Miesięczne archiwum: czerwiec 2012

Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowych Niebios i Nowej Ziemi.

Środa, 27.06.2012, godz.20.00

Moja najdroższa córko, ujawniam dziś wszystkim Moim dzieciom Moje przyszłe plany Nowych Niebios i Nowej Ziemi.

Kiedy połączą się w jeden Chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów.

Narody te składać się będą z niektórych nacji na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej, Królowej Nieba.

Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani razem, aby przyłączyć się do tych pozostałych narodów, jako jedna zjednoczona Święta Rodzina.

Moja Wola będzie honorowana. Wszyscy będziecie mieli dar wolnej woli, ale zostanie ona spleciona z Moją. Dopiero wówczas prawda Raju zostanie właściwie objawiona.

Moich Dwanaście narodów oznaczonych jest w dwunastu gwiazdach Niewiasty w Księdze Objawienia.

Niewiasta jest Matką Boga i niesie dwanaście gwiazd dla oznaczenia dwóch rzeczy.

Dwunastu apostołów pomogło Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na Ziemi.

Dwanaście specjalnie wybranych narodów ustanowi jeden prawdziwy apostolski Kościół na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno w Moim Nowym Chwalebnym Raju.

Jest to moment, na który cierpliwie czekałem.

Moja Boska Wola, którą dla Adama i Ewy stworzyłem Raj, odrzucony na bok na skutek kuszenia przez złego, zostanie teraz wypełniona i tym razem Raj będzie doskonały.

Mój Syn, Król Ludzkości, Król Wszechświata, panował będzie nad Moim Nowym Rajem na Ziemi.

On wyznaczy przywódców w każdym narodzie, wszystkich połączonych razem Moją Bożą Wolą.

Ludzie z tych narodów czcić będą Mojego Syna w sposób, w jaki On musi być czczony, w jedyny sposób, w pokoju i wzajemnej miłości.

Jego Najświętsza Matka, Matka Zbawienia, ukoronowana została na Królową Nieba i będzie również panować jako Królowa Nowego Raju.

Jej Koronacja w Niebie była bardzo szczególną Boską Manifestacją Jej roli w przyszłości w Zbawieniu świata.

Została ukoronowana w wielkiej czci i chwale dla roli, nie tylko jaką odegrała jako Boża Matka i jako małżonka Ducha Świętego, ale roli Matki Zbawienia, obdarzonej mocą zniszczenia szatana.

To był Mój Ukochany Syn, który z miłością umieścił koronę dwunastu gwiazd na głowie Bożej Matki podczas Jej Koronacji.

To będzie Mój syn, który umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju, jako Królowej wszystkich Bożych dzieci.

Mój Boski plan uratowania ludzkości już się rozpoczął.

Moim pragnieniem jest, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze w każdym zakątku ziemi i ocalić je od wroga, zanim będzie za późno.

Moja Boska interwencja udowodni Moją Miłość do wszystkich Moich dzieci.

Nic nie jest niemożliwe. Nic nie jest beznadziejne w Mojej walce przeciwko armii szatana.

Przyniosę wam nowy świat, który zadziwi was w całej swojej wspaniałej chwale. Jest on gotowy.

Jego piękno i splendor wykraczają poza waszą ludzką zdolnością przewidywania.

Kiedy go doświadczycie, otrzymacie wieczne życie.

Módlcie się, aby  te Moje słabe dzieci, które nie wierzą we Mnie, Najwyższego Boga, które nie przestrzegają Moich Praw, i które popełniają straszliwe zbrodnie przeciwko innym, okazały skruchę.

Nie chcę utracić ani jednego Mojego dziecka.

Pomóżcie Mi przynieść im to cudowne chwalebne dziedzictwo. Niestety, to musi się stać z ich własnej woli.

Dzieci, kocham was z pasją nieznaną ludzkości.

Przyjdźcie do Mnie jak jedno, poprzez Mojego Syna.

Czas na Nowy Raj na ziemi jest bardzo blisko, ale przyznany wam został czas, aby pomóc nawrócić ludzkość za pośrednictwem tej Misji siódmego Anioła na ziemi, który pracuje wraz z Moim Synem, aby przyprowadzić Moją rodzinę do Mnie.

Wasz Kochający Ojciec

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Bóg Najwyższy

Ja znam Swoich i oni znają Mnie.

Poniedziałek, 25.06.2012, godz.11.50

Moja droga, umiłowana córko, nigdy nie wolno ci zapominać, jak ogromna jest ta Misja.

Wiele razy wciągana będziesz w pułapki zastawiane przez zwodziciela, aby zbić cię z tropu.

Bezwzględni, on i wszyscy, którzy są z łatwością prowadzeni przez niego, zrobią wszystko co mogą, aby zdyskredytować Moje Słowo dawane tobie.

Musisz być ponad to i ignorować takie drwiny.

Ponieważ poddałaś Mi swoją wolną wolę, wszystkim, co się teraz liczy, jest twoje całkowite posłuszeństwie Mnie.

Pozwól Mi w Mojej Boskiej Mądrości, przedłożyć przed wami Moją idealną drogę do Raju na Ziemi.

Moi wyznawcy muszą także zważać na Moje ostrzeżenia. Głosząc Moje Słowo znajdziecie się pod ostrym atakiem, każda i każdy z was.

Jest to Misja, jak żadna inna.

Wy, Moja armio, będziecie prowadzić stado Mojej Reszty Kościoła do bram Raju.

Spowoduje to wasze nieuniknione osobiste prześladowanie i nie będzie to łatwa podróż.

Musicie zjednoczyć się razem i w grupie udzielać sobie wzajemnie sił, gdyż nawzajem znajdziecie pociechę.

Moja armia gromadzi się teraz we wszystkich zakątkach ziemi.

Wszyscy wizjonerzy, którym przekazywana jest Boska Prawda, poprzez Moją Matkę, wraz z Moimi prorokami, rozpalą płomień Ducha Świętego, tak że Reszta Armii zostanie odpowiednio przygotowana do czekającej ją walki.

Nigdy nie wątpcie w Moją Miłość. Pamiętajcie, że tylko ci, którzy podążają za Mną, mogą wejść do Nowego Raju.

Kiedy przychodzą do was ci, którzy was dręczą, pamiętajcie, że waszym obowiązkiem jest im wybaczyć i modlić się za ich dusze.

Okazujcie miłość tym, którzy dręczą was w Moje Imię. W ten sposób możecie pokonać szatana i traci on władzę nad wami.

Będę was pouczał na każdym etapie waszej podróży.

Ja idę z wami.

Ja znam Swoich i oni znają Mnie.

Wasz Jezus

Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

Orędzie 469, wtorek, 26 czerwca 2012, godz. 20.00

Moja najukochańsza córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w pełnej chwale, gotowy na przyjęcie wszystkich dzieci Bożych na ziemi.

Zostanie on ukazany w całej swojej chwale, tak samo jak tamten Raj, od początku stworzony przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla Jego dzieci.

Jak aniołowie pięknie śpiewają i jak się cieszą na tę zbliżającą się chwilę odsłonięcia tej wielkiej wspaniałości przed oczami niedowierzającego świata.

Zostanie ona zaprezentowana przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię i dzwony będą wtórowały Mojemu Powtórnemu Przyjściu.

A ty, Moja córko, zostaniesz poproszona, abyś to ogłosiła na krótko przed tym, zanim dam się poznać.

Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą mogli wejść przez jego wspaniałe bramy.

Każde wezwanie z nieba, aż do dźwięku ostatniej trąby, będzie czynione po to, aby wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy nadal będą odrzucać Mój wielki dar.

Potem będzie już za późno dla tych biednych dusz. Znajdą się one bowiem poza zasięgiem pomocy – po tym, jak Moje Miłosierdzie zostanie Mi ponownie ze złością rzucone w twarz, jako ostateczne odrzucenie.

Teraz liczy się tylko to, aby ostrzec wszystkich, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie utraty swoich dusz na rzecz szatana.

Moi wyznawcy, zgromadźcie ich razem. Zachęćcie ich łagodnie do przyłączenia się do Moich owiec. Nigdy nie przestawajcie się modlić o ich ocalenie.

O, Moi kochani wyznawcy, gdybyście mogli zobaczyć Nowy Raj, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno, upadlibyście na kolana i płakalibyście z radości i otuchy.

Wy, którzy boicie się czasów ostatecznych, gdy Ziemia – taka, jak ją znacie– ulegnie zmianom, musicie pozwolić Mi uwolnić was od waszych lęków.

Zabierzecie ze sobą swoje rodziny i wszyscy będziecie mieć swój radosny udział w czystej, pełnej miłości i harmonii.

Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się.

Będziecie wszyscy posiadać własne domostwa pośród traw, drzew, gór, rzek, strumieni i kwiatów, otaczających was w całym swym chwalebnym pięknie.

Zwierzęta będą oswojone i będą żyły w pokoju i harmonii ze wszystkimi dziećmi Bożymi.

Wasze dzieci będą zawierać związki małżeńskie i posiadać potomstwo, i wszyscy będziecie świadkami cudu, jakim będą powstałe z martwych rodziny.

To zmartwychwstanie nie będzie podobne do żadnej innej radości, jaką można sobie wyobrazić.

Zostaniecie ponownie połączeni z tymi, których kochacie, a którzy odeszli z tego życia i poszli do Nieba.

Będą narody, łącznie dwanaście, zaś owe dwanaście gwiazd w koronie na Głowie Mojej Niepokalanej Matki symbolizuje te narody, a wszystkie one będą Mnie i Moim Apostołom i Prorokom podlegać.

To będzie Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca od czasu, gdy stworzył On Raj na Ziemi. A każdy, kto je odrzuci, zginie.

Módlcie się o czystość dusz wszystkich dzieci Bożych, aby umożliwić im powrót do domu – Królestwa Mojego Ojca na Ziemi; jak było ono na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Wasz Jezus

Kiedy szerzycie nienawiść wobec proroków przysłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Niedziela, 24.06.2012, godz.17.30

Moja droga, umiłowana córko, jakże łamie się Moje Serce, gdy widzę tych, którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale popisują się Jego Prawami. Oni są hipokrytami.

To ci, którzy mówią, że postępują według Przykazań Mojego Ojca, a mimo to sądzą, że mogą potępiać innych, którzy grzeszą.

Pierwsi do wzięcia Pisma Świętego jako środka, aby głosić kłamstwo, poprzez promowanie tak zwanej tolerancji, urażają Mnie bardzo.

Są to ludzie, którzy mówią, że błędem jest wierzyć w Bożą Opatrzność.

Są to ludzie, którzy kwestionują wizjonerów wysyłanych przez Niebo poprzez wieki, a następnie próbują obalić ich przy użyciu Mojego Świętego Słowa zawartego w Piśmie Świętym.

Każdy, kto zaprzecza Mojemu Słowu, jest wobec Mnie nielojalny.

Każdy, kto stawia siebie, jako wyższego duchowo i intelektualnie od swoich braci i sióstr, musi być bardzo ostrożny.

Każdy, kto wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wykrzywioną wersję Prawdy, zostanie ukarany.

Każdy, kto powstaje i głosi Prawdę, ale mimo to odrzuca Moje Słowo dawane światu w tych ostatecznych czasach, będzie odrzucony przeze Mnie.

Jesteście winni duchowej zazdrości i spotka was za to kara.

Kiedy szerzycie nienawiść wobec proroków przysłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Ponieważ czyniąc to, nie tylko głosicie kłamstwo, ale blokujecie Boże Słowo.

Proszę, powstrzymajcie teraz waszą kampanię dręczenia i oszczerstw. Nigdy nie zapobiegniecie wysłuchaniu Mojego Słowa.

Dlaczego wciąż próbujecie zadręczać tę Misję? Czy nie poznaliście już, że ogień Ducha Świętego nie mógłby rozprzestrzeniać się w ten sposób, gdyby Moje Przekazy nie były z Nieba?

Jesteście wykorzystywani przez złego, który nie cofnie się przed niczym, aby zapobiec dawaniu światu tych Moich Świętych Orędzi.

Wiadomość dla Duchowieństwa:

Ci spośród was, którzy złożyliście śluby, jako wyświęceni słudzy Mojego Kościoła na Ziemi, wysłuchajcie Mnie teraz.

Kiedy publicznie piętnujecie Moje Przekazy i przeciwdziałacie Mi, waszemu Jezusowi, w tej misji dla Zbawienia dusz, popełniacie największy grzech ze wszystkich.

Za to będziecie cierpieć i wasz Czyściec doświadczony będzie na ziemi. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego przewinienia przeciwko Niebu.

Wasza błędna ocena Moich proroków uczyni was duchowo pustymi i wasze dusze będą cierpieć męki, jak żadne inne.

Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i nie jesteście pewni Mojego Głosu, kiedy teraz mówię do was, to musicie zachować milczenie. Musicie modlić się o rozeznanie, zanim weźmiecie pod uwagę odrzucenie Mojego Świętego Słowa.

Tysiącom Moich wyświęconych sług nie uda się rozpoznać Mojego Słowa, posyłanego na czasy ostateczne poprzez tego proroka. Jak Mi to łamie Serce.

Wiele upadnie pod panowaniem antychrysta i opuści Mój Kościół na Ziemi.

Wielu z Moich wyświęconych sług będzie po stronie prześladowców Mojego Kościoła. Uwodzenie już się rozpoczęło.

Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, aby odrzucić Mnie i wasza pycha uniemożliwia wam zobaczenie tego.

Wielu z Moich wyświęconych sług nie będzie na tyle odważnych, aby stać na straży Mojego Kościoła na ziemi. Wielu będzie po stronie fałszywego proroka i odrzuci Moje stado, którego wiara umożliwi mu poszukiwanie Prawdy.

Czy nie wiecie, że Ja jestem Kościołem?

Czy nie wiecie, że Kościół cierpieć będzie swoje własne ukrzyżowanie, tak jak Ja cierpiałem?

Będzie torturowany. Będzie wydawał się ukrzyżowany, a wielu będzie sądzić, że jest martwy. Ale, podobnie Mojemu Zmartwychwstaniu, zostanie on ponownie wskrzeszony do życia, gdyż jak wiecie, on nie może być zniszczony.

Ostrzegam wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy nie rozpoznają czasów, w których żyją, aby zachowali czujność teraz, ponieważ Mój Kościół na ziemi cierpi największe prześladowania od swego początku.

Musicie przygotować się i otworzyć wasze oczy.

Kiedy, myślicie, miałbym przyjść i was ostrzegać? Czy sądziliście, że byłoby to kiedyś w przyszłości? Że to nigdy nie stałoby się podczas waszego życia?

Czas Mojego powtórnego Przyjścia jest bardzo blisko.

Wkrótce oddzielę dobrych od nikczemnych, po wszystkich próbach uczynionych dla nawrócenia większości ludzkości.

Jest to wasz obowiązek i odpowiedzialność, aby zachować otwarty umysł, serce i duszę.

Potrzebuję was, abyście odpowiedzieli na Moje prośby o pomoc Mi w uratowaniu tak wielu dusz, jak tylko mogę.

Podążajcie za Mną. To jest wasze powołanie.

To dlatego ślubowaliście wierność Mnie, waszemu Jezusowi.

Nie dokonaliście waszych ślubów na waszych własnych warunkach.

Musicie pozwolić Mi prowadzić was i pomóc obronić Mój Kościół na ziemi.

Wiele szkód wyrządzonych zostało Mojemu Kościołowi. Mój Kościół składa się z tych wszystkich, którzy Mnie kochają, w tym wszystkich Moich wyświęconych sług.

Musicie być silni, odważni i lojalni. Nie wolno wam pozwolić, aby strach lub bestia pochłonęły wasze dusze.

Wysłuchajcie Mojego Słowa zanim napiętnujecie Moich proroków.

Nigdy nie potępiajcie żadnego z Moich przekazów bez modlitwy o rozeznanie. Nawet wówczas musicie być ostrożni, aby nie odmówić Bożym dzieciom daru łask, którymi teraz obdarzam te biedne dusze, które pozbawione są Prawdy Moich Nauk.

Ci z was, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo dawane poprzez tego proroka, wiedzcie, że będziecie błagać Mnie o przebaczenie, gdy Prawda zostanie ujawniona.

Ale wtedy dla tych, którzy są odpowiedzialni za odwrócenie się dusz daleko ode Mnie, będzie już za późno.

Dusze te, utracone dla Mnie z powodu waszego nikczemnego języka, nie będą miały Wiecznego Życia.

Jeśli odrzucacie Moje Słowo teraz, albo piętnujecie Moje Przekazy, jako mające błędy, to i wy będziecie odrzuceni. Nie jesteście zdolni do prowadzenia Mojego stada.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Najświętsza Maria Panna: Świat został postawiony na głowie przez pogaństwo.

Sobota, 23.06.2012, godz.10.50

Moje dzieci, wzywam was wszystkich do przyłączenia się do modlitwy o nawrócenie grzeszników i do kontynuowania waszych codziennych modlitw.

Post uratuje tak wiele dusz i jest wielkim Darem dla Mojego ukochanego Syna.

Tak wielu ludzi na świecie odwróciło się od Mojego Syna.

Jakże On płacze w tym czasie. Kocha ich tak bardzo i widzieć to, łamie serce, a szczególnie nielojalność tych, którzy uznają, że jest On prawdziwym Synem Boga Najwyższego.

Świat został postawiony na głowie przez pogaństwo. Stał się miejscem dezorientacji, nienawiści, zamieszania i niepokoju.

To jak stan piekła, chociaż nie tak przerażający lub bolesny. Jednak siła złego wytworzyła to nienawistne napięcie i otacza ono wszystkie Boże dzieci.

Niewielu pozostało nietkniętych przez jad, który w każdym narodzie szerzony jest przez ciemność. Tak wielu zaślepionych jest tą ciemnością i nie czują nadziei.

Jest wielu, którzy nie zwracają się do Boga i idą dalej wzdłuż ścieżki, która przynosi im wiele nieszczęść.

Ci, którzy kochają Boga, ale nie poświęcają Mu wiele uwagi poprzez modlitwę, są tak samo bezradni.

Tylko modlitwa, oddanie i poświęcenie mogą przyprowadzić was blisko Boga. Nic innego nie przyniesie wam pokoju.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dusze, które wielbią fałszywych bogów. One najbardziej potrzebują modlitw w tym czasie.

Módlcie się za tych, kuszonych przez złego, którzy powodują udręki u znajdujących się pod ich kontrolą.

Mają oni niewiele czasu przed Spowiedzią, Ostrzeżeniem. Kiedy nadejdzie ten dzień muszą okazać pokorę, gdy prawda zostanie im ujawniona.

Wspaniały plan Mojego Syna, aby ocalić większość ludzkości, ma być wkrótce objawiony światu.

Wielu nie zostanie uratowanych.

Dlatego na wszystkich Jego kochających uczniach spoczywa teraz taka odpowiedzialność, aby modlić się o nawrócenie, aby ocalić jak najwięcej dusz jak to możliwe.

Idźcie w pokoju Moje dzieci, w komforcie wiedzy, że Mój Syn jest zawsze miłosierny.

On chce uratować wszystkich i Spowiedź jest Darem, którym On obdarza świat, aby tego dokonać.

Ostrzeżenie jest największym Darem dla ludzkości od czasu Jego Śmierci na Krzyżu.

Radujcie się, ponieważ wiele dusz, które w przeciwnym razie byłyby dręczone w piekle na wieczność, może zostać uratowanych i mogą one otrzymać Dar Życia Wiecznego.

Dziękuję za waszą odpowiedź na to wezwanie z Nieba.

Wasza Ukochana Boża Matka

Matka Odkupienia

Człowiek nie ewoluował od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby was zmusić, abyście właśnie w to uwierzyli.

Czwartek, 21.06.2012, godz.17.30

Moja droga, umiłowana córko, odkąd zaczął się czas i świat został stworzony przez Mojego Przedwiecznego Ojca, było wiele zamieszania na temat pochodzenia ludzkiego rodzaju.

Kiedy Mój Ojciec stworzył świat, tak aby mógł mieć rodzinę, dokonanych zostało wiele przygotowań.

Stworzył ziemię, morza, rośliny, drzewa, góry, rzeki, zwierzęta a następnie, w drugiej kolejności, ostatniego dnia, gdy wszystko w Raju było na swoim miejscu, stworzył człowieka.

Człowiek, chociaż skażony grzechem, jest świętym stworzeniem. Zwierzęta są po to, aby służyć ludzkości.

Człowiek nie ewoluował od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby was zmusić, abyście właśnie w to uwierzyli.

Teorie ewolucji, które twierdzą, że człowiek pochodzi od zwierząt, są kłamstwem. Nigdy nie mogą być udowodnione.

Szatan, jego upadli aniołowie i każdy demon, który pochodzi od wrogów Boga, przekonywał człowieka do tego strasznego kłamstwa.

Człowiek jest dzieckiem Boga, ale aby poniżyć ludzkie dziecko Boga, szatan chce wprowadzić zamęt w sercach ludzi.

Dlaczego on propaguje to kłamstwo poprzez fałszywe nauki? W ten sposób może dowodzić, że człowiek wyewoluował z małpy, a następnie przekonać ludzi, że nie zostali stworzeni Ręką Mojego Przedwiecznego Ojca.

Jest to jedno z największych kłamstw popełnionych przez diabła, wykorzystującego dusze tych ludzi, którzy twierdzą, że są bardziej inteligentni, niż reszta ich braci i sióstr.

Naukowcy oświadczają, że człowiek ewoluował od zwierzęcia, ale oni zostali oszukani.

Nauka jest w błędzie, gdy próbuje oznajmiać prawdę o stworzeniu wszechświata.

Żaden człowiek nie rozumie cudu Bożego Stworzenia.

Jeśli człowiek wierzy, że na podstawie ludzkiego rozumowania zna wszystkie odpowiedzi na temat początków ludzkości, to oszukuje nie tylko inne biedne dusze, ale samego siebie.

Kiedy nie ma miłości Boga w takich duszach, które wierzą w wyższość ludzkiej inteligencji, wtedy ateizm szerzy się jak chwast.

Ten chwast, który rozrasta się w każdym kierunku, skaża i niszczy każdy plon w zasięgu wzroku oraz tworzy choroby.

Jedynym lekarstwem jest szukanie pomocy u Boga przez pokorną modlitwę i prośbę, aby Prawda została ujawniona.

Tak wiele nieprawd szerzonych przez ateistów, którzy próbują udowodnić, że Bóg nie istnieje, zniszczyło miliony dusz. Ich ofiary potrzebują waszych modlitw.

Ateizm jest największą religią na świecie, a ci, którzy poświęcili swoje życie dla tego oszustwa, są zgubieni na wieczność.

Spotkają ich ognie Piekła.

Jeśli nie zwrócą się do Mnie podczas lub po Ostrzeżeniu, cierpieć będą straszliwą karę.

Módlcie się za nich.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (62) – Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

Czwartek, 21.06.2012, godz.00.05

”O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby poszukać Ciebie.
Daj mi siłę, aby wezwać Cię teraz, tak bym mógł oderwać się od ciemności w mojej duszy.

Zaprowadź mnie do Twojego Światła Drogi Jezu i przebacz mi.
Pomóż mi uzdrowić mnie ponownie i zaprowadź mnie do Twojej
Miłości, Pokoju i Wiecznego Życia.
Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, przyjmij mnie w umyśle, ciele i duszy, ponieważ poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.
Amen.”

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was.

Czwartek, 21.06.2012, godz.00.05

Moja droga, umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą zrozumieć, że jak każdy dobry rodzic zawsze będę chciał tego, co jest dla nich najlepsze.

Nigdy nie dam im wszystkiego, o co proszą, chyba że jest to zgodne z Moją Przenajświętszą Wolą.

Nigdy nie pozwolę im schodzić ze ścieżki Prawdy bez nakłaniania ich do powrotu do Mnie.

Zawsze będę się starał chronić ich przed wszelkimi krzywdami.

Udzielę im również nagany za każdą wyrządzaną krzywdę.

Mogę stać się i będę rozgniewany, gdy wyrządzają zło innym.

Przebaczę im także, kiedy czynią źle, jeśli naprawdę żałują za swoje błędne postępowanie.

Jestem cierpliwy. Nie jest Mnie łatwo zszokować i nigdy nie chowam, ani nie mógłbym zachować urazy.

Dlatego nawet ci, którzy oddalili się zabłąkani i którzy czują wewnętrzną pustkę, powinni poprosić Mnie, abym ich objął, ukochał i przyniósł im Bożą Miłość, która przyniesie im prawdziwy pokój.

Tak wielu ludzi jest zagubionych i zapomniało Mnie.

Wielu, z powodu grzesznego życia, które prowadzili, jest niechętnych, aby zwrócić się do Mnie. Czują się niezręcznie, nie wiedzą jak się modlić i uważają niesłusznie, że dla nich jest już za późno. Jakże się mylą. Nigdy nie wolno im zapominać, że Ja ofiarowałem Swoje Życie na ziemi za każdego z was.

Ja nie poddaję dusz, bo to łatwiejsze. Kocham tych wszystkich, którzy poprzez swoje działanie, uczynki i myśli, złamali Prawa Mojego Ojca.
Jesteście cenni dla Mnie. Kocham was, tak jak kocham wszystkie Boże dzieci.

Nie sądźcie nigdy, że jesteście mniej kochani, bo zgrzeszyliście. Grzech, choć odrażający dla Mnie, jest skazą, z którą się urodziliście.

Jest prawie niemożliwe dla każdej duszy na ziemi, aby nie grzeszyć.

Nigdy nie odczuwajcie, że Ja nigdy nie mógłbym wam pomóc lub powitać was w Moich ramionach.

Jeśli zwrócicie się do Mnie, staniecie pierwsi w kolejce, aby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi, który trwać będzie 1000 lat.
Wszystko, o co proszę, to abyście mówili do Mnie tymi słowami.

Krucjata Modlitwy (62) – Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

”O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby poszukać Ciebie.
Daj mi siłę, aby wezwać Cię teraz, tak bym mógł oderwać się od ciemności w mojej duszy.

Zaprowadź mnie do Twojego Światła Drogi Jezu i przebacz mi.
Pomóż mi uzdrowić mnie ponownie i zaprowadź mnie do Twojej
Miłości, Pokoju i Wiecznego Życia.
Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, przyjmij mnie w umyśle, ciele i duszy, ponieważ poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.
Amen.”

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was. Wystarczy, że wyciągniecie rękę i podacie Mi ją.

Ja słucham. Ja rozumiem. Ja płaczę. Ja kocham was.

Nigdy nie poddam się, aż będziecie w Moich ramionach i Moje Boskie Miłosierdzie wypełni wasze dusze.

Wkrótce ujrzycie ostatecznie Prawdę Mojego Wielkiego Miłosierdzia.
Wasze wątpliwości opadną jak zewnętrzna powłoka odsłaniając waszą duszę, która zostanie wypełniona Światłem, i przybiegniecie do Mnie.
Oczekuję tego dnia z wielką nadzieją i radością.
Tylko wtedy, gdy każda biedna zagubiona dusza pozna, że tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę ją uratować, Moje Serce zostanie uzdrowione.
Pamiętajcie, mogę potępić grzech, ale kocham wszystkich grzeszników, bez względu na to, co uczynili.
Nigdy nie obawiajcie się przyjść do Mnie, aby ze Mną rozmawiać, gdyż kocham was za bardzo, aby was odrzucić, kiedy okazujecie prawdziwą skruchę.
Wasz ukochany Jezus

Najświętsza Maryja Panna: Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć

środa, 20.06.2012, godz. 07.46

Moje dziecko, Mój Syn tak bardzo cierpi w tym czasie, a Moje własne cierpienie jest z Jego cierpieniem nierozerwalnie związane.

Ci, którzy powodują cierpienie innych, krzyżują Mojego Syna.

Kiedy robią te straszne rzeczy, powodujące udrękę, ból i śmierć Bożych dzieci, to odnawiają Mękę Mojego Syna.

Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela, kuszeni są w każdej sekundzie przez upadłe anioły, kierowane przez szatana.

Wielu z nich nie wie o tym, więc wy musicie modlić się za nich.

Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są wykorzystywani przez złego dla realizacji jego celu, jakim jest zagłada ludzkiej rasy.

Bardzo niedługo zostaną odrzuceni przez szatana, gdy ich służba nie będzie już dłużej przydatna.

Mój Syn będzie czekał, aby przyjąć takich grzeszników z powrotem w Swoje Święte Ramiona, tak jest On miłosierny.

Nikczemne plany realizowane przez szatana, ukryte przed wszystkimi, mają zasmucić Mojego Przedwiecznego Ojca. Raniąc swoich braci i siostry, ci zatwardziali grzesznicy ranią Boga.

Nigdy nie sądźcie, że oni osiągną to wszystko, co zamierzają.

Ja, Matka Boża, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, aby zniszczyć węża.

Kiedy zwracacie się do Mnie o pomoc, mogę wam, dzieci, zaofiarować ochronę przed strachem.

Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Szatan nie może zaszkodzić lub atakować tych wszystkich, którzy odmawiają codziennie Mój Różaniec.

Odmawiając trzy lub więcej Różańców możecie rozszerzyć tę ochronę na innych. Gdyby tylko stu ludzi tego się podjęło, to mogliby uratować swój naród od skażenia szerzonego przez złego.

Dzieci, musicie zebrać się razem i modlić się o waszą ochronę.

Musicie być szczodrego serca i modlić się za waszych wrogów, ponieważ wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, co czyni.

Ufając całkowicie Mojemu Synowi i przyjmując dary, które On wam teraz przynosi poprzez Jego Nauki i proroctwa, możecie wymazać wszystkie wasze lęki.

Szatan żeruje na strachu i się nim żywi. Stawiajcie w obronie Prawdy i wykorzystujcie modlitwę, aby złagodzić złe plany, realizowane przez te złe grupy, które chcą zniszczyć ludzkość.

Poczujcie miłość Mojego Syna, otwierając swoje serca. Przekażcie Mi, Matce Zbawienia, wasze zmartwienia, a Ja zabiorę je do Mojego Syna.

Następnie okryję was Moim Najświętszym Płaszczem i poczujecie siłę, która może pochodzić jedynie z Nieba.

Tylko wówczas napełnieni zostaniecie pokojem, odwagą i determinacją, aby stać się częścią Armii Boga. Armia ta, która już się formuje, składa się z tłumów we wszystkich narodach.

Będą maszerować do końca i nie mogą zostać pokonani.

Moje dziecko, dziękuję za odpowiedź na Moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Żadnemu prorokowi nie były dawane Orędzia Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Poniedziałek, 18.06.2012, godz.20.36

Moja droga, umiłowana córko, nie wolno ci pozwalać, aby rozpraszało cię okrutne odrzucanie Moich Świętych Orędzi przez tych Moich wyznawców, którzy jak wiesz, są szczególnie oddani Mojej Świętej Woli.

Spodziewaj się, że tego rodzaju odrzucenie zwiększy intensywność, ponieważ Moje Słowo zostanie rozdarte na strzępy i wyrzucone, jakby było niczym.

Ból odrzucenia, który czujesz, jest Moim bólem. Upokorzenie i szyderstwa zadawane tobie, są prześladowaniem Mnie. Zamiast pozwalać, aby taka niechęć raniła cię, musisz przyjąć ją w milczeniu.

Bądź radosna pośród twoich łez, gdyż wiesz już, że Ja zawsze byłem odrzucany, nawet przez Moich własnych uczniów.

Jeśli pozwalasz, aby odrzucanie Mojego Słowa opóźniało cię w rozprzestrzenianiu Moich Przekazów, to wtedy mniej dusz zostanie ocalonych.

Zawsze pamiętaj, że Moim największym pragnieniem jest zbawienie dusz.

Moja misja nie może być splamiona ludzką opinią, mającą na celu podważanie ciebie.

Słowa, które daję ci tego wieczoru nie są po to, aby dostarczyć pocieszenia, ale aby podkreślić pilną potrzebę Moich ostrzeżeń dla świata.

Wielu Bożych posłańców przyszło przed tobą, Moja córko, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Żadnemu prorokowi nie były dawane Orędzia Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Jedynie te Orędzia mogą ujawniać tajemnice nadchodzących czasów i ofiarują błogosławieństwo potrzebne do ostatniego dnia wszystkim Bożym dzieciom.

Pochwyćcie dar Mojego Słowa dawanego całej ludzkości, aby dało wam życie.

Bez Mojej pomocy byłoby wam bardzo trudno wytrzymać próby, które leżą przed nami.

Wszyscy Moi prawdziwi wysłannicy przygotowują Boże dzieci do Powtórnego Przyjścia.

Wiedzcie, że to wydarzy się w czasie trwania życia tego pokolenia.

Weźcie Mój Kielich, pijcie z Niego, niech napełni was darem rozeznania, tak abyście mogli Mi pomóc ratować dusze.

Wasz  Jezus

Krucjata Modlitwy (61) – O uniknięcie Jednej Światowej Kontroli

Niedziela, 17.06.2012,  godz.20.15

”O Drogi Niebieski Ojcze,
przez pamięć na Ukrzyżowanie Twojego Ukochanego Syna Jezusa Chrystusa
błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci,
od ukrzyżowania zaplanowanego przez antychrysta i jego zwolenników,
aby zniszczyć Twoje dzieci.

Daj nam łaski, których potrzebujemy, aby odrzucić Znamię Bestii i
Obdarz nas pomocą, niezbędną nam do walki ze złem na świecie
szerzonym przez tych, którzy podążają drogą szatana.
 

Błagamy Cię, Drogi Ojcze, ochroń wszystkie Twoje dzieci
W tych strasznych czasach i umocnij nas wystarczająco, abyśmy powstali
I zawsze głosili Twoje Święte Słowo.
Amen.”

Niebo zostanie zwinięte, tak jakby dach się otworzył.

Sobota, 16.06.2012, godz.19.40

Moja droga, umiłowana córko, Moje Słowo słyszane jest przez miliony na całym świecie, kiedy przygotowuję wszystkie Boże dzieci na Moje Boskie Miłosierdzie.

Są tacy, pobłogosławieni Duchem Świętym, którzy od razu po przeczytaniu Moich Orędzi będą wiedzieli, że pochodzą one z Moich Boskich ust.

Ci, którzy mówią, że Mnie znają, ale którzy nie zdołali Mnie rozpoznać, wciąż nie mogą się oprzeć czytaniu Mojego Słowa, choć walczą przeciwko Mnie.

Odrzucają Mnie, ale mimo to są nadal przyciągani do Moich Przekazów.

Czy nie zdają sobie sprawy, że to jest Duch Święty, który, chociaż uśpiony w ich duszach, wciąż przyciąga ich do Mnie?

Mówię do nich to: Czas nadszedł, ponieważ wkrótce wasze krzywdy pokazane wam zostaną podczas Ostrzeżenia.

Wasza nienawiść do Mojego Słowa zostanie wam ujawniona i wówczas poznacie Prawdę.

Kiedy tak się stanie, wtedy musicie przyłączyć się do swoich braci i sióstr, i walczyć o prawo obrony Mojego Kościoła na ziemi.

Niebo zostanie zwinięte, tak jakby dach się otworzył, aby ujawnić ogień i płomienie Mojego Boskiego Miłosierdzia.

Ziemia zostanie wstrząśnięta z taką siłą, że nikt nie uniknie Moich Oczu, Mojego Ducha, ani Mojego Daru.

Wielu drżeć będzie ze strachu, ponieważ właśnie wtedy wielu po raz pierwszy stanie się świadomymi swoich dusz.

Poznają, że ich miłość do własnych ciał, do wszystkich zmysłów, które zamierzali pielęgnować, nie ma znaczenia.

Zobaczą każdą część duszy, ale nie będą jej widzieć przez swoje własne oczy. Spojrzą na swoje dusze poprzez Moje Oczy.

Będą się czuć chorzy i będzie im niedobrze, tak jak Mnie, gdy widzę brzydotę ich nikczemnych grzechów.

Zobaczą, jak podłe było ich zachowanie wobec innych i zło, które wyrządzili swoim bliźnim, swoim braciom i siostrom.

Ujrzą wówczas swoją miłość do siebie, próżność i miłość do fałszywych idoli, i będą wiedzieli, jak Mnie to rani.

Ci, których grzechy są tak czarne, poczują się chorzy, odczują cierpienie i nie będą w stanie znieść grozy, na którą będą musieli patrzeć. Będą potrzebowali wszystkich sił, aby wytrzymać oczyszczenie niezbędne dla umożliwienia im przetrwania i podążania drogą Prawdy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Ostrzeżenie jest właśnie tym. Przybywam, aby ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą odpuszczone.

Przychodzę, aby pokazać im, jaki będzie Dzień Sądu. Oznacza to, że ci, którzy na tym etapie poproszą o przebaczenie, zostaną uratowani.

Tym, którzy nadal Mnie odrzucają, dany będzie czas na okazanie skruchy, ale nie za dużo. Jeśli wciąż będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, wtedy będę się musiał wycofać.

Następnie dokonam podziału, na sprawiedliwych po jednej stronie i niesprawiedliwych po drugiej. Jeszcze jedna szansa, aby wówczas ubiegać się o odkupienie win i ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia zostaną wrzuceni do Piekła.

Proroctwo to zostało przepowiedziane od samego początku.

Zważajcie na Ostrzeżenie i ratujcie wasze dusze, dopóki możecie.

Wasz Jezus

Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie.

Niedziela, 17.06.2012,  godz.20.15

Moja droga, umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia światowych walut są coraz bliższe ukończenia.

Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę niewidzianą nigdy wcześniej.

Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia, ponieważ będzie was ono zabijać.

Ich złe plany zszokowałyby te wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak oni są potężni.

Napędzani żądzą władzy, bogactw i pragnieniem bycia boskim we wszystkim, co robią, uważają, że są niezwyciężeni.

Kontrolują banki, rządy i są odpowiedzialni za spowodowanie terroru na Środkowym Wschodzie.

Kontrolują wiele światowych mediów i prawda o ich nikczemności ukryta jest za tak zwanymi humanitarnymi organizacjami.

Niestety, bardzo niewiele Bożych dzieci wie o ich planach.

Wiedzcie, że Ręka Mojego Ojca spadnie bardzo nagle i szybko na te narody, które chronią takich złych przywódców.

Zostaną uderzone przez tsunami i trzęsienia ziemi o takiej wielkości, że zostaną całkowicie wymazane.

Ci, którzy uważają, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Morza staną się jeziorami ognia i trudno im będzie ukryć się przed ręką kary wylewanej na te nikczemne dusze, które odrzucą Mój Kielich.

Nieposłuszni do końca, walczyć będą z Moim Przedwiecznym Ojcem i Mocą Niebios.

Współdziałający z antychrystem z grup, które on rozwija, zrozumieją błąd swojego postępowania, gdy będzie już dla nich za późno.

Wielu z tych grup, w tym liderzy banków, rządów, szefowie dużych firm, z których wszystkie są połączone i pracują razem, aby ze zwykłych ludzi uczynić nędzarzy, zmieni się po Ostrzeżeniu. To zatem będzie dobre.

Czas dla Mnie, aby oddzielić te dusze, które Mnie kochają, od tych, które stoją po stronie złego, nie jest odległy.

Jesteście ostrzeżeni. Będzie tylko tyle czasu, aby się nawrócić. Dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia należą do tych nikczemnych grup, które nie mają szacunku dla Bożych praw.

Musicie się modlić, aby oni ujrzeli Prawdę.

Musicie się modlić, aby powstrzymali wprowadzanie tych życiowych udręk poprzez okropne ustawy, które zamierzają wprowadzić.

Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które planują, gorszego niż to dokonane przez Hitlera w czasie II wojny światowej.

Ta grupa, największa ilościowo od czasu ich powstania w średniowieczu, to armia szatana. Będą prowadzeni przez antychrysta. Zaplanowali wprowadzenie swojej kontroli w bankach przez dziesięciolecia.

Przez ostatnie 15 lat zaplanowali wprowadzenie Znamienia Bestii, czipa, do którego wszczepienia w ciało zmuszany będzie każdy mężczyzna i kobieta, aby mieć dostęp do żywności.

Teraz, kiedy nadszedł dla nich czas, aby przedstawić ich Nową Światową Walutę, wiedzcie, że modlitwy, wiele modlitw, mogą pomóc osłabić wiele z ich planów.

Oto modlitwa, aby uniknąć Jednej Światowej Waluty.

Krucjata Modlitwy (61) – O uniknięcie Jednej Światowej Kontroli

”O Drogi Niebieski Ojcze,
przez pamięć na Ukrzyżowanie Twojego Ukochanego Syna Jezusa Chrystusa
błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci,
od ukrzyżowania zaplanowanego przez antychrysta i jego zwolenników,
aby zniszczyć Twoje dzieci.

Daj nam łaski, których potrzebujemy, aby odrzucić Znamię Bestii i
Obdarz nas pomocą, niezbędną nam do walki ze złem na świecie
szerzonym przez tych, którzy podążają drogą szatana.

Błagamy Cię, Drogi Ojcze, ochroń wszystkie Twoje dzieci
W tych strasznych czasach i umocnij nas wystarczająco, abyśmy powstali
I zawsze głosili Twoje Święte Słowo.
Amen.” 

Moja córko, jestem zasmucony, gdy muszę ujawnić te rzeczy. Moi wyznawcy muszą zrozumieć, co się dzieje.

Ci, którzy nie wierzą w te przekazy, nie będą mieć wątpliwości, gdy antychryst przedstawi im się, tak jak przepowiedziałem.

W modlitwie musicie łączyć się w grupy na całym świecie.

Im więcej będzie Moich wyznawców, którzy tak robią, tym silniejsza będzie obecność Ducha Świętego, a wówczas tym słabsza będzie armia szatana.

Spróbujcie nie obawiać się, ponieważ takiemu prześladowaniu można stawić czoła nieustraszenie.

Jeśli przygotujecie się dobrze, wykonując Moje zalecenia i trwając w codziennej modlitwie, ten czas minie szybko.

Zawsze Mi ufajcie.

Pamiętajcie, że umarłem za wasze grzechy. Tylko pozwólcie Mi odpowiednio prowadzić was w tym czasie, w kierunku Nowego Królestwa na Ziemi.

Jedynie Ja, Jezus Chrystus, mogę was doprowadzić. Pamiętajcie, że beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (60) – Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

Czwartek, 14.06.2012, godz.18.15

„O Drogi, Najmilszy Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla dusz mojej rodziny
(tutaj podajemy imiona).
Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje udręki i moje modlitwy, aby uratować
Ich dusze od ducha ciemności.
Niech ani jedno z nich, Twoich dzieci, nie wyprze się Ciebie, ani
Nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.

Otwórz ich serca, aby splotły się z Twoim Najświętszym Sercem,
Tak aby mogły ubiegać się o przebaczenie niezbędne, aby ocalić je
Od ogni Piekła.
Daj im szansę poprawienia się,

Tak aby mogły być nawrócone Promieniami Twojego Boskiego Miłosierdzia.
Amen.”

Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to spowoduje ból u osób nie będących w stanie łaski.

Czwartek, 14.06.2012, godz.18.15

Moja droga, umiłowana córko, Ja, wasz ukochany Jezus pragnę, abyś poprosiła wszystkich Moich wyznawców o wysłuchanie Moich zaleceń.

Popatrzcie na każdego członka waszej własnej rodziny, tych pośród was, którzy nie przestrzegają Moich Nauk.

Poszukajcie wśród was tych zagubionych dla Mnie dusz, które pozornie Mnie odrzucają. Następnie proszę, abyście modlili się mocno za nie w tym czasie.

Musicie błagać o miłosierdzie dla tych dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą uratować je od strasznego cierpienia podczas Oczyszczenia przy Ostrzeżeniu.

Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać i musi być przyjęte jako Mój szczególny Dar, to spowoduje ból u osób nie będących w stanie łaski.

Przygotujcie wcześniej wasze dusze, ponieważ dla zdrowych dusz Ostrzeżenie będzie radosnym wydarzeniem.

Nie będą cierpieć, ponieważ będą w stanie łaski, zwłaszcza jeśli korzystały regularnie z Sakramentu Spowiedzi.

Ich siła pomoże tym, którzy muszą przejść przez ból Czyśćca po Ostrzeżeniu.

Pomóżcie tym, którzy nie słuchają, przez codzienne odmawianie Koronki do Mojego Boskiego Miłosierdzia.

Ofiarujcie swoje poświęcenie dla Mnie, waszego Jezusa, jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin.

Okażę Miłosierdzie wszystkim, którzy zaakceptują czarny stan swojej duszy, kiedy pokazane im zostaną ich grzechy podczas Ostrzeżenia.

Tylko tym z prawdziwą pokorą i czystym sercem zostanie przebaczone.

Oni, w tym te dzieci, które Mnie opuszczają, znajdują się w rozpaczliwej potrzebie waszych modlitw.

Oto modlitwa, którą musicie odmawiać, o ich nawrócenie podczas Ostrzeżenia.

Krucjata Modlitwy (60) – Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

„O Drogi, Najmilszy Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla dusz mojej rodziny
(tutaj podajemy imiona).
Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje udręki i moje modlitwy, aby uratować
Ich dusze od ducha ciemności.
Niech ani jedno z nich, Twoich dzieci, nie wyprze się Ciebie, ani
Nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.

Otwórz ich serca, aby splotły się z Twoim Najświętszym Sercem,
Tak aby mogły ubiegać się o przebaczenie niezbędne, aby ocalić je
Od ogni Piekła.
Daj im szansę poprawienia się,

Tak aby mogły być nawrócone Promieniami Twojego Boskiego Miłosierdzia.
Amen.”

Boże dzieci, przygotowujcie się każdego dnia na Ostrzeżenie, ponieważ może się ono wydarzyć w każdej chwili.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (59) – Ślubowanie wierności Boskiej Woli

Środa, 13.06.2012, godz.16.00

„O Najwyższy Boże,
O Niebieski Ojcze,
Ślubuję Tobie moją stałą wierność, szacunek
i posłuszeństwo Tobie we wszystkim, w zjednoczeniu z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Ja, przez Świętą Krew Twojego Jedynego Ukochanego Syna, Prawdziwego Mesjasza,
Ofiaruję Tobie mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak
abyśmy mogli połączyć się w jedność, w Twoim nadchodzącym Niebieskim Królestwie, tak
żeby Twoja Boska Wola dokonała się na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Amen.”

Ślubowanie wierności Boskiej Woli Boga Ojca

Środa, 13.06.2012, godz.16.00

Moja droga, umiłowana córko, tak jak Mój Przedwieczny Ojciec pozostawił dla ludzkości wielki dar Swojej Pieczęci, tak też Jego dzieci muszą ślubować swoją wierność Jego Boskiej Woli.

Proszę wszystkie Boże dzieci, które pomaszerują naprzód w Jego armii, aby pomóc ratować dusze wszystkich Bożych dzieci, w tym zatwardziałych grzeszników, aby powzięły to ślubowanie.

Krucjata Modlitwy (59) – Ślubowanie wierności Boskiej Woli

„O Najwyższy Boże,
O Niebieski Ojcze,
Ślubuję Tobie moją stałą wierność, szacunek
i posłuszeństwo Tobie we wszystkim, w zjednoczeniu z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Ja, przez Świętą Krew Twojego Jedynego Ukochanego Syna, Prawdziwego Mesjasza,
Ofiaruję Tobie mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak
abyśmy mogli połączyć się w jedność, w Twoim nadchodzącym Niebieskim Królestwie, tak
żeby Twoja Boska Wola dokonała się na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Amen.”

Musicie ślubować wasze dusze Mojemu Niebieskiemu Ojcu, jako dowód waszej Wiary i ku pamięci Mojej Śmierci na Krzyżu, tak aby każdy z was mógł pić z Kielicha Zbawienia.

Wasz Jezus

Sprawdzianem autentyczności proroka są modlitwy dawane mu dla ludzkości.

Wtorek, 12.06.2012, godz.17.58

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że nigdy nie potępiałbym tych, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, ale nie czynią tego.

Kocham wszystkie Boże dzieci, w tym także fałszywych proroków wysyłanych dla zdezorientowania ludzkości w tym czasie.

Wiele z tych dusz jest pełnych miłości do Mnie i czują potrzebę, aby być bliżej. Mogą one, nie z własnej winy, wyobrażać sobie, że otrzymują boskie przekazy. Musicie się modlić za te dusze. Nie wolno wam nigdy ich osądzać.

Z kolei są tacy, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, ale którzy noszą znamię bestii. Wilki w owczej skórze, które wyruszyły, aby usidlić niewinne dusze i splamić je grzechem oszustwa.

To są niebezpieczni, fałszywi prorocy, których celem jest wykrzywienie Prawdy Mojej Nauki w taki sposób, żeby nie było to zauważalne.

Będą oni, poprzez zewnętrzną fasadę fałszywej pokory, przekonywać was w Moje Imię do uwierzenia w kłamstwo. Zaprezentują tolerancyjną maskę dla oszustwa i będziecie przekonani, że oni szerzą prawdę.

Sprawdzianem autentyczności proroka są modlitwy dawane mu dla ludzkości.

Nawrócenie rozprzestrzenia się szybko dzięki Mocy Ducha Świętego, jeśli przekazy pochodzą z Nieba i obejmują wszystkie religie i wszystkie wyznania, aby połączyć je jak jedno.

Wzywam w tym czasie do modlitwy za te dusze, które zostały zwiedzione do uwierzenia, że mówią głosem z Nieba. Módlcie się za nie, tak aby została im dana siła ubiegania się o pokorę, która umożliwi im zobaczenie Prawdy.

Módlcie się, aby nie pozwolili wykorzystywać zwodzicielowi swoich dusz do powodowania dezorientacji wśród Bożych dzieci.

Módlcie się także za tych, którzy nie mówią w Imię Boga, ale którzy świadomie przemawiają językiem szatana. Oni również potrzebują waszych modlitw, ponieważ są bezlitośnie wykorzystywani przez szatana, jako środek do szerzenia kłamstw.

Wasz ukochany Jezus

Pamiętajcie, to jest wojna, która zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na ziemi.

Poniedziałek, 11.06.2012, godz.16.30

Moja droga, umiłowana córko, teraz bardzo szybko dusze rozpalone Mocą Ducha Świętego, poprzez te przekazy, zbiorą się jak jedność we wszystkich narodach.

Połączą się razem, jednomyślnie, żeby głosić Moje Słowo, tak aby każda zagubiona dusza mogła być wyrwana ze szponów bestii.

Moja Reszta Kościoła zbierze się szybko i będzie rosnąć w świecie, a modlitwa scali ją razem jako jeden Święty Kościół.

Poślę pomóc każdemu z Moich dwóch Kościołów, Moich Dwóch Świadków na ziemi. Następnie będą one rosnąć i odważnie głosić Prawdę w każdym zakątku świata.

Mój głos będzie rozbrzmiewał jak grzmot i ci, którzy naprawdę Mnie kochają, na pewno Mnie rozpoznają.

Łaski Ducha Świętego rozpalą dusze Moich żołnierzy i będą oni maszerować naprzód oraz pomogą Mi ratować ludzkość.

Raduj się Moja Armio, gdyż jesteś pobłogosławiona, by zostać wybraną do tego chwalebnego zadania.

Dzięki waszej miłości do Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomożecie ocalić waszych słabych braci i siostry przed utratą na rzecz złego.

Przyjdźcie teraz Moi wyznawcy i pozwólcie Mi prowadzić was przez gęstą i ciernistą dżunglę do światła Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Nigdy nie obawiajcie się Mojej Ręki, kiedy prowadzę was teraz nieustraszonych w walce z antychrystem.

Pamiętajcie, to jest wojna, która zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na ziemi.

Pamiętajcie również, że ilość dusz, które mogą być ocalone, zależeć będzie od siły waszej Wiary, waszej szczodrości ducha i waszej gotowości do cierpienia w Moje Święte Imię.

Kocham was.

Błogosławię was.

Dam wam łaski potrzebne wam teraz, aby podjąć waszą zbroję i maszerować do Wiecznego Życia.

Wasz Ukochany Jezus

Matka Odkupienia: Módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie, tak aby dane im były łaski dla obrony ich Wiary.

Poniedziałek, 11.06.2012, godz.12.02

Wszystkie Boże dzieci na całym świecie są wzywane, aby zebrały się razem i w tym czasie jak jedno błagały o Miłosierdzie Mojego Przedwiecznego Ojca.

Dzieci, otwórzcie swoje serca przed Moim Ojcem i proście Go, aby chronił was i okrył drogocenną Krwią Swojego Syna.

Musicie zwrócić uwagę, aby od dzisiaj każdego dnia modlić się do Boga Ojca w Imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, o wszelką ochronę przed złymi siłami szerzącymi się teraz w każdym zakątku.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie na ziemi, tak aby dane im były łaski dla obrony ich Wiary.

Dzieci, nigdy nie traćcie nadziei, gdyż jeśli tylko ślubujecie wierność Mojemu Synowi i modlicie się o siłę, to wasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Dzisiaj proszę was o kontynuowanie modlitw Krucjaty Nawrócenia i odmawianie Najświętszego Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Ten miesiąc jest przeznaczony dla nawrócenia wielu narodów.

Dla ratowania dusz musi być kontynuowany post, który może być prowadzany w różny dla każdego sposób.

Dzieci, módlcie się nadal o nawrócenie tak potrzebne w tym czasie.

Dziękuję wam za reakcję na Moje wezwanie.

Matka Odkupienia

Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół Katolicki, ale będzie rozkazywał wszystkim Kościołom Chrześcijańskim.

Niedziela, 10.06.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, apeluję do Moich wszystkich wyznawców, aby okazali odwagę w tym czasie.

Nie jest to czas, aby upaść i płakać. Jest to czas, aby walczyć o wasze Zbawienie.

Wzywam wszystkie Kościoły Chrześcijańskie, Moich duchownych i wszystkich tych, którzy poświęcili swoje życie dla Mnie, waszego Jezusa, aby usłyszeli Moje apele.

Nigdy nie porzucajcie Prawdy Moich Nauk.

Nigdy nie opuszczajcie Mnie.

Nigdy nie porzucajcie Mojego Kościoła, ponieważ Ja jestem Kościołem.

Nigdy nie zaniechajcie Mojego Ciała, ponieważ Ja jestem Chlebem Życia.

Nigdy nie akceptujcie kłamstw, które wkrótce będą pośród was wpajane, aby wyprzeć Mój Kościół na ziemi.

Nadszedł czas, aby się przygotować.

Wkrótce zostaniecie zmuszeni do uwierzenia w nową religię, która będzie dziełem człowieka.

Wkrótce będziecie zmuszani spożywać coś, co wyglądać będzie jak Święta Eucharystia, ale to nie będzie Moje Ciało.

Stanie się pusta, jałowa i nie przyniesie prawdziwego życia.

Jedyna Święta Eucharystia, która istnieje, to sposób, w jaki Moja Obecność daje się poznać w Ofierze Mszy Świętej, tak jak jest teraz.

Nigdy nie odbiegajcie od tego, nawet jeśli będziecie zmuszani, aby tak uczynić, przez pogan, którzy przejmą Moje Chrześcijańskie Kościoły.

Oni zbezczeszczą Moje Kościoły i przekształcą je w nic więcej, niż miejsca rozrywki i towarzyskie placówki.

Musicie zawsze naśladować czynności, których uczyłem Moich Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy.

Teraz musicie upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu, zanim zacznie się atak.

Ponieważ już wkrótce uznacie za niemożliwe, aby podążać za fałszywą doktryną narzuconą wam przez odrazę, która was czeka.

Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół Katolicki, ale będzie rozkazywał wszystkim Kościołom Chrześcijańskim, które połączy w jedno.

Ale to nie będę Ja, Jezus Chrystus, na którym Nowa Świątynia zostanie wybudowana. To będzie świątynia na cześć bestii, aby zastąpić Stolicę Apostolską.

Zważajcie teraz na Moje Słowa, ponieważ wkrótce ujrzycie Prawdę.

Ci z was, którzy jesteście wystarczająco odważni, aby przeciwstawić się prześladowaniom waszej wiary, musicie planować już teraz.

Ci, którzy nie mają siły do walki przeciwko panowaniu antychrysta i fałszywego proroka, niech upadną na kolana i błagają Mnie teraz o pomoc.

Poprowadzę was poprzez Moich nowych przywódców, którzy pojawią się pośród was kierowani przez Moich Dwóch Świadków.

Henoch i Eliasz, obecni w Moich Chrześcijańskich Kościołach na ziemi i Domu Izraela, wkrótce wywrą wpływ na głoszenie Ewangelii na całym świecie.

Nic nie powstrzyma nauczania Prawdy.

Tym razem będzie to trudne, ale powstańcie i podążajcie za Moją Armią na ziemi, a więcej dusz zostanie uratowanych. Nie opuszczajcie owczarni, którą Ja dałem wam do prowadzenia.

Nie obawiajcie się, ponieważ tylko podążając Moją Drogą do Życia Wiecznego możecie być zbawieni.

Jeśli podążycie ścieżką fałszywego proroka, to nie tylko staniecie się dla Mnie utraceni, ale będziecie kierować niewinne dusze w kierunku drogi do Piekła.

Bądźcie odważni Moi wyświęceni słudzy.

Zaakceptujcie, że czas Mojego Powrotu jest bliski. Nie macie czasu do stracenia.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Wraz z Hierarchią w Niebiosach będę walczył w bitwie Armagedonu

Sobota, 09.06.2012, godz.15.45

Moja miła córko, ufaj, że Ja, wasz Niebieski Ojciec, zrobię wszystko co w Mojej mocy, aby ocalić wszystkie Moje dzieci na ziemi.

Chociaż muszę uszanować dar wolnej woli, podarowany przeze Mnie jako jeden z największych darów dla zapewnienia, że ludzkość będzie Mnie kochać z własnej woli, a nie pod przymusem, będę czynić i kreować cuda, aby sprowadzić Moje dzieci do domu, do Mnie.

Mimo, że jako Bóg Sprawiedliwości, nigdy nie mógłbym tolerować ani akceptować zła, to wybaczę wszystkim, którzy powrócą do Mojego Syna i będą poszukiwać przebaczenia win, gdy staną się świadomi treści Księgi Prawdy.

Wraz z Hierarchią w Niebiosach będę walczył w bitwie Armagedonu i obiecuję, że pokonam wroga i demony mnożące się z ręki Lucyfera.

Przybliża się moment dla szatana, aby został wygnany na 1000 lat i biada człowiekowi, który nie wyrzeka się jego lub jego nikczemności.

Wszystkim okazana zostanie Prawda Mojej Boskiej Miłości i Mojego pragnienia, aby Moje wspaniałe Królestwo, Mój Raj, udostępniony został dla wszystkich.

Uczyniona zostanie każda próba, poprzez Moich proroków, aby przywrócić was w ramiona Mojego Syna.

Moje dzieci, nie opuszczajcie Mnie, waszego Kochającego Ojca.

Przyjdźcie i usłyszcie Moje Wołanie.

Nie odrzucajcie waszego dziedzictwa.

Stoicie teraz w obliczu największego kryzysu od stworzenia rodzaju ludzkiego, ponieważ nadszedł dla was czas, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Bądźcie świadomi, że w celu kradzieży waszych dusz dokonane zostanie każde kłamstwo i uczyniona każda pokusa, abyście szukali ukojenia w ramionach szatana i jego diabłów.

Tylko ci, którzy spędzają czas chroniąc swoją Wiarę poprzez modlitwę i sakramenty, będą wystarczająco silni, aby stawić opór ich mocy.

Pamiętajcie, że szatan nie może wygrać, gdyż on nie ma takiej siły. Teraz zaatakuje wszystkich, nawet święte dusze, aby odrzuciły Mnie i Mojego Ukochanego Syna.

Natomiast was wciągał będzie w otchłań ciemności i zamieszania, i zostaniecie złapani w misterną sieć oszustwa, z której nie będziecie mogli się wyplątać.

Posłuchajcie Mnie teraz. Rozpoczęła się ostateczna bitwa. Nie popełnijcie błędu odrzucając ten apel wykonany z Niebios, ponieważ będzie to oznaczać, że będziecie zgubieni na wieczność.

O, gdybyście byli świadkami tragedii dusz, które odrzuciły Kielich Zbawienia.

Będą spadać bezsilnie wraz z szatanem w czeluście piekła, z których nie ma powrotu.

Jako wasz Ojciec muszę wam wskazać zagrożenia, które spotykacie.

Dlaczego nie chcecie Mnie słuchać?

Jeśli wierzycie we Mnie, to wiecie, że Ja wysyłałbym Moich proroków, aby was ostrzec.

Czyż nie robiłem już tego wcześniej? Czy oni posłuchali? Nie, wielu nie uczyniło tego, a następnie proroctwo dokonywało się przed ich niedowierzającymi oczami.

Tym razem przychodzę ogłosić, że bliski jest czas Powtórnego Przyjścia Mojego Syna, Prawdziwego Mesjasza.

Szatan wie o tym. Jego nienawiść do Mnie jest tak potężna, że zrobi wszystko, aby oderwać Moje dzieci daleko ode Mnie.

Ja Jestem waszym Bogiem, początkiem i końcem.

Ja stworzyłem świat na początku i poprzez Moją rękę świat, który znacie, dobiegnie końca.

Ale na Moje ukochane dzieci, które wyrzekają się szatana, oczekuje w pełnej chwale Nowy Świat, Nowy Raj na ziemi.

Nie odwracajcie się.

Nie pozwólcie, aby błędne rozumowanie zapobiegło wejściu waszemu i waszych bliskich do tego wspaniałego Raju, gdzie niczego nie będzie wam brakować.

Wybierzcie Mój Raj miłości, radości i piękna, wyjątkowe miejsce, gdzie będziecie żyć w doskonałej harmonii umysłu, ciała i ducha.

Bez deformacji. Bez grzechu. Tylko Miłość, gdzie będziecie żyć w jedności z Moją Boską Wolą.

Wasz kochający Niebieski Ojciec

Bóg Najwyższy

Wolna wola nie może być wam zabrana. Nie mogę zażądać, abyście podążali za Mną.

Piątek, 08.06.2012, godz.19.05

Moja droga, umiłowana córko, wielu czytając te Moje Święte Słowa dawane ludzkości z Miłości, błędnie rozumie Moje intencje.

Moją obietnicą, jako Syna Człowieczego, jest ocalenie całej ludzkości.

Moje Ukrzyżowanie na Krzyżu nie było zwykłym momentem w czasie, lub chwilą w historii.

Była to Ofiara uczyniona, aby podarować każdemu z was, nawet dzisiaj, Dar Życia Wiecznego.

Jest to uroczyste przyrzeczenie. Życie w nadchodzącym świecie, Moim Królestwie na ziemi, jest dla każdego.

Przychodzę teraz, aby was przygotować.

Powiedziałem wam już wcześniej, że podczas gdy Ja przychodzę, aby ostrzec was przed niebezpieczeństwami odrzucania Moich Nauk i Dziesięciu Przykazań ustanowionych przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie mogę nakazać lub żądać od Bożych dzieci słuchania. Ponieważ całej ludzkości, a także aniołom w niebie, dany został specjalny prezent, dar wolnej woli.

Wolna wola nie może być wam zabrana. Nie mogę zażądać, abyście podążali za Mną

Mogę was ostrzec, pokazać wam błędy waszego postępowania, ale nie mogę wam nakazać, abyście odpowiedzieli na Moje wezwanie.

Mogę tylko prosić.

Wolna wola, chociaż jest darem, może być także przeszkodą, ponieważ będzie ona używana przez szatana do siania kłamstw w waszych umysłach.

On może stawiać żądania o bardzo przymusowym charakterze, przeciwko którym będzie wam bardzo trudno walczyć, taka jest jego moc.

Moja cierpliwość jest wypróbowywana w tych ostatecznych czasach, jak nigdy dotąd.

Pomimo Mojej Śmierci na Krzyżu, oddaniu Mojego życia z Miłości, aby uratować każdego z was, wielu zapomniało, co ta Ofiara naprawdę oznacza.

Dlaczego Moje dzieci nie słuchają, jeśli oddałem Moje życie dla zbawienia ludzkości?

Jeśli nie chcą słuchać Mnie teraz, poprzez te Orędzia, to jest to wybór dokonany z ich własnej wolnej woli. Dlaczego więc nadal błędnie interpretują i przekręcają zawartość Pisma Świętego?

Bez względu na to, jak bardzo jestem odrzucony, nigdy nie zaniecham Mojego obowiązku ostrzegania was przed niebezpieczeństwami, które nadejdą.

Niebezpieczeństwa, o których mówię, to nie tylko nieszczęścia planowane przez nikczemnych uczniów szatana wobec waszych narodów, kontrola waszych pieniędzy, waszej żywności lub życia.

Nie, niebezpieczeństwa, co do których musicie mieć świadomość, to przede wszystkim są zagrożenia związane z utratą waszej duszy na rzecz szatana i jego upadłych aniołów.

Czy zważacie na Moje Słowo teraz, to zależy wyłącznie od każdego z was.

Wszystko, o co proszę, to abyście słuchali. Zaniechanie słuchania i przyjęcia szczególnych łask, którymi obdarzam was teraz, oznacza, że nie możecie być odpowiednio wyposażeni, aby ratować wasze dusze od bestii.

Błogosławię was wszystkich. Tych, którzy są zdezorientowani zachęcam, aby wybierali modlitwy dane wam poprzez te Orędzia.

One pomogą wam odpowiedzieć na Moje Wołanie z Nieba.

Wasz Jezus

600.000 upadłych aniołów uwolnionych zostało w ubiegłym roku z otchłani piekła. Teraz zwolnionych zostało dodatkowo 5 milionów.

Czwartek, 07.06.2012, godz.20.00

Moja droga, umiłowana córko, nadszedł czas, aby chwycić za oręż w szalejącej ponownie niebiańskiej bitwie z szatanem i jego upadłymi aniołami.

Uwolniona teraz w każdym narodzie armia aniołów szatana i ich oddanych ziemskich zwolenników zakażają każdym sposobem Boże dzieci.

Są tego wizualne znaki. Kryzys w Moim Kościele, Kościele Katolickim, wykreowany został przez siły zła, a jego celem numer jeden było rzucenie go na kolana. Nie zadowalając się tym, siły zła chcą zniszczyć Świętą Eucharystię profanując ją.

Planem szatana było zniszczenie wiary Moich wyznawców przez demoralizację Mojego Kościoła na ziemi.

Wielu z Moich wyznawców nie oddaje Mi hołdu, ich Zbawicielowi, bo obwiniają grzechami tych, którzy reprezentują Mnie w Kościele. Jakże Mnie to rani, kiedy opuszczają Mnie tak szybko.

Apostazja w dzisiejszym świecie również została zaplanowana przez szatana poprzez kuszenie Bożych dzieci, aby wyparły się swojej wiary.

Zamiast tego wykorzystuje on nową religię, znaną często jako religia New Age. Zamiast wielbienia Boga, Przedwiecznego Ojca, gloryfikuje ona istotę ludzką, jako duchowego zwierzchnika i przywódcy.

Jak Lucyfer, który nie tylko chciał być jak Bóg, ale który chciał zostać Bogiem, ten szybko rozwijający się kult chce przekonać Boże dzieci, że mają one kontrolę nad własnym losem.

Wszystko to może być sterowane za pomocą fałszywej wiary w metafizyczny świat, który nie istnieje.

Wiara w fałszywych bogów, takich jak Budda, skrzywdziła tak wielu ludzi i doprowadziła ich do ciemnego świata, który na pierwszy rzut oka wydaje się błyszczeć, ale nie rozpali wzajemnej czystej miłości.

Zamiast tego, wszystkie religie New Age są w sumie jedną rzeczą. Obsesją na punkcie własnej osoby i egoistyczną miłością do samego siebie kosztem innych.

Wojny, które kreują masońskie organizacje szatana, stają się coraz liczniejsze, a największa z wszystkich grupa planuje z ukrycia, poprzez masakry, kontrolę na Środkowym Wschodzie.

W Europie będą organizować wprowadzenie nowej jednej światowej waluty, aby uczynić z was niewolników.

Uchwyt szatana jest tak silny, że trzeba będzie wiele modlitw dla obalenia władzy, którą on dzierży. Ponieważ nastąpi kuszenie, aby odwrócić Boże dzieci daleko od Prawdy.

On, szatan, może grać zamieszaniem w waszych umysłach. Bo chociaż nie ma takiej władzy, aby wiedzieć, co myślicie, to może on umieścić w waszych umysłach opinie i wątpliwości.

Jeśli opieracie się na początku, modląc się o łaski, aby ochronić siebie, on nasila swoją działalność.

Szatan wysyła swoje anioły demony do wierzących i dręczy ich. Gdybyście mogli je zobaczyć, zaszokowałoby to was. Dwa lub trzy mogą was otaczać i zbijać was z tropu, oraz powodować, że stajecie się zdezorientowani, zrozpaczeni, a wasz umysł wypełniony nieprzychylnymi myślami przeciwko innej osobie.

Cokolwiek związane jest z Bogiem, Jego Kościołami, Jego dziećmi i tymi, którzy reprezentują Go na ziemi, będzie pierwszym celem.

Następnie jego celami staną się ci na wysokich pozycjach, którzy mają kontrolę nad życiem milionów. On kusi ich do korupcji, manipulacji władzy i wprowadzenia złych ustaw, mających na celu spowodowanie bólu i życiowych trudności. A potem aranżuje wojnę.

Dzieci nie ignorujcie tej bitwy, ponieważ jest prawdziwa.

600.000 upadłych aniołów uwolnionych zostało w ubiegłym roku z otchłani piekła.
Teraz zwolnionych zostało dodatkowo 5 milionów. Rozpoczął się czas dla Bożej armii w Niebie, aby zniszczyć szatana. Czas, aby podjąć oręż, rozpoczął się także dla Mojej armii na ziemi.

Czas jest krótki. Mamy tak wiele do zrobienia.

Modlitwa jest bronią. Nawrócenie jest celem. Mogę osiągnąć ocalenie dusz tylko wtedy, jeśli Mój Głos w tym czasie jest słyszany.

Szatan wie o tym. On umieścił klątwę na tej Misji i odciągnie daleko wiele Bożych dzieci. Ale on nie może wygrać. Bo nikt nie może powstrzymać objawiania Księgi Prawdy, ponieważ to jestem Ja, Jezus Chrystus, który to czynię.

Jednak wiele biednych dusz będzie przekonanych do patrzenia w inną stronę, kiedy Ja głoszę Prawdę, aby została ujrzana na całym świecie, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia.

Nigdy nie pozwalajcie mu na zaangażowanie was. Możecie to zrobić odmawiając udziału w obelgach lub wyszydzaniu innych, gdy głosicie Moje Święte Słowo. Ponieważ zajmując się nim, dajecie mu amunicję, którą on potrzebuje do walki z wami.

Wasz Ukochany Jezus

Zbawiciel całej ludzkości

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, stajecie się bliżsi Mojemu Synowi.

Środa, 06.06.2012,godz.17.05

Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, stajecie się bliżsi Mojemu Synowi.

Cierpienie, choć jest tak ciężkie, przynosi łaski, zwłaszcza jeśli jest przyjęte dobrowolnie dla ocalenia dusz.

Kiedy cierpicie, zawsze pamiętajcie, jak cierpiał Mój Syn.

Pamiętajcie, Jego fizyczne tortury byłoby bardzo trudne do zniesienia przez człowieka. Jednak cierpienie psychiczne może stworzyć taki sam ból.

Ci, którzy walczą z cierpieniem muszą poprosić Mnie, waszą ukochaną Matkę Odkupienia, abym pomogła wam poradzić sobie z nim.

Wezmę wasze cierpienie i w waszym imieniu ofiaruję je Mojemu drogiemu Synowi dla ratowania dusz.

On weźmie jedynie to, czego potrzebuje i da wam pocieszenie. Następnie złagodzi wasz ciężar.

Cierpienie może być formą oczyszczenia duszy.

Odrzucenie go i walka z nim nie zapewni ulgi. Stanie się on znacznie cięższym brzemieniem.

Jeśli ofiarujecie go z miłością, zostaniecie uwolnieni od waszego ciężaru i staniecie się radośni.

Nie bójcie się cierpienia, ponieważ przybliża was do Najświętszego Serca Mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia

Szatan zamierza zatruć dla tej Misji umysły niektórych Moich wybranych dusz.

Wtorek, 05.06.2012, godz.22.00

Moja córko, nie jest roztropne, jeśli ci, którzy podążają za Moimi wizjonerami na całym świecie, ulegają nowemu planowi złego.

Zamierza on zatruć dla tej Misji umysły niektórych Moich wybranych dusz.

Chce obrócić jednych przeciwko drugim.

Wzbudzi wśród nich wątpliwości wobec tych Świętych przekazów i to spowoduje wiele żalu i smutku.

Duchowa zazdrość spiętrzy się, jak bestia rosnąca pod powierzchnią oceanu, i wyleje się strasznym potopem nienawiści nie tylko na Moje Orędzia, ale także na ciebie.

Musisz się modlić, gdyż nastąpi to wkrótce.

Oczekuj na te wydarzenia w codziennej modlitwie i nie pozwól się zniechęcić tą serią ataków.

Moi wyznawcy, musicie być przy tym czujni, ponieważ kiedy to się zacznie, w ciągu następnego miesiąca, wy też będziecie kuszeni, aby zwątpić w Moje Święte Słowo.

Proroctwo to będzie rozwijać się przed wami i fakt ten będzie najbardziej do tej pory bezwzględną i krzywdzącą napaścią na tę Misję.

Ataki wypłyną nie tylko od tych, którzy propagują przekazy tych, którzy uważają się za autentycznych, współczesnych wizjonerów i proroków, ale będą wspierane przez niektórych z Moich wyświęconych sług.

Jad zatruje wiele dusz i wielu odrzuci Mnie.

Zignoruj te ataki Moja córko. Idź naprzód i dawaj światu Moje Orędzia tak szybko, jak to tylko możliwe.

Ważne jest, że rozprzestrzeniacie Moje Święte Słowo i Moje Modlitwy nawet wśród tych, którzy nie chcą Mnie słuchać. Ponieważ wielu, gdy przekazy te zostaną im przedstawione, odczuje wyrzuty sumienia, że tak czynią, a wówczas dane im będą łaski ujrzenia Prawdy.

Nigdy nie lekceważcie siły wpływu szatana na was.

On bierze na cel zwłaszcza te dusze, które Ja potrzebuję, aby pomogły Mi w Mojej Misji zbawienia ludzkości.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Tak jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak będę odrzucony po raz drugi.

Poniedziałek, 04.06.2012, godz.15.20

Moja droga, umiłowana córko, tylko nieliczni z Mojego wybranego narodu, Żydów, zaakceptowali Mnie jako prawdziwego Mesjasza, kiedy przyszedłem na świat i umarłem za grzechy ludzkości.

Tym razem bardzo niewielu Chrześcijan zda sobie sprawę, że to jestem Ja, który mówi do nich teraz, zanim przyjdę po raz drugi.

Uwierzą w kłamstwa, pochodzące z ust kłamców, fałszywych proroków, których będą kochać, podczas gdy Mnie odrzucą z nienawiścią, która jest sprzeczna z ich miłością do Boga.

Tak jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak będę odrzucony po raz drugi.

Nie wolno odczuwać wam smutku ze sposobu w jaki Ja jestem wyśmiewany, kopany i bity, a Moje przekazy wyszydzane. Ponieważ taka nienawiść do Mojego Świętego Słowa może pochodzić tylko od szatana. Jeśli wściekłość Szatana staje się tak intensywna, jak jest teraz, to możecie być pewni, że niepokoi się o dusze, które Ja zamierzam uratować z jego szponów.

Zatkajcie uszy. Patrzcie prosto przed siebie i skupcie się tylko na Mnie.

Każdy rodzaj ataku będzie miotany na was, Moi wyznawcy, aby powstrzymać was od podążania za Mną.

Każdy argument przeciwko Mojemu Słowu rzucany przez tych, którzy chwalą się swoją wiedzą o Świętych Duchowych zagadnieniach, musi być odłożony na bok.

Oni nie mają Ducha Świętego w swoich duszach, gdyż nie są godni z powodu grzechu pychy.

Tak jak cierpiałem Biczowanie u słupa, tak też będę cierpiał ponownie, ponieważ Moje Święte Słowo jest obecnie rozdzierane z nienawiści przez tych, którzy chcą zapewnić, aby Moje Słowo było odrzucane.

Mówię do tych dusz teraz. Jeśli nie akceptujecie Mojej Ręki Miłosierdzia dla ratowania ludzkości, to dlaczego zachowujecie taką nienawiść w waszych sercach?

Czy nie wiecie, że jesteście kuszeni przez złego, który chce was zaślepić dla Prawdy?

Nienawiść, oszczerstwo i pomówienie nie pochodzą ode Mnie. Kiedy pozwalacie tym podłym grzechom zapanować nad wami, to nie kochacie Mnie.

Powrócicie do Mnie, gdy podczas Ostrzeżenia przyjdziecie przed Mnie, jeśli macie pokorę niezbędną, aby poprosić Mnie o przebaczenie wam.

Jeśli nie zachowacie milczenia teraz, będziecie cierpieć i wasz żal pozostawi was w słabości i drżeniu przede Mną.

Jakże Mnie ranicie.

Jak bardzo sprawiacie Mi cierpienie.

Biczujecie Mnie, tak jak byłem biczowany za pierwszym razem. Jednak mówicie, że jesteście Moimi Świętymi Uczniami.

Jesteście powodem Mojego wielkiego smutku.

Moim wyznawcom mówię, zignorujcie te szyderstwa.

Nie otwierajcie ust, ani nie zajmujcie się tymi, którzy okazują gniew, nienawiść, i którzy w tym samym czasie utrzymują, że Mnie kochają.

Jak możecie Mnie kochać, jeśli nie okazujecie miłości i cierpliwości sobie nawzajem.

Jesteście hipokrytami, jeśli chłostacie innych w Moje Imię.

Teraz nadszedł czas na drugie odrzucenie, nie różniące się od tego za pierwszym razem.

Ośmieszanie będzie oznaczać, że ci samozwańczy Święci uczniowie wyszydzać będą Moich proroków, starając się zbić ich z tropu przez poddanie w wątpliwość ich znajomości Pisma Świętego.

Moi prorocy nie rozumieją Pisma i nie będą bronić Mojego Słowa.

Jednak ci tak zwani Święci uczniowie, tak jak to było podczas Ukoronowania Cierniem Mojej Głowy, będą się starać, aby Moi prorocy wyglądali na głupich i niegodnych.

Następnie dołożą wszelkich starań, aby ich publicznie zawstydzić, pokazując w tym samym czasie, jak oni sami są mądrzy znajomością Moich Nauk.

Zastraszanie będzie trwało nadal, aż ustąpi po Ostrzeżeniu, kiedy te dusze pojmą błąd, jaki popełniły.

Będą płakać i cierpieć z tego powodu, ale Ja im wybaczę, ponieważ je kocham.

Z kolei jednak wielu z nich nie będzie żałować. Będą zadawać straszliwe cierpienia i prześladowania Moim prorokom Czasów Ostatecznych. Nie zaprzestaną ani na chwilę.

Każdy ból, zniewaga i atak, będą miotane na nich w Moje Imię, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego.

Będą odrzucać Mnie, poprzez Moje Święte Słowo dawane im dzisiaj, aż do samego końca.

Potem będzie im dany jeszcze raz czas na przyjęcie Księgi Prawdy. Albo Mnie przyjmą, albo odrzucą.

Wówczas zbiorę te wszystkie pokorne dusze, które Mnie kochają i połączę Nowe Niebo i Nową Ziemię.

Ci, którzy nadal będą Mnie odrzucać, zostaną wrzuceni do Ognia piekielnego.

Przychodzę po raz ostatni, aby was ocalić.

Otwórzcie wasze serca i ujrzyjcie, że to jestem Ja, Jezus, który was teraz wzywa.

Jeśli tego nie widzicie, to potrzebujecie wiele modlitw, aby naprawdę umożliwić Duchowi Świętemu wejście do waszych dusz.

Pamiętajcie, ci którzy są pobłogosławieni Duchem Świętym, nie obrażają innych, nie popełniają oszczerstw oraz nie szerzą nienawiści przeciwko Bożym dzieciom.

Oni nie chcą kontrolować Bożych dzieci.

Oni nie łamią Dziesięciu Przykazań.

Wasz Jezus

Spędzajcie miesiąc czerwiec na cichych rozmyślaniach, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki.

Niedziela, 03.06.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą spędzić miesiąc czerwiec na cichych rozmyślaniach, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki.

Ten miesiąc to czas, kiedy przez Krucjatę Nawrócenia wielu ludzi może otrzymać łaski natychmiastowego nawrócenia, poprzez poświęcenie się tych, którzy odpowiedzą na apel Mojej Matki, Matki Odkupienia.

W tym miesiącu musicie zachować ciszę.

Proszę, zachęcam was do odwiedzania waszych kościołów, tak często jak możecie i odmawiania Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia o 3 godzinie.

Katolicy, proszę, jeśli to możliwe przyjmujcie Moją Najświętszą Eucharystię codziennie w tym miesiącu.

Ponieważ w tym miesiącu nastąpi czas, kiedy cicho realizowane plany, mające na celu zwiększenie niepokojów na Środkowym Wschodzie, będą finalizowane.

Bądźcie silni. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie pokornego serca.

Poddajcie Mnie swoją wolę i ofiarujcie wasze udręki i poświęcenie za nawrócenie wszystkich grzeszników.

Idźcie w pokoju Moi umiłowani wyznawcy.

Mój Duch Święty osłania was wszystkich w tym czasie, gdy nakłaniam was do tej szczególnej pobożności.

Wasz ukochany Jezus

Jezus: Nigdy się nie wahajcie. Nigdy nie wątpcie w Moją Rękę Ochrony.

Sobota, 02.06.2012, godz.21.00

Moja droga, ukochana córko, jeśli Moi wyznawcy pozwolą Mi wypełnić ich dusze Moją bezwarunkową Miłością, wzbudzę w nich siłę, która będzie ich zaskakiwać.

Przyjdźcie do Mnie jak ufające dzieci, z prostym i otwartym sercem, bez żadnych oczekiwań, a ja przyniosę wam pokój, którego nie znajdziecie nigdzie indziej.

Podczas gdy płaczę przez sposób, w jaki zło i chciwość opanowały świat, jestem także pełen radości z powodu czystej miłości, którą Moi wyznawcy okazują Mi, ich Jezusowi.

Jakże oni przynoszą Mi ukojenie i pocieszenie, i jakże pragnę, abym mógł objąć ich w Moich Ramionach.

Jakże pragnę, aby mogli usłyszeć Mnie, mówiącego im, jak bardzo ich kocham.

Jak ja tęsknię za tym dniem, kiedy wyciągnę Moją dłoń, uchwycę ich ręce w Moje i przyciągnę ich do Mojego Nowego Królestwa, gdy w końcu powrócą do Mnie, do domu.

Ten dzień nie jest daleko.

Wszyscy Moi wyznawcy, musicie Mnie słuchać w tym czasie.

Musicie być mocni i wytrwali podczas przyszłych prób i nigdy nie tracić odwagi.

Wędrówka ścieżką, wykutą dla was w kierunku Mojego Królestwa, sprawi wam ból. Wielu z was potknie się i zachwieje.

Niektórzy z was pobiegną z powrotem drogą, którą nadeszli.

Inni usiądą, poddadzą się i pozostaną, tkwiąc między początkiem swojej podróży a bramami do Życia Wiecznego. Tak słaba stanie się ich wiara z powodu przeszkód, które napotkają.

Silniejsi będą nieustraszeni. Będą chcieli pobierać każdą uncję energii i posuwać się naprzód, do Nowej Ery Pokoju.

Nic nie stanie na ich drodze. Będą wiedzieć, jak wytrzymać przyszłe cierpienia. Będą wiedzieć, jak walczyć z wrogiem. Z niewielką obawą w swych sercach posłuchają każdej wskazówki dawanej im przeze Mnie.

Oni zawsze muszą starać się powrócić i podtrzymać tych, którzy są słabsi. Tych, którzy się boją. Muszą dźwigać na swoich ramionach tych, którzy nie mają woli i odwagi, aby powstać w Moje Imię.

Ci, którzy odrzucą waszą pomoc, pozostaną z tyłu i staną się częścią królestwa Bestii, z którego nie ma ucieczki.

Nigdy się nie wahajcie, nigdy nie wątpcie w Moją Rękę Ochrony.

Jeśli podporządkujecie wszystko Mojej Świętej Woli, to Ja zajmę się wszystkim.

Zaufajcie mi. Podążajcie za Mną.

Czas jest krótki, lecz mimo to czasu jest pod dostatkiem, aby przygotować się do bitwy, która jest przed wami.

Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie o mocy Mojej Miłości.

Wasz ukochany Zbawiciel

Król Zbawienia

Jezus Chrystus

Najświętsza Maria Panna: Ujawniłam te potworności małym dzieciom, Melanii i Maximinowi w La Salette.

Sobota, 02.06.2012, godz.11.00

Moje dziecko, jest ważne, aby wszyscy, którzy kochają mojego Syna modlili się w tym czasie o łaski siły i wytrwałości.

Dzieci, wiedza, która jest wam ujawniona poprzez te przekazy, ma wam pomóc w przygotowaniu się.

Nigdy cię odczuwajcie, jako armia Boga, że nie będziecie w stanie wytrzymać złego reżimu, który już wkrótce pokaże się na świecie.

Zawsze pamiętajcie o mocy Mojego Świętego Różańca.

Zawsze pamiętajcie, że moc Mojego Ojca jest najpotężniejszą mocą ze wszystkich.

Nie ma tak silnej mocy, która może pokonać najbardziej Chwalebną Moc Boga.

Kiedy jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym, kiedy przychodzisz do Ojca poprzez Mojego Syna, będziesz chroniony.

Strach spowodowany jest nieznanym, ale może być też spowodowany, kiedy ujawniona została Prawda.

Pozwólcie łaskom, które są wam podarowane przez Modlitwy Krucjaty, dać wam spokój umysłom i siłę duszom, w marszu dla ratowania dusz.

Im więcej dusz, które zostaną nawrócone dla Miłości Mojego Syna, tym silniejsza będzie wasza Krucjata.

Miłujcie się wzajemnie i dołączcie do modlitwy, aby pomóc ocalić Boże dzieci od antychrysta.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby każda dusza była wystarczająco odważna, by odrzucić jego trujący znak.

Ujawniłam te potworności małym dzieciom, Melanii i Maximinowi w La Salette, tak dawno temu. Czas wypełnienia się tych proroctw wkrótce nastąpi.

Dzieciom tym zostało powiedziane o złych planach i one przyjęły to, co im powiedziałam. Teraz wy, dzieci, musicie zaakceptować, że wydarzenia te muszą mieć miejsce.

Musicie się mocno modlić, aby osłabić i złagodzić wiele bólu, który będzie musiał być znoszony przez ludzkość.

Bądźcie dzielne dzieci.

Ufajcie Mojemu Synowi i pozwólcie Mu swobodnie poprowadzić was, tak jak to musi uczynić, aby dusze mogły być ocalone od wpływu bestii.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia

Krucjata Modlitwy (58) – Modlitwa Krucjaty Nawrócenia

Czwartek, 31.05.2012, godz.21.00

„O, drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął
wszystkie Boże dzieci i okrył je
Twoją Najdroższą Krwią.
Niech każda kropla Twojej Krwi osłoni
każdą duszę, aby ochronić ją od złego.

Otwórz serca wszystkich, a zwłaszcza zatwardziałych dusz
i tych, którzy Cię znają, ale których splamił
Grzech pychy, aby upadli i prosili o wypełnienie ich dusz
Światłem Twojej Miłości.

Otwórz ich oczy, aby ujrzeli Prawdę, tak żeby Świt
Twojego Bożego Miłosierdzia wylał się na nich, okrywając
ich Promieniami Twojego Miłosierdzia.

Nawracaj wszystkie dusze poprzez łaski, o które Cię
teraz Drogi Jezu proszę (tutaj podajemy osobiste intencje).

Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Tobie ten Dar Postu przez jeden dzień
Każdego tygodnia tego miesiąca czerwca, na przebłaganie za wszystkie grzechy.
Amen.”

Symbol 666 będzie, jako zakodowana liczba, ukryty w chipie, do przyjęcia którego będziecie przymuszani, tak jakby to była jakaś szczepionka

Orędzie 444, piątek, 1 czerwca 2012, godz. 20.15

Moja najukochańsza córko, antychryst już przygotowuje swój pokojowy plan, który wprowadzi w życie wkrótce po wojnach, jakie się rozpętają na Bliskim Wschodzie, i kiedy to zapanuje cierpienie i potworny strach, że nie ma już żadnej nadziei.

Wtedy on nagle się pojawi i da się poznać światu jako człowiek pokoju, jako klejnot, błyszczący w środku ciemności.

Gdy się pojawi, zostanie zaliczony do najbardziej charyzmatycznych przywódców politycznych wszechczasów.

Jego piękna, atrakcyjna i opiekuńcza osobowość oszuka większość ludzi.

Będzie on promieniował miłością i współczuciem i będzie postrzegany jako chrześcijanin. Z czasem przyciągnie wielu zwolenników, których liczba tak wzrośnie, że stanie się on podobny do Mnie, Mesjasza.

Będzie postrzegany jako głosiciel jedności między wszystkimi narodami i będzie kochany prawie w każdym kraju na świecie.

Będzie też wreszcie postrzegany jako ten, który posiada nadprzyrodzone możliwości. Wielu będzie wierzyć, że został wysłany przez Mojego Ojca i że to jestem Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata.

Będą się do niego modlili, kochali go i oddawali za niego swoje życie, a on będzie się z nich w ukryciu naśmiewał i drwił.

To będzie największe oszustwo wszechczasów, a jego planem jest ukraść wasze dusze, odebrać Mi was.

On i fałszywy prorok, który będzie siedział jak Król na Tronie Piotra, będą potajemnie przygotowywać jednorodną światową religię.

Będzie ona na oko wyglądała jak jakaś odmiana religii chrześcijańskiej, promującej miłość. Nie będzie ona jednak promować miłości wzajemnej, która pochodzi od Boga, ale miłość i wierność względem antychrysta oraz miłość własną.

To jeszcze nie koniec tej nikczemności; kiedy bowiem uwiodą dzieci Boże, rozpocznie się na nie atak.

Nagle wszyscy zostaną poproszeni o zaakceptowanie jednego światowego Znaku Solidarności. Zjednoczony świat, w którym wszyscy będą musieli mieć swój udział.

Wasze pieniądze będą kontrolowane, podobnie jak wasz dostęp do żywności i to, jak żyjecie.

Przepisy, wiele z nich, będą oznaczały, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszych cel, który trzymał was będzie pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii.

Symbol 666 będzie, jako zakodowana liczba, ukryty w chipie, do przyjęcia którego będziecie przymuszani, tak jakby to była jakaś szczepionka.

Raz wprowadzony, zatruje nie tylko wasz umysł i waszą duszę, ale i wasze ciało. Wywoła on bowiem epidemię, mającą na celu likwidację większości ludności świata.

Nie wolno wam przyjmować tego Znaku. Pouczę was, co macie zamiast tego robić.

Wielu przyjmie Znak, ponieważ będą czuli się bezradni.

Pieczęć Boga Żywego, Moja Krucjata Modlitwy (33) jest waszą ostatnią deską ratunku.

Po otrzymaniu Mojej Pieczęci Ochrony, przekazanej wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie będziecie musieli przyjmować Znaku.

Pozostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny ani poszukiwany, ani nie będzie na celowniku; ponieważ dla oczu armii szatana stanie się niewidzialny.

Będziecie musieli przetrzymywać żywność w ukryciu, tak aby starczyło jej na kilka lat. Będziecie uprawiać zboże, przechowywać własną wodę i otoczycie siebie Świętymi Przedmiotami.

Moja Reszta Kościoła będzie rosnąć i rozprzestrzeniać się, i otrzymacie schronienie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Konieczny jest teraz dobry plan.

Ci, którzy naśmiewają się z tego, co robicie lub mówicie – czyż są oni pewni, że Jezus nie mógłby was o to poprosić? Czyż nie zaopatruje On wszystkich Swoich wyznawców, kiedy znajdują się w trudnej sytuacji?

Nawet jeden bochenek i jedna ryba mogą zostać rozmnożone. Zatem nie ma znaczenia, że masz tylko trochę jedzenia, gdyż Ja was ochronię i będziecie bezpieczni.

Módlcie się intensywnie za te dusze, które nie będą w stanie odmówić przyjęcia Znaku.

Te niewinne dusze, które w czasie wymuszonego przyjmowania chipa będą w stanie łaski, zostaną uratowane.

Reszta z was musi tak planować, aby zapewnić ochronę swojej rodzinie i swojej wierności dla Świętej Eucharystii i dla Mszy.

Kiedy antychryst pożre wszystkie religie, jedyną bronią, wobec której będzie bezsilny, będzie Msza Święta i przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i Krew w Świętej Eucharystii.

Moje Msze Święte muszą być kontynuowane. Ci z Was, którzy o tym wiedzą, muszą się teraz połączyć w grupy i rozpocząć przygotowania.

Im wcześniej się przygotujecie, tym więcej łask otrzymacie, aby wasze szeregi wzrastały na całym świecie.

The Rock* otrzyma nowy budynek, o którym powiedzą, że będzie Moją Nową Świątynią. To jest jednak nieprawda.

Ale kiedy prześladowanie się skończy, Moja Reszta Kościoła i Mój Naród Wybrany będą mieli odbudowaną Świątynię i Moje Nowe Jeruzalem zstąpi z nieba.

Ono będzie zstępować w chwale. Trąby będą słyszalne w Niebie i na ziemi o tym samym czasie.

I wtedy przyjdę Ja. Ty, Moja córko, będziesz zwiastunem Mojego przybycia, a wielu padnie na ziemię i będą w zachwycie lać łzy ukojenia, miłości i radości.

Gdyż wreszcie nastąpi chwila, na którą czekali. Niebo się rozświetli, grzmoty będą grzmiały i chóry aniołów będą śpiewać jednym słodkim głosem, a wszystkie dzieci Boże będą witały Prawdziwego Mesjasza.

Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić. A Niebiosa i Ziemia będą stanowiły jedno.

Ukaże się Nowy, wspaniały blask, odnowiona Ziemia, a Nowy Raj obejmie wszystkich, których imiona są w Księdze Życia; połączą się oni w jedno.

I choć koniec starej ziemi, zabrudzonej plamą grzechu, będzie musiał nastąpić, taki będzie początek Nowej Ery.

To jest to, o co macie zabiegać. To, do czego macie prawo jako część naturalnego dziedzictwa.

Skupcie się tylko na ratowaniu wszystkich dusz.

Dlatego musicie przejść do porządku dziennego ponad przeszkodami, które wam zostaną postawione: Prześladowanie. Ból. Przerażające zło z ręki innych. Ale wszystko, co tak naprawdę jest ważne, to jedynie ratowanie dusz.

Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

* The Rock – dosłownie: skała – najprawdopodobniej oznacza „The Dome of Rock” czyli „Kopułę na Skale”, sanktuarium, które znajduje się na Wzgórzu Świątynnym Starego Miasta w Jerozolimie.