Miesięczne archiwum: Czerwiec 2012

Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowych Niebios i Nowej Ziemi.

Środa, 27.06.2012, godz.20.00

Moja najdroższa córko, ujawniam dziś wszystkim Moim dzieciom Moje przyszłe plany Nowych Niebios i Nowej Ziemi.

Kiedy połączą się w jeden Chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów.

Narody te składać się będą z niektórych nacji na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej, Królowej Nieba.

Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani razem, aby przyłączyć się do tych pozostałych narodów, jako jedna zjednoczona Święta Rodzina.

Moja Wola będzie honorowana. Wszyscy będziecie mieli dar wolnej woli, ale zostanie ona spleciona z Moją. Dopiero wówczas prawda Raju zostanie właściwie objawiona.

Moich Dwanaście narodów oznaczonych jest w dwunastu gwiazdach Niewiasty w Księdze Objawienia.

Niewiasta jest Matką Boga i niesie dwanaście gwiazd dla oznaczenia dwóch rzeczy.

Dwunastu apostołów pomogło Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na Ziemi.

Dwanaście specjalnie wybranych narodów ustanowi jeden prawdziwy apostolski Kościół na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno w Moim Nowym Chwalebnym Raju.

Jest to moment, na który cierpliwie czekałem.

Moja Boska Wola, którą dla Adama i Ewy stworzyłem Raj, odrzucony na bok na skutek kuszenia przez złego, zostanie teraz wypełniona i tym razem Raj będzie doskonały.

Mój Syn, Król Ludzkości, Król Wszechświata, panował będzie nad Moim Nowym Rajem na Ziemi.

On wyznaczy przywódców w każdym narodzie, wszystkich połączonych razem Moją Bożą Wolą.

Ludzie z tych narodów czcić będą Mojego Syna w sposób, w jaki On musi być czczony, w jedyny sposób, w pokoju i wzajemnej miłości.

Jego Najświętsza Matka, Matka Zbawienia, ukoronowana została na Królową Nieba i będzie również panować jako Królowa Nowego Raju.

Jej Koronacja w Niebie była bardzo szczególną Boską Manifestacją Jej roli w przyszłości w Zbawieniu świata.

Została ukoronowana w wielkiej czci i chwale dla roli, nie tylko jaką odegrała jako Boża Matka i jako małżonka Ducha Świętego, ale roli Matki Zbawienia, obdarzonej mocą zniszczenia szatana.

To był Mój Ukochany Syn, który z miłością umieścił koronę dwunastu gwiazd na głowie Bożej Matki podczas Jej Koronacji.

To będzie Mój syn, który umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju, jako Królowej wszystkich Bożych dzieci.

Mój Boski plan uratowania ludzkości już się rozpoczął.

Moim pragnieniem jest, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze w każdym zakątku ziemi i ocalić je od wroga, zanim będzie za późno.

Moja Boska interwencja udowodni Moją Miłość do wszystkich Moich dzieci.

Nic nie jest niemożliwe. Nic nie jest beznadziejne w Mojej walce przeciwko armii szatana.

Przyniosę wam nowy świat, który zadziwi was w całej swojej wspaniałej chwale. Jest on gotowy.

Jego piękno i splendor wykraczają poza waszą ludzką zdolnością przewidywania.

Kiedy go doświadczycie, otrzymacie wieczne życie.

Módlcie się, aby  te Moje słabe dzieci, które nie wierzą we Mnie, Najwyższego Boga, które nie przestrzegają Moich Praw, i które popełniają straszliwe zbrodnie przeciwko innym, okazały skruchę.

Nie chcę utracić ani jednego Mojego dziecka.

Pomóżcie Mi przynieść im to cudowne chwalebne dziedzictwo. Niestety, to musi się stać z ich własnej woli.

Dzieci, kocham was z pasją nieznaną ludzkości.

Przyjdźcie do Mnie jak jedno, poprzez Mojego Syna.

Czas na Nowy Raj na ziemi jest bardzo blisko, ale przyznany wam został czas, aby pomóc nawrócić ludzkość za pośrednictwem tej Misji siódmego Anioła na ziemi, który pracuje wraz z Moim Synem, aby przyprowadzić Moją rodzinę do Mnie.

Wasz Kochający Ojciec

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Bóg Najwyższy

Ja znam Swoich i oni znają Mnie.

Poniedziałek, 25.06.2012, godz.11.50

Moja droga, umiłowana córko, nigdy nie wolno ci zapominać, jak ogromna jest ta Misja.

Wiele razy wciągana będziesz w pułapki zastawiane przez zwodziciela, aby zbić cię z tropu.

Bezwzględni, on i wszyscy, którzy są z łatwością prowadzeni przez niego, zrobią wszystko co mogą, aby zdyskredytować Moje Słowo dawane tobie.

Musisz być ponad to i ignorować takie drwiny.

Ponieważ poddałaś Mi swoją wolną wolę, wszystkim, co się teraz liczy, jest twoje całkowite posłuszeństwie Mnie.

Pozwól Mi w Mojej Boskiej Mądrości, przedłożyć przed wami Moją idealną drogę do Raju na Ziemi.

Moi wyznawcy muszą także zważać na Moje ostrzeżenia. Głosząc Moje Słowo znajdziecie się pod ostrym atakiem, każda i każdy z was.

Jest to Misja, jak żadna inna.

Wy, Moja armio, będziecie prowadzić stado Mojej Reszty Kościoła do bram Raju.

Spowoduje to wasze nieuniknione osobiste prześladowanie i nie będzie to łatwa podróż.

Musicie zjednoczyć się razem i w grupie udzielać sobie wzajemnie sił, gdyż nawzajem znajdziecie pociechę.

Moja armia gromadzi się teraz we wszystkich zakątkach ziemi.

Wszyscy wizjonerzy, którym przekazywana jest Boska Prawda, poprzez Moją Matkę, wraz z Moimi prorokami, rozpalą płomień Ducha Świętego, tak że Reszta Armii zostanie odpowiednio przygotowana do czekającej ją walki.

Nigdy nie wątpcie w Moją Miłość. Pamiętajcie, że tylko ci, którzy podążają za Mną, mogą wejść do Nowego Raju.

Kiedy przychodzą do was ci, którzy was dręczą, pamiętajcie, że waszym obowiązkiem jest im wybaczyć i modlić się za ich dusze.

Okazujcie miłość tym, którzy dręczą was w Moje Imię. W ten sposób możecie pokonać szatana i traci on władzę nad wami.

Będę was pouczał na każdym etapie waszej podróży.

Ja idę z wami.

Ja znam Swoich i oni znają Mnie.

Wasz Jezus

Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się

Orędzie 469, wtorek, 26 czerwca 2012, godz. 20.00

Moja najukochańsza córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w pełnej chwale, gotowy na przyjęcie wszystkich dzieci Bożych na ziemi.

Zostanie on ukazany w całej swojej chwale, tak samo jak tamten Raj, od początku stworzony przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla Jego dzieci.

Jak aniołowie pięknie śpiewają i jak się cieszą na tę zbliżającą się chwilę odsłonięcia tej wielkiej wspaniałości przed oczami niedowierzającego świata.

Zostanie ona zaprezentowana przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię i dzwony będą wtórowały Mojemu Powtórnemu Przyjściu.

A ty, Moja córko, zostaniesz poproszona, abyś to ogłosiła na krótko przed tym, zanim dam się poznać.

Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą mogli wejść przez jego wspaniałe bramy.

Każde wezwanie z nieba, aż do dźwięku ostatniej trąby, będzie czynione po to, aby wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy nadal będą odrzucać Mój wielki dar.

Potem będzie już za późno dla tych biednych dusz. Znajdą się one bowiem poza zasięgiem pomocy – po tym, jak Moje Miłosierdzie zostanie Mi ponownie ze złością rzucone w twarz, jako ostateczne odrzucenie.

Teraz liczy się tylko to, aby ostrzec wszystkich, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie utraty swoich dusz na rzecz szatana.

Moi wyznawcy, zgromadźcie ich razem. Zachęćcie ich łagodnie do przyłączenia się do Moich owiec. Nigdy nie przestawajcie się modlić o ich ocalenie.

O, Moi kochani wyznawcy, gdybyście mogli zobaczyć Nowy Raj, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno, upadlibyście na kolana i płakalibyście z radości i otuchy.

Wy, którzy boicie się czasów ostatecznych, gdy Ziemia – taka, jak ją znacie– ulegnie zmianom, musicie pozwolić Mi uwolnić was od waszych lęków.

Zabierzecie ze sobą swoje rodziny i wszyscy będziecie mieć swój radosny udział w czystej, pełnej miłości i harmonii.

Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się.

Będziecie wszyscy posiadać własne domostwa pośród traw, drzew, gór, rzek, strumieni i kwiatów, otaczających was w całym swym chwalebnym pięknie.

Zwierzęta będą oswojone i będą żyły w pokoju i harmonii ze wszystkimi dziećmi Bożymi.

Wasze dzieci będą zawierać związki małżeńskie i posiadać potomstwo, i wszyscy będziecie świadkami cudu, jakim będą powstałe z martwych rodziny.

To zmartwychwstanie nie będzie podobne do żadnej innej radości, jaką można sobie wyobrazić.

Zostaniecie ponownie połączeni z tymi, których kochacie, a którzy odeszli z tego życia i poszli do Nieba.

Będą narody, łącznie dwanaście, zaś owe dwanaście gwiazd w koronie na Głowie Mojej Niepokalanej Matki symbolizuje te narody, a wszystkie one będą Mnie i Moim Apostołom i Prorokom podlegać.

To będzie Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca od czasu, gdy stworzył On Raj na Ziemi. A każdy, kto je odrzuci, zginie.

Módlcie się o czystość dusz wszystkich dzieci Bożych, aby umożliwić im powrót do domu – Królestwa Mojego Ojca na Ziemi; jak było ono na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Wasz Jezus

Kiedy szerzycie nienawiść wobec proroków przysłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Niedziela, 24.06.2012, godz.17.30

Moja droga, umiłowana córko, jakże łamie się Moje Serce, gdy widzę tych, którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale popisują się Jego Prawami. Oni są hipokrytami.

To ci, którzy mówią, że postępują według Przykazań Mojego Ojca, a mimo to sądzą, że mogą potępiać innych, którzy grzeszą.

Pierwsi do wzięcia Pisma Świętego jako środka, aby głosić kłamstwo, poprzez promowanie tak zwanej tolerancji, urażają Mnie bardzo.

Są to ludzie, którzy mówią, że błędem jest wierzyć w Bożą Opatrzność.

Są to ludzie, którzy kwestionują wizjonerów wysyłanych przez Niebo poprzez wieki, a następnie próbują obalić ich przy użyciu Mojego Świętego Słowa zawartego w Piśmie Świętym.

Każdy, kto zaprzecza Mojemu Słowu, jest wobec Mnie nielojalny.

Każdy, kto stawia siebie, jako wyższego duchowo i intelektualnie od swoich braci i sióstr, musi być bardzo ostrożny.

Każdy, kto wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wykrzywioną wersję Prawdy, zostanie ukarany.

Każdy, kto powstaje i głosi Prawdę, ale mimo to odrzuca Moje Słowo dawane światu w tych ostatecznych czasach, będzie odrzucony przeze Mnie.

Jesteście winni duchowej zazdrości i spotka was za to kara.

Kiedy szerzycie nienawiść wobec proroków przysłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Ponieważ czyniąc to, nie tylko głosicie kłamstwo, ale blokujecie Boże Słowo.

Proszę, powstrzymajcie teraz waszą kampanię dręczenia i oszczerstw. Nigdy nie zapobiegniecie wysłuchaniu Mojego Słowa.

Dlaczego wciąż próbujecie zadręczać tę Misję? Czy nie poznaliście już, że ogień Ducha Świętego nie mógłby rozprzestrzeniać się w ten sposób, gdyby Moje Przekazy nie były z Nieba?

Jesteście wykorzystywani przez złego, który nie cofnie się przed niczym, aby zapobiec dawaniu światu tych Moich Świętych Orędzi.

Wiadomość dla Duchowieństwa:

Ci spośród was, którzy złożyliście śluby, jako wyświęceni słudzy Mojego Kościoła na Ziemi, wysłuchajcie Mnie teraz.

Kiedy publicznie piętnujecie Moje Przekazy i przeciwdziałacie Mi, waszemu Jezusowi, w tej misji dla Zbawienia dusz, popełniacie największy grzech ze wszystkich.

Za to będziecie cierpieć i wasz Czyściec doświadczony będzie na ziemi. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego przewinienia przeciwko Niebu.

Wasza błędna ocena Moich proroków uczyni was duchowo pustymi i wasze dusze będą cierpieć męki, jak żadne inne.

Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i nie jesteście pewni Mojego Głosu, kiedy teraz mówię do was, to musicie zachować milczenie. Musicie modlić się o rozeznanie, zanim weźmiecie pod uwagę odrzucenie Mojego Świętego Słowa.

Tysiącom Moich wyświęconych sług nie uda się rozpoznać Mojego Słowa, posyłanego na czasy ostateczne poprzez tego proroka. Jak Mi to łamie Serce.

Wiele upadnie pod panowaniem antychrysta i opuści Mój Kościół na Ziemi.

Wielu z Moich wyświęconych sług będzie po stronie prześladowców Mojego Kościoła. Uwodzenie już się rozpoczęło.

Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, aby odrzucić Mnie i wasza pycha uniemożliwia wam zobaczenie tego.

Wielu z Moich wyświęconych sług nie będzie na tyle odważnych, aby stać na straży Mojego Kościoła na ziemi. Wielu będzie po stronie fałszywego proroka i odrzuci Moje stado, którego wiara umożliwi mu poszukiwanie Prawdy.

Czy nie wiecie, że Ja jestem Kościołem?

Czy nie wiecie, że Kościół cierpieć będzie swoje własne ukrzyżowanie, tak jak Ja cierpiałem?

Będzie torturowany. Będzie wydawał się ukrzyżowany, a wielu będzie sądzić, że jest martwy. Ale, podobnie Mojemu Zmartwychwstaniu, zostanie on ponownie wskrzeszony do życia, gdyż jak wiecie, on nie może być zniszczony.

Ostrzegam wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy nie rozpoznają czasów, w których żyją, aby zachowali czujność teraz, ponieważ Mój Kościół na ziemi cierpi największe prześladowania od swego początku.

Musicie przygotować się i otworzyć wasze oczy.

Kiedy, myślicie, miałbym przyjść i was ostrzegać? Czy sądziliście, że byłoby to kiedyś w przyszłości? Że to nigdy nie stałoby się podczas waszego życia?

Czas Mojego powtórnego Przyjścia jest bardzo blisko.

Wkrótce oddzielę dobrych od nikczemnych, po wszystkich próbach uczynionych dla nawrócenia większości ludzkości.

Jest to wasz obowiązek i odpowiedzialność, aby zachować otwarty umysł, serce i duszę.

Potrzebuję was, abyście odpowiedzieli na Moje prośby o pomoc Mi w uratowaniu tak wielu dusz, jak tylko mogę.

Podążajcie za Mną. To jest wasze powołanie.

To dlatego ślubowaliście wierność Mnie, waszemu Jezusowi.

Nie dokonaliście waszych ślubów na waszych własnych warunkach.

Musicie pozwolić Mi prowadzić was i pomóc obronić Mój Kościół na ziemi.

Wiele szkód wyrządzonych zostało Mojemu Kościołowi. Mój Kościół składa się z tych wszystkich, którzy Mnie kochają, w tym wszystkich Moich wyświęconych sług.

Musicie być silni, odważni i lojalni. Nie wolno wam pozwolić, aby strach lub bestia pochłonęły wasze dusze.

Wysłuchajcie Mojego Słowa zanim napiętnujecie Moich proroków.

Nigdy nie potępiajcie żadnego z Moich przekazów bez modlitwy o rozeznanie. Nawet wówczas musicie być ostrożni, aby nie odmówić Bożym dzieciom daru łask, którymi teraz obdarzam te biedne dusze, które pozbawione są Prawdy Moich Nauk.

Ci z was, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo dawane poprzez tego proroka, wiedzcie, że będziecie błagać Mnie o przebaczenie, gdy Prawda zostanie ujawniona.

Ale wtedy dla tych, którzy są odpowiedzialni za odwrócenie się dusz daleko ode Mnie, będzie już za późno.

Dusze te, utracone dla Mnie z powodu waszego nikczemnego języka, nie będą miały Wiecznego Życia.

Jeśli odrzucacie Moje Słowo teraz, albo piętnujecie Moje Przekazy, jako mające błędy, to i wy będziecie odrzuceni. Nie jesteście zdolni do prowadzenia Mojego stada.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Najświętsza Maria Panna: Świat został postawiony na głowie przez pogaństwo.

Sobota, 23.06.2012, godz.10.50

Moje dzieci, wzywam was wszystkich do przyłączenia się do modlitwy o nawrócenie grzeszników i do kontynuowania waszych codziennych modlitw.

Post uratuje tak wiele dusz i jest wielkim Darem dla Mojego ukochanego Syna.

Tak wielu ludzi na świecie odwróciło się od Mojego Syna.

Jakże On płacze w tym czasie. Kocha ich tak bardzo i widzieć to, łamie serce, a szczególnie nielojalność tych, którzy uznają, że jest On prawdziwym Synem Boga Najwyższego.

Świat został postawiony na głowie przez pogaństwo. Stał się miejscem dezorientacji, nienawiści, zamieszania i niepokoju.

To jak stan piekła, chociaż nie tak przerażający lub bolesny. Jednak siła złego wytworzyła to nienawistne napięcie i otacza ono wszystkie Boże dzieci.

Niewielu pozostało nietkniętych przez jad, który w każdym narodzie szerzony jest przez ciemność. Tak wielu zaślepionych jest tą ciemnością i nie czują nadziei.

Jest wielu, którzy nie zwracają się do Boga i idą dalej wzdłuż ścieżki, która przynosi im wiele nieszczęść.

Ci, którzy kochają Boga, ale nie poświęcają Mu wiele uwagi poprzez modlitwę, są tak samo bezradni.

Tylko modlitwa, oddanie i poświęcenie mogą przyprowadzić was blisko Boga. Nic innego nie przyniesie wam pokoju.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dusze, które wielbią fałszywych bogów. One najbardziej potrzebują modlitw w tym czasie.

Módlcie się za tych, kuszonych przez złego, którzy powodują udręki u znajdujących się pod ich kontrolą.

Mają oni niewiele czasu przed Spowiedzią, Ostrzeżeniem. Kiedy nadejdzie ten dzień muszą okazać pokorę, gdy prawda zostanie im ujawniona.

Wspaniały plan Mojego Syna, aby ocalić większość ludzkości, ma być wkrótce objawiony światu.

Wielu nie zostanie uratowanych.

Dlatego na wszystkich Jego kochających uczniach spoczywa teraz taka odpowiedzialność, aby modlić się o nawrócenie, aby ocalić jak najwięcej dusz jak to możliwe.

Idźcie w pokoju Moje dzieci, w komforcie wiedzy, że Mój Syn jest zawsze miłosierny.

On chce uratować wszystkich i Spowiedź jest Darem, którym On obdarza świat, aby tego dokonać.

Ostrzeżenie jest największym Darem dla ludzkości od czasu Jego Śmierci na Krzyżu.

Radujcie się, ponieważ wiele dusz, które w przeciwnym razie byłyby dręczone w piekle na wieczność, może zostać uratowanych i mogą one otrzymać Dar Życia Wiecznego.

Dziękuję za waszą odpowiedź na to wezwanie z Nieba.

Wasza Ukochana Boża Matka

Matka Odkupienia

Człowiek nie ewoluował od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby was zmusić, abyście właśnie w to uwierzyli.

Czwartek, 21.06.2012, godz.17.30

Moja droga, umiłowana córko, odkąd zaczął się czas i świat został stworzony przez Mojego Przedwiecznego Ojca, było wiele zamieszania na temat pochodzenia ludzkiego rodzaju.

Kiedy Mój Ojciec stworzył świat, tak aby mógł mieć rodzinę, dokonanych zostało wiele przygotowań.

Stworzył ziemię, morza, rośliny, drzewa, góry, rzeki, zwierzęta a następnie, w drugiej kolejności, ostatniego dnia, gdy wszystko w Raju było na swoim miejscu, stworzył człowieka.

Człowiek, chociaż skażony grzechem, jest świętym stworzeniem. Zwierzęta są po to, aby służyć ludzkości.

Człowiek nie ewoluował od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby was zmusić, abyście właśnie w to uwierzyli.

Teorie ewolucji, które twierdzą, że człowiek pochodzi od zwierząt, są kłamstwem. Nigdy nie mogą być udowodnione.

Szatan, jego upadli aniołowie i każdy demon, który pochodzi od wrogów Boga, przekonywał człowieka do tego strasznego kłamstwa.

Człowiek jest dzieckiem Boga, ale aby poniżyć ludzkie dziecko Boga, szatan chce wprowadzić zamęt w sercach ludzi.

Dlaczego on propaguje to kłamstwo poprzez fałszywe nauki? W ten sposób może dowodzić, że człowiek wyewoluował z małpy, a następnie przekonać ludzi, że nie zostali stworzeni Ręką Mojego Przedwiecznego Ojca.

Jest to jedno z największych kłamstw popełnionych przez diabła, wykorzystującego dusze tych ludzi, którzy twierdzą, że są bardziej inteligentni, niż reszta ich braci i sióstr.

Naukowcy oświadczają, że człowiek ewoluował od zwierzęcia, ale oni zostali oszukani.

Nauka jest w błędzie, gdy próbuje oznajmiać prawdę o stworzeniu wszechświata.

Żaden człowiek nie rozumie cudu Bożego Stworzenia.

Jeśli człowiek wierzy, że na podstawie ludzkiego rozumowania zna wszystkie odpowiedzi na temat początków ludzkości, to oszukuje nie tylko inne biedne dusze, ale samego siebie.

Kiedy nie ma miłości Boga w takich duszach, które wierzą w wyższość ludzkiej inteligencji, wtedy ateizm szerzy się jak chwast.

Ten chwast, który rozrasta się w każdym kierunku, skaża i niszczy każdy plon w zasięgu wzroku oraz tworzy choroby.

Jedynym lekarstwem jest szukanie pomocy u Boga przez pokorną modlitwę i prośbę, aby Prawda została ujawniona.

Tak wiele nieprawd szerzonych przez ateistów, którzy próbują udowodnić, że Bóg nie istnieje, zniszczyło miliony dusz. Ich ofiary potrzebują waszych modlitw.

Ateizm jest największą religią na świecie, a ci, którzy poświęcili swoje życie dla tego oszustwa, są zgubieni na wieczność.

Spotkają ich ognie Piekła.

Jeśli nie zwrócą się do Mnie podczas lub po Ostrzeżeniu, cierpieć będą straszliwą karę.

Módlcie się za nich.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (62) – Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

Czwartek, 21.06.2012, godz.00.05

”O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby poszukać Ciebie.
Daj mi siłę, aby wezwać Cię teraz, tak bym mógł oderwać się od ciemności w mojej duszy.

Zaprowadź mnie do Twojego Światła Drogi Jezu i przebacz mi.
Pomóż mi uzdrowić mnie ponownie i zaprowadź mnie do Twojej
Miłości, Pokoju i Wiecznego Życia.
Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, przyjmij mnie w umyśle, ciele i duszy, ponieważ poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.
Amen.”

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was.

Czwartek, 21.06.2012, godz.00.05

Moja droga, umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą zrozumieć, że jak każdy dobry rodzic zawsze będę chciał tego, co jest dla nich najlepsze.

Nigdy nie dam im wszystkiego, o co proszą, chyba że jest to zgodne z Moją Przenajświętszą Wolą.

Nigdy nie pozwolę im schodzić ze ścieżki Prawdy bez nakłaniania ich do powrotu do Mnie.

Zawsze będę się starał chronić ich przed wszelkimi krzywdami.

Udzielę im również nagany za każdą wyrządzaną krzywdę.

Mogę stać się i będę rozgniewany, gdy wyrządzają zło innym.

Przebaczę im także, kiedy czynią źle, jeśli naprawdę żałują za swoje błędne postępowanie.

Jestem cierpliwy. Nie jest Mnie łatwo zszokować i nigdy nie chowam, ani nie mógłbym zachować urazy.

Dlatego nawet ci, którzy oddalili się zabłąkani i którzy czują wewnętrzną pustkę, powinni poprosić Mnie, abym ich objął, ukochał i przyniósł im Bożą Miłość, która przyniesie im prawdziwy pokój.

Tak wielu ludzi jest zagubionych i zapomniało Mnie.

Wielu, z powodu grzesznego życia, które prowadzili, jest niechętnych, aby zwrócić się do Mnie. Czują się niezręcznie, nie wiedzą jak się modlić i uważają niesłusznie, że dla nich jest już za późno. Jakże się mylą. Nigdy nie wolno im zapominać, że Ja ofiarowałem Swoje Życie na ziemi za każdego z was.

Ja nie poddaję dusz, bo to łatwiejsze. Kocham tych wszystkich, którzy poprzez swoje działanie, uczynki i myśli, złamali Prawa Mojego Ojca.
Jesteście cenni dla Mnie. Kocham was, tak jak kocham wszystkie Boże dzieci.

Nie sądźcie nigdy, że jesteście mniej kochani, bo zgrzeszyliście. Grzech, choć odrażający dla Mnie, jest skazą, z którą się urodziliście.

Jest prawie niemożliwe dla każdej duszy na ziemi, aby nie grzeszyć.

Nigdy nie odczuwajcie, że Ja nigdy nie mógłbym wam pomóc lub powitać was w Moich ramionach.

Jeśli zwrócicie się do Mnie, staniecie pierwsi w kolejce, aby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi, który trwać będzie 1000 lat.
Wszystko, o co proszę, to abyście mówili do Mnie tymi słowami.

Krucjata Modlitwy (62) – Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

”O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby poszukać Ciebie.
Daj mi siłę, aby wezwać Cię teraz, tak bym mógł oderwać się od ciemności w mojej duszy.

Zaprowadź mnie do Twojego Światła Drogi Jezu i przebacz mi.
Pomóż mi uzdrowić mnie ponownie i zaprowadź mnie do Twojej
Miłości, Pokoju i Wiecznego Życia.
Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, przyjmij mnie w umyśle, ciele i duszy, ponieważ poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.
Amen.”

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was. Wystarczy, że wyciągniecie rękę i podacie Mi ją.

Ja słucham. Ja rozumiem. Ja płaczę. Ja kocham was.

Nigdy nie poddam się, aż będziecie w Moich ramionach i Moje Boskie Miłosierdzie wypełni wasze dusze.

Wkrótce ujrzycie ostatecznie Prawdę Mojego Wielkiego Miłosierdzia.
Wasze wątpliwości opadną jak zewnętrzna powłoka odsłaniając waszą duszę, która zostanie wypełniona Światłem, i przybiegniecie do Mnie.
Oczekuję tego dnia z wielką nadzieją i radością.
Tylko wtedy, gdy każda biedna zagubiona dusza pozna, że tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę ją uratować, Moje Serce zostanie uzdrowione.
Pamiętajcie, mogę potępić grzech, ale kocham wszystkich grzeszników, bez względu na to, co uczynili.
Nigdy nie obawiajcie się przyjść do Mnie, aby ze Mną rozmawiać, gdyż kocham was za bardzo, aby was odrzucić, kiedy okazujecie prawdziwą skruchę.
Wasz ukochany Jezus

Najświętsza Maria Panna: Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i okrąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Środa, 20.06.2012, godz.07.46

Moje dziecko, jak bardzo cierpi Mój Syn w tym czasie i jak Moje własne cierpienie jest nierozerwalnie związane z Jego.

Ci, którzy powodują cierpienie innych, ukrzyżowują Mojego Syna.

Kiedy robią straszne rzeczy, powodujące udrękę, ból i śmierć Bożych dzieci, to odnawiają Mękę Mojego Syna.

Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela, kuszeni są w każdej sekundzie przez upadłe anioły kierowane przez szatana.

Wielu z nich nie wie o tym, więc wy musicie modlić się za nich.

Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są wykorzystywani przez złego dla jego realizacji zagłady ludzkiej rasy.

Bardzo niedługo zostaną odrzuceni przez szatana, gdy ich służba nie będzie dłużej celowa.

Mój Syn będzie czekał na przyjęcie takich grzeszników z powrotem w Swoje Święte Ramiona, tak jest On miłosierny.

Nikczemne plany realizowane przez szatana, niewidzialne dla wszystkich, mają sprawić smutek Mojemu Przedwiecznemu Ojcu. Raniąc swoich braci i siostry, ci zatwardziali grzesznicy ranią Boga.

Nigdy nie sądźcie, że oni osiągną wszystko, co zamierzali zrobić.

Ja, Matka Boża, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, aby zniszczyć węża.

Przez proszenie Mnie o pomoc, mogę wam, dzieci, zaofiarować ochronę przed strachem.

Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i okrąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Szatan nie może zaszkodzić lub atakować tych wszystkich, którzy odmawiają codziennie Mój Różaniec.

Odmawiając trzy lub więcej Różańców możecie rozszerzyć tę ochronę na innych. Gdyby nawet stu ludzi mogło to zrobić, to mogliby uratować swój naród od skażenia szerzonego przez złego.

Dzieci, musicie zebrać się razem i modlić się o waszą ochronę.

Musicie być szczodrego serca i modlić się za waszych wrogów, ponieważ wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, co czyni.

Ufając całkowicie Mojemu Synowi i przyjmując dary, które On wam teraz przynosi poprzez Jego Nauki i proroctwa, możecie wymazać wszystkie wasze lęki.

Szatan żeruje i żywi się strachem. Stawiajcie czoła Prawdzie i wykorzystujcie modlitwę, aby złagodzić złe plany realizowane przez te złe grupy, które chcą zniszczyć ludzkość.

Poczujcie miłość Mojego Syna otwierając swoje serca. Przekażcie Mi, Matce Odkupienia, wasze zmartwienia, a Ja zabiorę je do Mojego Syna.

Następnie okryję was Moim Najświętszym Płaszczem i poczujecie siłę, która może pochodzić jedynie z Nieba.

Tylko wtedy wypełni was pokój, odwaga i determinacja, aby stać się częścią Armii Boga. Armia ta, już formująca się, składa się z tłumów we wszystkich narodach.

Będą maszerować do końca i nie mogą być pokonani.

Moje dziecko, dziękuję za odpowiedź na Moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia