzyjcie się wokół siebie, i co widzicie?

Zamieszki, kłótnie, rozpacz i walki. Wszystko to zostało wzniecone przez złe duchy, które otaczają ludzkość.

Zostały zwolnione z piekła, a ich liczba jest ogromna. Ani na chwilę nie złagodzą swych tortur miotanych z nienawiści, jaką mają dla wszystkich Bożych dzieci.

Te upadłe anioły były zazdrosne, kiedy Mój Ojciec, Bóg Najwyższy, stworzył ludzkość i wszechświat.

Ich pycha i wstręt doprowadziły do ich upadku, i zostały zrzucone do piekła.

Prowadzone są przez szatana, a ich nienawiść została ujawniona, kiedy urodziłam Syna Człowieczego, Zbawiciela świata. Ich nienawiść do Mnie przewyższa wszystko, co jest znane ludzkości.

Ja, jako Królowa wszystkich Aniołów – to wprowadziło je w zamieszanie. Wiedziały, że nie byłoby powrotu do Boskiej Hierarchii.

Aby zranić Boga, Mojego umiłowanego Ojca, chcą zniszczyć to, co jest bliskie Jego Sercu, Jego drogie i ukochane dzieci.

Uwodząc Jego dzieci, poprzez pokusy grzechu, kradną ich dusze.

Mój Ojciec nie będzie tolerował tej nikczemności i czas jest bliski, kiedy te upadłe anioły zostaną ostatecznie wrzucone do pieca. One wiedzą o tym.

Pod kierownictwem szatana nasilają teraz swoje plany i w każdej sekundzie dnia powodują chaos na świecie.

Boże dzieci muszą wiedzieć, że ich planem jest wyrwać wszystko, co jest cenne dla Boga, Wszechmogącego Ojca.

Dlatego też ich pierwszym celem na ziemi są Jego Święte Kościoły.

Kiedy infiltrują Boże Kościoły, infiltrują Boże dzieci.

Obudźcie się dzieci wobec tego, co dzieje się na waszych oczach. Musicie zawsze zachować czujność.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zostali obdarzeni łaskami rozpoznania zła, gdy jest wam przedstawiane jako część planów Bożych, kiedy tak nie jest.

Będzie wymagało silnej wiary i przyjęcia Prawdy zawartej w tych przekazach z Nieba, aby pozostać na prawdziwej ścieżce do Życia Wiecznego.

Dzieci, Wieczne Życie powinno być powitane i nie może być nigdy odrzucane na korzyść fałszywych obietnic.

Te fałszywe obietnice przedstawiane są światu w tych czasach przez tych, którzy kierują swoimi narodami, i którzy być może są pod wpływem króla kłamstwa.

Dzieci, idźcie i otwórzcie wasze oczy oraz słuchajcie, pytajcie i rozważajcie to, co jest wam przedstawiane w Imię Boga.

Wasza ukochana Królowa Pokoju
Matka Odkupienia

Przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia już trwają.

Piątek, 11.05.2012, godz.20.38

Moja droga, umiłowana córko, przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia już trwają.

Wiele osób na świecie może być i będzie uratowanych teraz, dzięki modlitwom Moich ukochanych wyznawców i dusz wybranych.

O wiele więcej, niż byłoby, gdyby nie ofiary dla Mnie tych, którzy są blisko Mnie.

Ja pragnę wziąć was wszystkich do Nowej Ery Pokoju, Nowego Raju na ziemi.

Gdyby tylko te oporne dusze, które odrzucają Mój Apel Miłosierdzia, i które muszą zrehabilitować się w Moich Oczach, zechciały posłuchać.

Wielu wierzących pozostaje letnimi i nie są gotowi do wejścia do Mojego Nowego Królestwa. Ich zamknięte i zatwardziałe serca odrzucają Mnie teraz, kiedy Ja mówię.

Składają w Kościołach gołosłowne deklaracje poparcia Mnie, ale mimo to utrzymują, że podążają za Mną.

Teraz, gdy Ja wychodzę naprzeciw i wyciągam Moją Rękę Miłosierdzia, aby wziąć ich ręce w Moje, oni Mnie odpychają.

Są tak podejrzliwi, tak brakuje im prawdziwego zrozumienia tego, jak Ja komunikuję się z Nieba ze światem, ale twierdzą, że wierzą w Moją Boskość.

Jednak nie są w stanie zaakceptować, że Ja mam władzę mówienia do świata poprzez Boskie Objawienia.

Tracą możliwość uchwycenia specjalnych łask, które Ja pragnę im dać, aby przyprowadzić ich do Mojego Najświętszego Serca.

Są trochę tak, jak mieszkańcy wioski cierpiący klęskę głodu i nie mający nic do jedzenia, podczas gdy powoli z głodu umierają.

Jednak Ja stoję obok nich i mogę zapewnić im cały pokarm i żywność, aby utrzymać w nich Życie Wieczne. Ale oni nie mogą Mnie dostrzec.

Wielu nie chce Mnie ujrzeć, gdyż wątpią, że Ja mogę teraz do nich przemawiać.

Tych ludzi na świecie, którzy nie mają wiary lub zainteresowania innym, niż tym światem, wy, Moi wyznawcy, musicie Mi pomóc objąć i uratować.

Oni wkrótce zrozumieją, że mają duszę. Zatem proszę was wszystkich, abyście głosili Moje Słowo, tak aby cała ludzkość mogła żyć w Moim Nowym Raju.

Proszę rozprzestrzeniajcie Moją Naukę, Moje Modlitwy, Moje Orędzia i Moje Ostrzeżenia dla wszystkich dusz, a zwłaszcza tych, którzy nie mają wiary, przekonania lub wiedzy o Mojej Obietnicy powrotu, aby sądzić żywych i umarłych.

Oni nie mają zbyt wiele czasu, więc wzywam was do modlitwy za ich dusze.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (53) – Modlitwa za Kościół Katolicki

Czwartek, 10.05.2012, godz.15.45

„O Boże Ojcze,
W Imię Twojego Umiłowanego Syna
Błagam Cię, daj siłę i konieczne łaski,
Aby pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, które znoszą.

Pomóż im przestrzegać Prawdy Nauk
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i nigdy nie rezygnować, słabnąć lub ulegać
wobec kłamstw dotyczących Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen”

Wasza kochająca Matka, Królowa Ziemi
Matka Odkupienia

Najświętsza Maria Panna: Płaczę łzami smutku za kapłanów w Kościele Katolickim, którzy cierpią straszliwie w tym czasie.

Czwartek, 10.05.2012, godz.15.45

Moje dziecko, Mój Syn Jezus Chrystus przygotowuje teraz, przed Ostrzeżeniem, ocalenie  jak największej liczby Bożych dzieci, jak to tylko możliwe. Ponieważ po Ostrzeżeniu nie pozostanie zbyt wiele czasu przed Chwalebnym Powrotem Mojego Syna.

Płaczę łzami smutku za kapłanów w Kościele Katolickim, którzy cierpią straszliwie w tym czasie.

Ci czyści, zagubieni i tułający się słudzy, znaleźli się w środku zamętu, z którego nie mogą się wyplątać.

Ze względu na grzechy innych, cierpią oni udręki widząc jak wierność Mojemu ukochanemu Synowi odrzucana jest na bok.

Te nikczemne podziały, wywołane przez masońskie grupy, są zamierzone. Grzechy winnych przestępstw wyrządzonych niewinnym duszom, wykorzystywane są jako pretekst do zmiany przepisów dotyczących Kościoła.

Wielu wprowadzonych jest w błąd z fałszywego poczucia lojalności wobec Bożych dzieci.

Jakże Ja cierpię, gdy widzę mury Kościoła Katolickiego rozbierane cegła po cegle, aby zrobić miejsce dla nowego kościoła.

Nowy kościół, który się wkrótce wyłoni, nie będzie akceptowalny dla Mojego Syna.

Zniesiona za to zostanie  Obecność Najświętszej Eucharystii i Mój Syn po raz kolejny będzie cierpiał ból Swojego Ukrzyżowania.

Uczyniona przez Niego Ofiara, dla obdarowania świata tym Darem, zostanie wkrótce zignorowana i odrzucona.

Natomiast oni, ten nowy kościół, nie powiedzą Bożym dzieciom, że Eucharystia jest prawdziwą Obecnością Jezusa, Mojego Syna.

Będą tworzyć nową interpretację Najświętszej Eucharystii i zaniechają przywoływania Obecności Mojego Syna. Pokarm Życia umrze.

Boże dzieci nie będą karmione prawdziwym Ciałem i Krwią Mojego Syna.

Ich dusze staną się jałowe, pozbawione Obecności Mojego Syna i łask, którymi On obdarza tych, którzy Go przyjmują.

Ze strony kapłanów istnieje obowiązek obrony Najświętszej Eucharystii. Muszą być silni i nie wolno im nigdy pomniejszać znaczenia tego Cennego i Świętego Daru.

Mój Syn kocha Kościół Katolicki i wie, jak on teraz cierpi. On czuje jego ból.

Moje Niepokalane Serce rozdarte jest z bólu na połowy, gdy doświadczam, jak ten Święty Kościół jest celowo niszczony.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Ojca w Imię Jego Umiłowanego Syna, aby okazał miłosierdzie dla tych w Stolicy Apostolskiej, którzy chcą podzielić Kościół i rozpraszają Boże dzieci w otchłani osamotnienia.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (53), modląc się za Kościół Katolicki.

Krucjata Modlitwy (53) – Modlitwa za Kościół Katolicki

„O Boże Ojcze,
W Imię Twojego Umiłowanego Syna
Błagam Cię, daj siłę i konieczne łaski,
Aby pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, które znoszą.

Pomóż im przestrzegać Prawdy Nauk
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i nigdy nie rezygnować, słabnąć lub ulegać
wobec kłamstw dotyczących Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen”

Wasza kochająca Matka, Królowa Ziemi

Matka Odkupienia

Praca grup masońskich w waszym świecie już słabnie

Środa, 09.05.2012, godz.21.00

Moja droga, ukochana córko, coraz więcej tych, którzy znają Moje Nauki, w końcu akceptuje, że to jestem Ja, który teraz komunikuje się ze światem za pośrednictwem tych dawanych tobie przekazów.

Moc Ducha Świętego obudzi tych martwych w miłości do Mojego Ojca, aby delektowali Słowo Jego umiłowanego Syna.

Ja, Jezus Chrystus, chcę dać wam wsparcie w cierpieniu i próbach, które być może napotkacie.

Cierpienie to nie potrwa długo.

Moja Miłość do was jest tak silna i Moje Miłosierdzie tak ogromne, że nie pozwolę wam cierpieć udręk zadawanych wam przez tych, którzy chcą kontrolować wasze narody.

Praca grup masońskich w waszym świecie już słabnie.

Wasze modlitwy złagodziły ich złe uczynki i uczyniły je nieskutecznymi.

Oni będą próbowali zniszczyć waszą wiarę, ale wy, Moja Reszto Kościoła, utrzymacie palący się Płomień Prawdy.

Jeśli ufacie Mi, nie wolno wam się obawiać.

Tylko przez zaufanie Mi, waszemu Jezusowi, możecie poczuć stan pokoju.

Proszę, trzymajcie się blisko Mojego Najświętszego Serca i nie pozwólcie, aby strach zniszczył wasze życie.

Jeśli tylko kochacie Mnie i przeżywacie życie, tak jak wiecie, jak Ja tego oczekuję, to musicie przeżywać swoje życie w miłości, modlitwie i zadowoleniu.

Jeśli cierpicie, ofiarujcie to dla Mnie i idźcie dalej.

Nie dopuście, aby cokolwiek odwróciło wasze serca ode Mnie.

Trzymajcie się blisko Mnie, a Ja będę was chronić, prowadzić i kierować do bezpieczeństwa.

Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel ludzkości

Moja Reszta Kościoła natchniona przez Proroka Henocha, wywoływać będzie nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Moje Święte Słowo.

Wtorek, 08.05.2012, godz.19.00

Moja droga, umiłowana córko, przychodzę tego wieczoru, aby powiedzieć ci, że wielki znak Mojej Miłości i Miłosierdzia ujawni się teraz w sercach wierzących na całym świecie.

Będą czuć Moją Obecność wewnątrz swoich serc w sposób, którego nie będą w stanie wyjaśnić, i zjednoczą swoje serca z Moim.

Ten Dar uczyni ich silnymi w wierze i będą codziennie pragnąć Mojej Obecności.

Wzywam wszystkie Boże dzieci, które czują płomienie Mojej Miłości ogarniające ich dusze, aby przyjmowały Moje Ciało i Moją Krew w Najświętszej Eucharystii tak często, jak tylko mogą.

Wy, Moi umiłowani uczniowie, będziecie potrzebować Daru Mojego Ciała w Najświętszej Eucharystii dla dania wam siły.

Ponieważ będzie wam potrzebna każda uncja siły, kiedy będziecie świadkami rozpadu Mojego Świętego i Apostolskiego, Katolickiego Kościoła.

Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, jak zapowiadałem jakiś czas temu.

Wykręty posłużą do przedstawienia tego Najświętszego Daru, jako zwykłego gestu na pamiątkę Mojego Ukrzyżowania.

Bardzo niedługo Moja Rzeczywista Obecność będzie piętnowana, jako element nowego, współczesnego Kościoła Katolickiego, który obejmie inne religijne kościoły.

Od chwili, gdy to nastąpi, miłość i nabożeństwo do Trójcy Świętej będzie maleć i zanikać.

Natomiast Jej miejsce zajmą fałszywi bogowie. Chociaż będzie to trudne, musicie pamiętać, że Ja nigdy nie utracę Mojego Kościoła na ziemi.

Moja wierność pozostaje przy Kościele założonym przeze Mnie, zanim wstąpiłem do Nieba.

Kościół założony na skale przez Mojego ukochanego Piotra nie może zginąć i nigdy nie zginie.

Ponieważ Ja poprowadzę Mój Kościół teraz, w czasach ostatecznych, i odnowię proroctwa zapowiedziane dawno temu.

Moje Ewangelie głoszone będą przez Moją Resztę Kościoła w każdym zakątku Ziemi.

Moja Reszta Kościoła zostanie natchniona przez Proroka Henocha i wywoła to nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Moje Święte Słowo.

Duch Święty rozpali wiarę Mojej Reszty Kościoła, która nie podda się nigdy głosząc Prawdę Ewangelii, aż do swojego ostatniego tchnienia.

Idźcie teraz i przygotujcie Moją Resztę Kościoła podążając za Moimi wskazówkami.

Zawsze Mi ufajcie, a wszystko będzie dobrze.

Wasz ukochany Jezus

Krucjata Modlitwy (52) – Modlitwa do Ojca

Wtorek, 08.05.2012, godz.12.30

„Mój Najdroższy Ojcze,
W Imieniu Twojego drogiego Syna
I przez cześć dla Jego Męki na Krzyżu,
Wołam do Ciebie.

Ty, Najwyższy Boże,
Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
Trzymaj nasze Zbawienie w Twoich Świętych Rękach,
Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
włącznie z tymi, które Cię nie znają
I tymi, które Cię znają, ale patrzą w inną stronę.

Przebacz nam nasze grzechy i ocal
Nas od prześladowań szatana i jego armii.
Weź nas w Swoje ramiona i napełnij nas nadzieją,
której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę Prawdy. Amen.”

Matka Odkupienia

Najświętsza Maria Panna: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata

Wtorek, 08.05.2012, godz.12.30

Moje dziecko, misja ta nawraca miliony dusz, które w przeciwnym razie byłyby utracone.

Nigdy nie wolno ci mieć uczucia, że przeszkody umieszczane przed tobą mogą zatrzymać rozprzestrzenianie się Ducha Świętego.

Mój Syn jest tak zadowolony z tych wszystkich podążających za Słowem, które On w tym czasie przekazuje światu.

Pobożność, poprzez wasze modlitwy dzieci, ratuje tak wiele zagubionych dusz. Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy. Tak wiele zła zostało udaremnione dzięki waszym modlitwom.

Praca jednej światowej grupy jest obecnie zakłócona, a jej plany pomieszane.

Miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że modlitwa może złagodzić wszelkie zło na świecie.

Światło Ducha Świętego zyskuje teraz na mocy, tak że, kiedy jest ono wszędzie na nowo rozpalane, coraz więcej dusz ujrzy Prawdę Pana.

Dzieci, musicie nadal mówić do Mojego Ojca i powiększać pobożność do Niego.

Kiedy wołacie do Ojca, Najwyższego Boga, w Imię Jego drogiego Syna, On usłyszy wasze modlitwy i odpowie.

Powinniście więcej wzywać Ojca, ponieważ to będzie On, Bóg Najwyższy, który może zmienić losy świata.

Tylko przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, możecie się zbliżyć do Ojca. Tak więc, musicie odmawiać Modlitwę Krucjaty (52) – Modlitwę do Ojca

„Mój Najdroższy Ojcze,
W Imieniu Twojego drogiego Syna
I przez cześć dla Jego Męki na Krzyżu,
Wołam do Ciebie.

Ty, Najwyższy Boże,
Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
Trzymaj nasze Zbawienie w Twoich Świętych Rękach,
Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
włącznie z tymi, które Cię nie znają
I tymi, które Cię znają, ale patrzą w inną stronę.

Przebacz nam nasze grzechy i ocal
Nas od prześladowań szatana i jego armii.
Weź nas w Swoje ramiona i napełnij nas nadzieją,
której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę Prawdy. Amen.”

Idźcie w pokoju. Wasza ukochana Matka.

Matka Odkupienia

Ciężkie jest prześladowanie i ból zadany Mi przez te sekty, które pracują w tajemnicy, aby obalić Stolicę Apostolską.

Niedziela, 06.05. 2012, godz.19.30

Moja droga, ukochana córko, przychodzę błagać Moich wyznawców, aby złagodzili Moje cierpienie.

Ciężkie jest prześladowanie i ból zadany Mi przez te sekty, które pracują w tajemnicy, aby obalić Stolicę Apostolską.

Jak oni Mnie przez to ranią.

Fałsz i okrucieństwo ich spisku przeciwko Mnie są trudne do zniesienia.

Drżę, kiedy widzę absolutną nienawiść, jaką oni mają dla Mnie w swoich sercach.

Szatan ukradł ich dusze, ich umysły, ich duchowość i ich ciała. Oni są nadal dziećmi Bożymi, ale nie chcą mieć z Moim Ojcem nic wspólnego.

Ich plany realizują się teraz przed oczami waszymi oraz moich wyświęconych sług, którzy jak dotąd nie mogą tego dostrzec.

Nikczemne sposoby, za pomocą których ukrywają się, ale mimo to udaje się im kontrolować Mój Kościół, łamią Mi serce.

Uczynię wszystko, aby ich zatrzymać, ale ich dusze są tak czarne.

Twoje cierpienie, Moja córko, służyć będzie ratowaniu dusz tych, którzy wciąż może mają w sobie iskrę miłości, i którzy odpowiedzą na Moje wezwanie.

Wzywam was, abyście działając jako oddana armia, modlili się za te dusze z niewielką miłością w ich sercach do Boga.

Wciąż jeszcze obecne jest w ich duszach Światło, Boskie Światło Mojego Ojca. Tylko modlitwa i cierpienie mogą im pomóc.

Oni nie mogą i nie pokonają Mojego Kościoła, ponieważ Ja jestem Kościołem.

Wy, Moi wyznawcy, jesteście Kościołem. Oni nie mogą walczyć z tymi, którzy są w Świetle, ponieważ to by ich oślepiło.

Z czasem zdadzą sobie sprawę, że mają tylko sekundy, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Módlcie się, aby przyjęli Rękę Mojego Miłosierdzia, zamiast by sami pozwalali być wessanym do jeziora ognia na wieczność.

To właśnie z powodu tych dusz, które bezczeszczą Mój Kościół, przeżywam ponownie biczowanie u słupa w każdej sekundzie dnia.

Nigdy nie spocznę, dopóki mogę ich ocalić.

Pomóżcie Mi. Wzywam wszystkich Moich wyznawców do modlitwy za tych grzeszników.

Wasz ukochany Jezus

Moim współczesnym uczniom dawana jest ogromna misja

Niedziela, 06.05.2012, godz.10.00

Moja najdroższa córko, wiele Bożych dzieci uważa, że ci, którzy prowadzą religijne życie, są tymi faworyzowanymi przez Mojego Ojca.

Prawda jest taka, że dusze te, ponieważ są religijne i pobożne, muszą działać w celu ocalenia innych dusz.

Pozostałe dusze są tymi zwykłymi mężczyznami, kobietami i dziećmi, którzy prowadzą intensywne życie z niewielką ilością czasu spędzanego na modlitwie.

Wielu nie modli się lub nie rozmawia ze Mną. Niektórzy nie wierzą w Boga. Niektórzy wierzą. Wiele z tych dusz prowadzi dobre życie.

Traktują innych ludzi z miłością i dobrocią serca. Stawiają potrzeby innych przed swoimi własnymi. Dają ofiary na cele charytatywne. Kochają siebie nawzajem. Ale nie chodzą do Kościoła, nie przyjmują Sakramentów lub nie akceptują, że Ja, Jezus Chrystus, istnieję.

Pomyślelibyście więc, że są one zagubionymi duszami. W rzeczywistości nie są.

Są dziećmi Boga i Jego Światło świeci przez nie. Nie są one z góry skazane. One są kochane.

W chwili, gdy pokazany im zostanie dowód Mojego istnienia, natychmiast Mnie obejmą.

Tylko te dusze, które są świadome swojej urazy do Mojego Ojca, i które delektują się urokami nikczemnych i złych grzechów, te są zagubione.

Ci, którzy nie mogą żyć bez popełniania śmiertelnego grzechu, i których dusze są tak poczerniałe, ponieważ są opętani przez szatana, oni muszą uciec od tej strasznej ciemności.

Oni nie będą wystarczająco silni, aby to zrobić.

Będą uważać za prawie niemożliwe, aby zwrócić się z prośbą o Moją pomoc. Mogą być uratowani tylko przez modlitwy Moich religijnych i pobożnych wyznawców.

Moim współczesnym uczniom dawana jest ogromna misja, równa jak ta, ale pilniejsza, niż ta dana Moim apostołom, gdy wstąpiłem do Nieba.

Waszą rolą, Moi wyznawcy, jest przygotowanie tych dusz do Mojego Nowego Raju poprzez wasze modlitwy. Modlitwy mogą je nawrócić.

Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że wybaczę takim grzesznikom przez szczodrość Moich innych wiernych sług, przez ich cierpienia i modlitwy.

Nigdy nie zapominajcie o mocy waszych modlitw. Moc ta jest darem dla was, dzięki czemu możecie ratować dusze waszych braci i sióstr.

Pamiętajcie, że Mój Przedwieczny Ojciec kocha wszystkich grzeszników. Ale wielka radość ma miejsce i płyną łzy radości wobec każdego poczerniałego i zagubionego grzesznika, który jest ocalony od ognia piekielnego.

Wasz ukochany Jezus

W Watykanie wielu papieży było więźniami, otoczonymi przez Grupy Masońskie

Orędzie 417, poniedziałek, 7 maja 2012, godz. 18.19

Moja najukochańsza córko, do Moich Kościołów na świecie powiedz to:

Powinniście wiedzieć, że Ja, jak długo głosicie Moje Najświętsze Słowo, zawsze będę po waszej stronie.

Do Mojego Kościoła Katolickiego mówię: Nawet jeśli będziecie cierpieć w wyniku swoich okropnych grzechów, miejcie świadomość, że nigdy was nie opuszczę, mimo że zgrzeszyliście. Ale pamiętajcie o tym:

Wasza wiara we Mnie nie jest tak silna, jak powinna być. Nie kochacie Mnie tak, jak kiedyś.

Całe to bogactwo, które nagromadziliście, wytwarza dystans pomiędzy Mną, waszym Chrystusem i Zbawcą, i zwyczajnymi dziećmi Bożymi.

Wspięliście się na tak wyniosłe szczyty, że nie mogłem do was dotrzeć i ofiarować wam Mojej dłoni, aby was uratować od zepsucia w środku was samych.

Zostaliście pouczeni o prawdzie przez Mojego Piotra, na którego skale budowaliście. I co zrobiliście?

Zbudowaliście grube, kamienne mury wokół siebie.

Spowodowało to brak łączności z tymi, których powinniście żywić Moim Ciałem i Krwią, aby ich dusze mogły zostać nakarmione.

Kiedy lekceważyliście Moją Obecność, ginął szacunek, jakiego się od was wymaga w rozporządzaniu Moją Najświętszą Eucharystią.

Od kiedy Sobór Watykański II zapowiedział nowe reguły, zostały one wprowadzone w życie przez te nieszczęsne siły masońskie wewnątrz waszych korytarzy.

Podstępnie zaprezentowali oni nowe sposoby udzielania Mojej Najświętszej Eucharystii, które są dla Mnie obraźliwe.

Wasze tak zwane tolerancyjne nauki rozpowszechniły serię kłamstw, w tym odmowę uznania władzy świętego Michała Archanioła.

On jest obrońcą Kościoła przed szatanem. Owe obecne wśród was siły wiedziały o tym. To dlatego odwołaliście wszystkie modlitwy, proszące go o wstawiennictwo przed Mszą.

A potem największym waszym kłamstwem było to, że piekła nie należy się obawiać. Że to tylko przenośnia. Przyjęcie tego kłamstwa jako prawdy przez wiele dzieci Bożych oznaczało utratę miliardów dusz.

Jak bardzo Mnie obrażacie! Tych spośród was, którzy nadal są Moimi skromnymi i świętymi sługami, proszę, aby powrócili do Mojego nauczania.

Nie pozwalajcie sobie nigdy na gromadzenie bogactw, będąc przekonanym, że jest to dopuszczalne w Moich oczach.

Bogactwa, złoto i władza, nagromadzone w Moje Imię, będą waszym upadkiem. Nie możecie czerpać zysku z Mojego Świętego Słowa.

Cierpicie ze względu na to, jak Mnie obrażacie.

Nigdy nie myślcie, że obwiniam wielu świętych papieży, którzy zasiadali na tronie Piotrowym. Ich misja zawsze była chroniona.

Wielu papieży było więźniami Stolicy Apostolskiej, otoczonymi przez Grupy Masońskie, które nie reprezentują Boga.

Oni nienawidzą Boga i poświęcili pięćdziesiąt lat na szerzenie nieprawdy na temat Miłosierdzia Bożego.

Ich działania doprowadziły do upadku Kościoła Katolickiego.

To nie był przypadek. Było to celowe i podstępne działanie, mające na celu zniszczenie wiary Kościoła poprzez unicestwienie hołdu, oddawanego przez zwyczajnych katolików jedynemu, prawdziwemu Bogu.

Dlatego zostaniecie teraz wygnani na pustynię. Po papieżu Benedykcie XVI będziecie prowadzeni przeze Mnie z niebios.

Och, do jakiego płaczu Mnie doprowadziliście.

Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, tych, którzy znają prawdę – wstańcie i idźcie za Mną, waszym Jezusem, aby głosić tę prawdę Mojej nauki w pokornej służbie.

Musicie znaleźć w sobie odwagę i siłę, aby powstać z popiołów.

Przede wszystkim odrzućcie kłamstwa, które wkrótce zostaną wam przekazane przez fałszywego proroka.

Będzie on jednoczyć Kościół Katolicki z innymi kościołami, w tym z kościołami pogańskimi, aby stał się on jedną obrzydliwością.

Takim jednym światowym kościołem bez duszy.

Wasz Jezus

W Watykanie wielu papieży było więźniami, otoczonymi przez Grupy Masońskie

Orędzie 417, poniedziałek, 7 maja 2012, godz. 18.19

Moja najukochańsza córko, do Moich Kościołów na świecie powiedz to:

Powinniście wiedzieć, że Ja, jak długo głosicie Moje Najświętsze Słowo, zawsze będę po waszej stronie.

Do Mojego Kościoła Katolickiego mówię: Nawet jeśli będziecie cierpieć w wyniku swoich okropnych grzechów, miejcie świadomość, że nigdy was nie opuszczę, mimo że zgrzeszyliście. Ale pamiętajcie o tym:

Wasza wiara we Mnie nie jest tak silna, jak powinna być. Nie kochacie Mnie tak, jak kiedyś.

Całe to bogactwo, które nagromadziliście, wytwarza dystans pomiędzy Mną, waszym Chrystusem i Zbawcą, i zwyczajnymi dziećmi Bożymi.

Wspięliście się na tak wyniosłe szczyty, że nie mogłem do was dotrzeć i ofiarować wam Mojej dłoni, aby was uratować od zepsucia w środku was samych.

Zostaliście pouczeni o prawdzie przez Mojego Piotra, na którego skale budowaliście. I co zrobiliście?

Zbudowaliście grube, kamienne mury wokół siebie.

Spowodowało to brak łączności z tymi, których powinniście żywić Moim Ciałem i Krwią, aby ich dusze mogły zostać nakarmione.

Kiedy lekceważyliście Moją Obecność, ginął szacunek, jakiego się od was wymaga w rozporządzaniu Moją Najświętszą Eucharystią.

Od kiedy Sobór Watykański II zapowiedział nowe reguły, zostały one wprowadzone w życie przez te nieszczęsne siły masońskie wewnątrz waszych korytarzy.

Podstępnie zaprezentowali oni nowe sposoby udzielania Mojej Najświętszej Eucharystii, które są dla Mnie obraźliwe.

Wasze tak zwane tolerancyjne nauki rozpowszechniły serię kłamstw, w tym odmowę uznania władzy świętego Michała Archanioła.

On jest obrońcą Kościoła przed szatanem. Owe obecne wśród was siły wiedziały o tym. To dlatego odwołaliście wszystkie modlitwy, proszące go o wstawiennictwo przed Mszą.

A potem największym waszym kłamstwem było to, że piekła nie należy się obawiać. Że to tylko przenośnia. Przyjęcie tego kłamstwa jako prawdy przez wiele dzieci Bożych oznaczało utratę miliardów dusz.

Jak bardzo Mnie obrażacie! Tych spośród was, którzy nadal są Moimi skromnymi i świętymi sługami, proszę, aby powrócili do Mojego nauczania.

Nie pozwalajcie sobie nigdy na gromadzenie bogactw, będąc przekonanym, że jest to dopuszczalne w Moich oczach.

Bogactwa, złoto i władza, nagromadzone w Moje Imię, będą waszym upadkiem. Nie możecie czerpać zysku z Mojego Świętego Słowa.

Cierpicie ze względu na to, jak Mnie obrażacie.

Nigdy nie myślcie, że obwiniam wielu świętych papieży, którzy zasiadali na tronie Piotrowym. Ich misja zawsze była chroniona.

Wielu papieży było więźniami Stolicy Apostolskiej, otoczonymi przez Grupy Masońskie, które nie reprezentują Boga.

Oni nienawidzą Boga i poświęcili pięćdziesiąt lat na szerzenie nieprawdy na temat Miłosierdzia Bożego.

Ich działania doprowadziły do upadku Kościoła Katolickiego.

To nie był przypadek. Było to celowe i podstępne działanie, mające na celu zniszczenie wiary Kościoła poprzez unicestwienie hołdu, oddawanego przez zwyczajnych katolików jedynemu, prawdziwemu Bogu.

Dlatego zostaniecie teraz wygnani na pustynię. Po papieżu Benedykcie XVI będziecie prowadzeni przeze Mnie z niebios.

Och, do jakiego płaczu Mnie doprowadziliście.

Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, tych, którzy znają prawdę – wstańcie i idźcie za Mną, waszym Jezusem, aby głosić tę prawdę Mojej nauki w pokornej służbie.

Musicie znaleźć w sobie odwagę i siłę, aby powstać z popiołów.

Przede wszystkim odrzućcie kłamstwa, które wkrótce zostaną wam przekazane przez fałszywego proroka.

Będzie on jednoczyć Kościół Katolicki z innymi kościołami, w tym z kościołami pogańskimi, aby stał się on jedną obrzydliwością.

Takim jednym światowym kościołem bez duszy.

Wasz Jezus