Miesięczne archiwum: kwiecień 2013

Moje obecne słowa do was usłyszycie ponownie w Dniu Ostatecznym. Zapamiętajcie je

niedziela, 28 kwietnia 2013, godz. 17.40

Moja wielce umiłowana córko, przychodzę w tym czasie, aby cię ostrzec o zdradzie tych, którzy ci towarzyszą w tej misji. Wielu zostanie zmuszonych, aby odwrócić się do tego dzieła plecami, tobie jednak nigdy nie wolno podążać ich śladem. Ja nigdy nie podążałem za tymi, którzy Mnie prześladowali. Zamiast tego ofiarowałem Siebie na rzeź jako baranka, aby ocalić dusze.

Zważ, jak teraz ci wyznaczeni, przygotowani przez szatana, fałszywi prorocy zostaną wkrótce przyjęci w objęcia przez tych, którzy twierdzą, że są sługami Boga.Ich proroctwa, z których wszystkie zaprzeczają Prawdzie, zostaną wykorzystane, aby cię skompromitować. Niech nikt nie myśli choćby przez chwilę, że Moje Orędzia, dawane światu, aby przygotować ludzkość na Moje Drugie Przyjście, nie zostaną rozdarte na kawałki.

Moja córko, musisz zignorować te przeszkody. Dzięki temu, że jesteś posłuszna, uczynię cię mocniejszą, gdyż masz coraz mniej czasu, aby zagwarantować, żeby Łaski, które wylewam na ludzkość, zostały przyjęte przez wszystkich.

Moi prawdziwi prorocy w większości przypadków nie znają Pisma Świętego oraz proroctw przekazanych światu za przyczyną Mojego Miłosierdzia. Nie potrzebują oni przytaczać cytatów z Biblii, ponieważ Ja ich nie proszę, aby to czynili. Moje Słowo jest przekazywane tak, jak jest. Moja Święta Biblia jest świętością. Nikt nie jest uprawniony, aby przytaczać z niej jakiekolwiek cytaty, potwierdzające Boże objawienia. Kiedy orędzie jest przekazywane przeze Mnie, prorok zapisuje to, co Ja dyktuję, i nigdy nie jest proszony o przytaczanie fragmentów przekazów, jakie zostały przekazane światu przez Moich apostołów.

Ja Jestem większy niż wszyscy, którzy Mi służą. Moje Słowo jest świętością. Moje Dary dla was są udzielane po to, aby przygotować wasze dusze — i z tego powodu wszystkim autentycznym prorokom są ofiarowywane modlitwy, które rozpalają pragnienie, aby zjednoczyć się z Moim Sercem.

Prześladowanie, które znosisz, będzie trwać i będzie jeszcze gorsze. I właśnie wtedy, kiedy będziesz myśleć, że nie potrafisz już dłużej tego wytrzymać, Ja dam światu dowód na Mój Boski Status. Cierpienie, Moja mała, znoś z godnością. Nie broń Mojego Słowa, niezależnie od tego, jak bardzo cię to kusi, i to nawet wtedy, kiedy przedstawia ci się podstępne kłamstwa.

Ci, którzy Mnie znają, będą także wiedzieć, kiedy dane słowa nie pochodzą ode Mnie, Ja mieszkam bowiem w ich sercach. Jednak szatan jest tak przebiegły, że potrafi on Mnie imitować — poza jednym wyjątkiem: on nigdy nie uzna, że przyszedłem w ciele oraz że Moje Ciało jest obecne w Świętej Eucharystii.

Mój Duch obecnie przybiera na sile i będzie nadal wzrastał, podnosząc się przeciwko diabelskim mocom. Każdy demon zostanie powalony przez Moich Aniołów, tak że żaden z nich nie przetrwa do dnia ostatniego.

Moje obecne słowa do was usłyszycie ponownie w Dniu Ostatecznym. Zapamiętajcie je.

Ja Jestem początkiem i końcem. Przychodzę, jak obiecałem, aby przynieść wam życie wieczne. Powstańcie, wy wszyscy, którzy wierzycie we Mnie i przyjmujecie Prawdę. Przyjdźcie do Mnie. Niech Wola Mojego Ojca panuje nad wami w Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Radujcie się, gdyż przynoszę pokój i jedność tym wszystkim, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Moje ostateczne Przymierze zostało spełnione. Moje Królowanie nadeszło. Powstańcie i przyjmijcie Rękę Boga.

Dzień, w którym usłyszycie te słowa, będzie dniem, w którym poznacie Prawdę.

Nie dajcie się oszukać, przecież tylko Bóg i Jego Dary niebiańskich objawień potrafią przynieść wam miłość, pokój, radość i nawrócenie, które zaleją świat poprzez te Orędzia. One są Darem. One mają pokazać wam właściwą ścieżkę do waszego prawowitego dziedzictwa. Przyjmijcie je z miłością i wdzięcznością.

Wasz Umiłowany Jezus

Zbawiciel Ludzkości

Będą nieustannie kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Bożych nonsensem

czwartek, 25 kwietnia 2013, godz. 10.30

Moja wielce umiłowana córko, nie potrwa to już długo, zanim dysydenci w łonie Kościoła Katolickiego, którzy nie są już posłuszni Bogu, nie zgromadzą się wspólnie, aby zorganizować bezwzględny atak na tych z wyświęconych sług, którzy są wierni Prawdzie.

Ci niewierni wobec Mojego Ciała pozmieniają wiele praw oraz obmyślą nowe interpretacje znaczenia Świętej Eucharystii. Wiele świętych sług Bożych oraz osoby świeckie, pochodzące ze wszystkich chrześcijańskich konfesji, będą obserwować, jak Duch Święty zostanie zaatakowany. Wielu dozna szoku widząc, w jaki sposób Moje Imię i Moje Nauczanie będzie na nowo interpretowane — gdzie nacisk zostanie  położony na obowiązek, jaki jeden człowiek ma względem innego. Ludzie będą zachęcani, aby wzajemnie się kochać oraz stawiać swoje potrzeby przed ołtarzem Bożym.

Z zewnątrz takie podejście do chrześcijaństwa będzie postrzegane jako rzecz dobra. Będzie ono promować znaczenie miłości, ale nie tak, jak jest to podyktowane przez Boga. Widać będzie, jak ludzie na wysokich stanowiskach publicznie wychwalają jeden drugiego w czasie odprawiania religijnych ceremonii. Będą wzajemnie obdarzać się szacunkiem oraz, w akcie przypochlebiania się, padną do stóp wrogów Boga.

Wszystkie te pretensjonalne rytuały zwiodą świat, a wielu celu takich ceremoniałów sobie nie uświadomi. Te zachowania, te nowe kazania i nowe ceremonie — rzekomo, aby uczcić Mnie, Jezusa Chrystusa — zamiast tego będą czarne w swej naturze, gdyż będą gloryfikować bestię.

Król ciemności porusza się szybko wraz z jego złymi duchami w sercach wielu, którzy ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie Moich wyznawców. Niektórzy z tych sług nie uświadamiają sobie, że są kuszeni przez diabła. Ja do nich mówię: Przyjdźcie teraz. Przyjdźcie do Mnie poprzez Sakrament Pojednania. Jeżeli martwicie się o swoją wiarę, Ja was oświecę, ale musicie uwolnić swoją duszę od pychy. To pycha was otumania, abyście uwierzyli, że wasz umysł jest doskonalszy niż ten Boży.

Inni, jak wilki przebrane za owce, sprzedali swoje dusze szatanowi. I postępując tak samo jak on, będą przebiegli, jeśli chodzi o metodę, przy pomocy której będą oszukiwali dzieci Boże. Będą kusić innych, wychwalając swoje sługi za ich świętość, a to z kolei przyciągnie te sługi, u których góruje miłość samego siebie i którzy są pełni pychy — i podążą oni za nimi jak owce. Będą oni nieustannie kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Bożych nonsensem. Ani jednego grama prawdziwej pokory nie dostrzeże się w żadnym z ich słów, chociaż uczynią wszytko, co w ich mocy, aby mieć pewność, że publicznie będą odbierani jako pokorni słudzy Boga. Nie będzie przy nich Ducha Świętego, a ci Moi, którzy prawdziwie Mnie znają, będą o tym świadczyć.

Wielu z Moich biednych, wyświęconych sług zostanie wciągniętych w te kłamstwa, co będzie prowadziło do profanacji Mojego Ciała, a wielu z tych, którzy przechwalają się miłością, jaką dla Mnie mają, będzie pierwszymi do wbicia kolejnego gwoździa, krzyżującego Mnie na nowo.

Moja córko, nienawiść, jaka będzie ci okazywana, nadejdzie z dwóch stron — jako bezpośredni rezultat rozpadu Mojego Kościoła na ziemi. Jedną stronę będą stanowić ci, którzy powiedzą, że reprezentują Mój Kościół na ziemi, choć tak wcale nie jest, gdyż oni reprezentują inną doktrynę. Drugą stronę będą stanowić ci, którzy będą Moimi wiernymi sługami, ale którzy tobie nie uwierzą.

Musicie wiedzieć, że Prawda powoduje strach i złość. Prawda przekazywana prawdziwym prorokom Boga wywołuje nie tylko złość, ale — z powodu strachu — wywołuje oburzenie. Oburzenie i złość pochodzą od złego ducha. Diabeł, posługując się ludzkimi sercami, uczyni wszytko, co w jego mocy, aby powstrzymać Słowo Boże.

Złość przeciwko prorokom to wyraz nienawiści do Boga.

Wasz Jezus

Te nikczemne postępki muszą dojść do skutku, gdyż Ziemia ulega oczyszczeniu

środa, 24 kwietnia 2013, godz.14.40

Moja wielce umiłowana córko, jako że za pomocą Daru Ducha Świętego nadal oczyszczam świat, nienawiść do Mnie, Jezusa Chrystusa, w ślad za tym przybiera na sile.

Podczas gdy intensyfikuje się Moja Obecność w ludzkich sercach, widoczna się staje pełnia nienawiści, ujawniającej się w działaniach tych, którzy zaprzeczają Mojemu Najświętszemu Słowu.

Ci, którzy nie zaprzestają wprowadzać praw, które są bluźnierstwem przeciwko Bogu, wzmogą wszelkie wysiłki, mające na celu zbezczeszczenie Słowa Bożego. Te nikczemne postępki muszą dojść do skutku, gdyż Ziemia ulega oczyszczeniu. W miarę jak to oczyszczenie się nasila, będzie wam także ukazywane zło grzechu. Zauważycie, że każde możliwe działanie,  ukierunkowane przeciwko Bogu, będzie promowane przez Moich wrogów. Wielu będzie zapewniać o swojej niewinności, ale mimo tego te działania nie zostaną zaakceptowane przez tych, którzy, będąc związanymi ze Mną, znają Prawdę. Dar rozeznania, którym obdarzam wiele dusz, oznacza, że te złe czyny, będące dziełem tych sprawujących władzę i mających pod swoją kontrolą narody, zostaną postrzeżone jako to, czym są — jako dzieło szatana.

Związane z szatanem złe duchy nasiliły swoją prezencję w duszach tych, którzy nie wierzą w Boga. Jako że już ich nie satysfakcjonuje, że dusze te odwróciły się od Boga, ludzie ci są przez te nikczemne duchy prowokowane do lansowania najohydniejszych grzechów. Z czasem dusze te stają się tak zdegenerowane i tak pełne nienawiści do Boga, że popadają w ciemność, która nigdy nie będzie w stanie dopuścić Światła Bożego.

Pamiętajcie, że Moje Miłosierdzie jest wielkie. Wyłącznie dzięki Mojemu Miłosierdziu ludzie ci mogą zostać ocaleni. Nie istnieje dla nich bowiem żadna inna nadzieja, gdyż wiele z tych dręczonych dusz nie jest w stanie przy udziale swojej własnej wolnej woli — tak bowiem są one porażone — poprosić o Moją Dłoń Miłosierdzia. Ci z was, którzy Mnie znają i którzy Mnie kochają, muszą dopomóc tym biednym ludziom, błagając o zbawienie ich dusz. Musicie poprosić, aby oni zwrócili się teraz do Mnie, tak abym mógł zainterweniować i powstrzymać prześladowania, które zamierzają zgotować światu. Musicie Mnie błagać, aby — poprzez wasze osobiste ofiary — zostali oni powstrzymani od ludobójstwa, które planują. Najgorszą formą ludobójstwa, która ujrzy światło dzienne, będą niesprawiedliwe wojny oraz morderstwa niewiniątek w łonach ich matek.

Wasz Jezus

Matka Boża: Tym razem nie przyjdzie On jako człowiek w ciele

środa, 24 kwietnia 2013, godz. 14.15

Moja umiłowana córko, z powodu Swojej wielkiej Miłości dla ludzkości Mój Syn przygotowuje was teraz na Swoje Powtórne Przyjście. To dlatego, że On was kocha, mówi do was obecnie poprzez Swoich proroków — aby zyskać pewność, że nikt nie wymknie się Jego Miłosierdziu. Tak samo jak Bóg wysłał Jana Chrzciciela, aby przygotował świat na przyjście Mojego Syna —jednorodzonego Syna Bożego i Mesjasza — tak i teraz Mój Syn odsłania przed wami ostateczny plan. Ten finałowy plan zbawienia będzie podobny do Jego pierwszego przyjścia, ale z jedną różnicą: Tym razem nie przyjdzie On jako człowiek w ciele.

Teraz, gdy Prawda ponownie jest przed wami odsłaniana, Mój Syn, dzięki Jego Świętemu Słowu, przypomina wam o tym wszystkim, co pochodzi od Boga, przygotowując te ostatnie (historyczne) etapy. Kiedy Mój Syn chodził po ziemi, dzieciom Bożym została przekazana Prawda. Obecnie jest wam przekazywana cała Prawda, odsłaniająca także działalność wrogów Boga, co dzieje się dla waszego dobra, abyście nie zostali oszukani. Musicie być od serca wspaniałomyślni, kiedy Mój Syn przynosi wam te Dary, które mają posilić wasze dusze.

Kiedy przez lata objawiałam się wybranym Bożym wizjonerom, działo się to dlatego, aby przygotować dusze na obecne czasy. Teraz, kiedy jesteście przygotowywani na prześladowanie, które zostanie wymierzone w chrześcijan, będzie wam nadzwyczaj ciężko, ponieważ będzie to pogwałcenie ducha, co spowoduje największą szkodę. Znając Prawdę Słowa Bożego i wiedząc, jak rozpoznać działalność oszusta, staniecie się silniejsi. Jest o wiele ważniejsze, aby pozostać wiernym Słowu Bożemu, niż akceptować kłamstwa, które zostaną przedstawione wam przez tych, którzy nie pochodzą od Boga.

Mój Syn wyniesie was do wielkiej chwały, kiedy będziecie posłuszni Jego Świętemu Słowu i podtrzymacie Jego Nauczanie. Proszę was, abyście okazali Mojemu Synowi szacunek, jaki Mu się należy. Ci, którzy Go odrzucili, kiedy chodził po ziemi — na końcu, kiedy skonał On na Krzyżu, przyjęli Prawdę o tym, Kim On był. Ci, którzy dzisiaj odrzucają Jego Słowo, ostatecznie uświadomią sobie Prawdę w dniu, w którym On nadejdzie, aby Sądzić. Dla wielu będzie wtedy za późno.

Módlcie się, aby wszystkie dusze pozostały wierne wobec dziedzictwa Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, gdyż tylko ci, którzy Go przyjmą, mogą zostać zabrani do Jego Królestwa.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Wszyscy fałszywi prorocy zostaną odrzuceni precz i surowo ukarani

wtorek, 23 kwietnia 2013, godz. 16.55

Moja wielce umiłowana córko, Moi wizjonerzy na całym świecie przechodzą w tym czasie przez wielkie cierpienia, jako że odczuwają ból, którego znoszenie jest od nich wymagane, aby ocalić ludzkie dusze. Oni bowiem, ofiarowawszy siebie w służbie dla Mnie, będą kroczyć samotnie, mając przy sobie tylko kilku, którzy przyjdą im z pomocą — tak samo jak Ja, gdy wchodziłem na Górę Kalwarię.

I podczas gdy te autentycznie Moje dusze będą cierpieć ból, kpiny i odrzucenie, to ci fałszywi prorocy i wizjonerzy będą wysławiani i oszukają wielu. Fałszywi prorocy powstaną pomiędzy wami i ściągną na siebie pochwały oraz zyskają sławę. Pod fasadą ich pokory i słodkich słówek będzie się skrywać pustka, pochodząca od złego ducha.

Ostrzegam świat, aby za tymi fałszywymi prorokami nie podążać, szukają oni bowiem sławy, pochlebstw i chwały dla siebie samych, czyniąc to w Moje Święte Imię. Żaden człowiek, posłany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie będzie siebie wywyższał, aby spowodować, żebyście padali do jego stóp. Żaden z Moich proroków nie wstąpi na piedestał i nie powie, że jest większy niż wy. Nie będzie mu zależało na tym, żeby powiedzieć, że jest wspanialszy niż jego bracia i siostry, i że dlatego tak postępuje. Wszystko, co taki ktoś będzie musiał zrobić (aby was wciągnąć w pułapkę – przy. tłum.), to będzie nauczanie słowami tak zwanej mądrości, w taki sposób, aby doprowadziło was to do przekonania, że to on powinien być wychwalany za jego własne oddanie na rzecz Boga. Zamiast zachęcać do modlitwy i prowadzić was bliżej do Boga, w pierwszym rzędzie będzie on wymagał i żądał szacunku dla siebie samego. Będzie on jednak tak postępował, żeby demonstrowane przez niego zachowania kojarzyły się wam z pobożnymi ludźmi. Ci fałszywi prorocy będą przyciągali do siebie dusze poprzez grzech pychy. Pycha, obecna w takim fałszywym proroku, przyciągnie do siebie pychę innych dusz. Jeden będzie wychwalał drugiego, posługując się Bożym Imieniem, aby rozgłaszać swoją wielkość.

Strzeżecie się tych, którzy was poproszą, abyście otworzyli się na to, co oni traktują jako szczególne dary, które przyciągają świat duchowy. Musicie unikać tych, którzy, w Moim Imieniu, będą was zapraszali do parania się duchami i o których wam powiedzą, że przyniosą wam one wielki pokój i pociechę, ale gdzie o Bogu nie padnie żadne słowo. Jeżeli nie zostaniecie zaproszeni, aby pokłonić się w pokorze przed Bogiem, natomiast zamiast tego, aby umiejscowić siebie i swoje dobre samopoczucie na pierwszym planie i ponad potrzebami innych, to musicie wiedzieć, że nie może to w żadnym wypadku pochodzić od Boga. Nigdy nie wolno wam stawiać waszych własnych korzyści czy też korzyści waszych bliźnich ponad Bożymi. Wszystko, o co prosicie, musi być zgodne ze Świętą Wolą Boga.

Na tym świecie wielu fałszywych proroków współpracuje z duchami, które nie pochodzą ode Mnie. Będą oni podkreślać wagę wewnętrznego uzdrowienia, pozytywnego myślenia oraz metafizyki, a wszystko to sprowadza się do jednej rzeczy. Człowiek zostanie zachęcony, aby postawić samego siebie przed Bogiem.

Wszyscy fałszywi prorocy zostaną odrzuceni precz i surowo ukarani. Kara, jaka ich spotka, przewyższy kary, jakie spotkają zwykłego śmiertelnika, gdyż będą oni odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Wasz Jezus

 

Wieża Babel ponownie zostanie wzniesiona i zaprezentowana jako świątynia Boga

niedziela, 21 kwietnia 2013, godz. 14.45

Moja wielce umiłowana córko, któż potrafi zaprzeczyć Mojej śmierci na Krzyżu? Któż potrafi zaprzeczyć, że oddałem Moje Życie, aby Prawda mogła wszędzie ocalić grzeszników? I któż pośród was, gdy nadejdzie ten czas, zaprzeczy Prawdzie Mojego Kościoła na ziemi, podczas kiedy będzie on rozbierany kamień po kamieniu?

Została wam przekazana Prawda. Znacie Moje Nauczanie. Rozpoznacie więc Mój Kościół po Moim Nauczaniu. Mój Kościół na Ziemi jest Prawdą. Mój Kościół na ziemi jest Moim Ciałem. Zatem jeżeli ktoś ubiczuje Moje Ciało, potem na nowo sfabrykuje Moje Nauczanie, a następnie objawi wam kłamstwa, to czy wy się Mnie wtedy wyprzecie?

Ja, Jezus Chrystus, nie mówię wam tego, aby was podzielić. Mówię wam o tych sprawach, abyście czcili Moje Nauczanie, podtrzymywali Sakramenty Święte i niezłomnie trwali w Prawdzie. Żaden człowiek na ziemi nie może zmieniać Nauczania Mojego Kościoła. Żaden człowiek. Ani jednemu z was nie zostało udzielone upoważnienie, aby ogłaszać nowe doktryny i przedstawiać je jako Moje. A jednak wielu pomiędzy wami wyprze się Mnie, odrzucając Prawdę, przekazaną wam 2000 lat temu. Tak bardzo brakuje wam wiedzy na temat świętych spraw, że wasza ignorancja nie pozwoli wam dostrzec, że nowe prawa, kiedy zostaną wprowadzone do Mojego Kościoła na ziemi, staną się bluźnierstwem przeciwko Mnie.

Tak samo jak już było to kiedyś, Wieża Babel ponownie zostanie wzniesiona i zaprezentowana jako świątynia Boga. Będzie ona zlokalizowana w Rzymie i będzie ją wyróżniał nowy symbol nowej, jednej, światowej religii. Symbol ten będzie uwidoczniony na dachu, przy wejściu oraz w centralnym miejscu na głównym ołtarzu. Moje drogocenne Tabernakulum ze złota, którego Godność zostanie splamiona, będzie umiejscowione w sposób widoczny dla wszystkich, w centralnym miejscu ołtarza. Ta zniewaga będzie oznaczać, że przed bestią zostaną otwarte drzwi, by wtargnąć do Mojego Tabernakulum. Wtedy to zaniknie Moja Obecność

Miliony  ludzi — z których wielu nie będzie sobie zdawało sprawy ze znaczenia tej obrzydliwości — uczynią wszystko, o co zostaną poproszeni, i będą się modlić przed bestią. Nowe szaty, wyszywane złotymi emblematami, ale  mające wygląd skromnych sutann, będą noszone przez tych, którzy będą służyć w tej tak zwanej świątyni. Ten złoty emblemat, który będzie w bezczelny sposób afiszowany, będzie symbolem nowej światowej religii.

Krzyże znikną. Nigdzie nie będzie można zobaczyć Mojego Krucyfiksu. Następnie ludzie zostaną prawnie zmuszeni, aby z niektórych publicznych miejsc, tam, gdzie krzyże będą jeszcze widoczne, zostały one usunięte.

Repliki nowej wieży, która będzie wyrazem czci dla szatana, znajdą się w wielu krajach — a wówczas druga część oszustwa zostanie ujawniona: Istnienie Piekła zostanie przez kościół publicznie ogłoszone jako nonsens. Ludzie zostaną uśpieni w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, kiedy to rażące kłamstwo zostanie przyjęte przez wszystkie kościoły. Będzie się argumentować, że Bóg nigdy by nie zezwolił na istnienie takiego miejsca. Że On kocha wszystkich oraz że istnienie Piekła zostało rozpowszechnione przez religijnych fanatyków na przestrzeni wieków. I tak to ludzie zaczną patrzeć przez palce nawet na istnienie grzechu śmiertelnego. Grzech będzie tak dalece akceptowany, że ludzie już dłużej nie będą się modlić czy prosić o Moje Miłosierdzie, gdyż to nie Bóg będzie tym, kogo oni będą honorować. To jej, bestii oddadzą oni we władanie swoje dusze, a każdy krok, który będą robili w swojej podróży, będzie starannie wyreżyserowany przez wrogów Boga.

Wasz Jezus

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, to nie akceptuje różnicy pomiędzy dobrem a złem

sobota, 20 kwietnia 2013, godz. 16.45

Moja wielce umiłowana córko, Niebiosa pełne są boleści z powodu cierpienia, które Moi umiłowani wyznawcy muszą znosić na ziemi. Wszyscy aniołowie i święci łączą się w jedną całość, by modlić się za ludzkość, w czasie gdy ona przetrzymuje tak nikczemne ataki ze strony szatana i wszystkich jego złych duchów. A choć ich modlitwy są przeze Mnie przyjmowane i udzielam na nie odpowiedzi, to proszę wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, aby modlili się jak nigdy dotąd.

Modlitwy, codziennie ofiarowywane dla ochrony przeciw demonicznym mocom, które przenikają ziemię, pomogą oczyścić ją ze złych duchów. Musicie pozostać pełni nadziei; i jeśli nadal będziecie Mi wierni, staniecie się nawet silniejsi.

Siła chrześcijan, zjednoczonych w Prawdzie Bożej, będzie stanowić potężny mur obronny przeciwko bestii, której plany, żeby zranić Boże dzieci, ujawniają się w tym czasie. Musicie stać przede Mną, oferując Mi waszą niezaprzeczalną miłość, a Ja poprowadzę was w Mojej armii, która nigdy nie zostanie pokonana. Ponieważ Moja armia rośnie i ponieważ miliardy się nawrócą i Mnie przyjmą, to pomoże to zabić bestię.

Waszą powinnością, Moi umiłowani wyznawcy, jest skupić się na tych, którzy odrzucą Moją Dłoń Miłosierdzia. Nie jest ważne, jak jesteście w Moim Imieniu wyśmiewani; wszystko, co musicie uczynić, to z całych sił zabiegać o zbawienie dusz. Wiedzcie, że Bożej armii na ziemi zostaną udzielone specjalne łaski, aby mogła ze sobą przyprowadzić dusze tych, którzy nie dają wiary Mojemu Świętemu Słowu.

Wątpliwości, jeżeli pozwala im się nabrzmiewać, oddzielają człowieka od Boga. Wątpliwości są umieszczane w sercu człowieka przez szatana, a ich celem jest zaszczepić Bożym dzieciom przekonanie, że On, Bóg nie Istnieje.

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, to nie akceptuje różnicy pomiędzy dobrem a złem. Bez przewodnictwa Bożego wpada on w każdą pułapkę, jaką zastawia na niego szatan. Tak wiele nienawiści rodzi się wtedy w ludzkich sercach, jeżeli bowiem ludzie raz otworzą się na diabła, wówczas ich serca napełnią się złością. Najgorsza złość zostanie skierowana na chrześcijan, a jednak ci ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego oni tak to odczuwają. Dlatego też ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Boga, spędzają więcej czasu, potępiając tych, którzy wierzą.

Módlcie  się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (105) Dar Nawrócenia dla Innych

Krucjata Modlitwy (105) Dar Nawrócenia dla Innych

O mój najdroższy Jezu, proszę,
za przyczyną miłości, którą mam dla Ciebie,
przyjmij moją duszę, tak by zjednoczyła się z Tobą.
Weź Moją duszę i osłoń ją Twoim Duchem Świętym
oraz dopomóż mi ocalić poprzez tę Modlitwę
Tych wszystkich,  z którymi wchodzę w kontakt.
Otocz każdą duszę, którą napotykam,
Swoim Świętym Miłosierdziem
i udziel im zbawienia, którego potrzebują,
aby wkroczyć do Twojego Królestwa.
Usłysz moje modlitwy.
Wysłuchaj moich błagań i dzięki Twojemu Miłosierdziu
uratuj dusze wszystkich ludzi. Amen.

Proszę, aby ci wszyscy, dla których te Orędzia są straszne i dezorientujące, teraz Mnie usłyszeli

piątek, 19 kwietnia 2013,  godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, jakże samotna jest ta Misja, mimo że setki tysięcy otaczają cię swoją miłością i swoimi modlitwami.

Kiedy będziecie pracować dla Mnie i zawierzać Mi siebie, całkowicie zapominając o sobie u Moich Stóp, będziecie się czuć bardzo osamotnieni. Spotkacie się z gniewem ze strony Moich wrogów, którzy nie będą wam dawali ani chwili spokoju. Ty, Moja córko, musisz teraz (uważnie) się temu przysłuchać, ofiarowuję bowiem wszystkim tym, którzy Mnie odrzucają, specjalny Dar, który w tych Słowach przekazuję Bożym dzieciom

Proszę, aby ci wszyscy, dla których te Orędzia są straszne i dezorientujące, teraz Mnie usłyszeli. Czy nie wiecie, jak bardzo was kocham, nawet kiedy macie do Mnie o to pretensje? Czy nie wiecie, że nigdy bym was nie ukarał za to, że nie akceptujecie tych Orędzi, przekazywanych wam tylko dlatego, abym mógł przygotować was i umocnić ze  względu na próby, które was oczekują? Czyż nie rozpoznajecie Mnie, waszego Jezusa, gdy tak do Was teraz wołam?

Ja Jestem waszym Zbawicielem i nie odrzuciłbym was precz, kiedy wasz umysł ogarniają wątpliwości. Jakże Ja mógłbym być na was zły, skoro wy Mnie kochacie i skoro zależy wam tylko na Prawdzie? Obecnie przygotowuję was na wyzwania, które przed wami stoją, gdy prześladowania Mojego Kościoła — jak to przepowiadają proroctwa — się ujawnią.

Abym więc mógł przyciągnąć was do Mojej Miłosiernej Miłości i oświecić wasze serca, ofiarowuję wam ten Dar. Obiecuję, że kiedy Mnie wezwiecie w ten sposób, to dzięki tej Modlitwie wasze wątpliwości co do tego, Kim Jestem Ja, który do was teraz mówię — zanikną. Ofiarowuję wam ten Dar, abyście poprzez wasze Modlitwy, które daję światu w tym czasie, mogli ocalić całą ludzkość.

Jeżeli przyjdziecie do Mnie, wolni od pychy oraz z otwartym i czystym sumieniem, to będziecie natychmiast wiedzieć, że został wam udzielony ten Dar. Jest to Dar Nawrócenia dla innych.

Krucjata Modlitwy (105) Dar Nawrócenia dla Innych

O Mój najdroższy Jezu, proszę,

za przyczyną miłości, którą mam dla Ciebie,

 przyjmij moją duszę, tak by zjednoczyła się z Tobą.

Weź Moją duszę i osłoń ją Twoim Duchem Świętym

oraz dopomóż mi ocalić poprzez tę Modlitwę

Tych wszystkich,  z którymi wchodzę w kontakt.

Otocz każdą duszę, którą napotykam,

Swoim Świętym Miłosierdziem

i udziel im zbawienia, którego potrzebują,

aby wkroczyć do Twojego Królestwa.

Usłysz moje modlitwy.

Wysłuchaj moich błagań i dzięki Twojemu Miłosierdziu

uratuj dusze wszystkich ludzi. Amen.

Tych z was, którzy rzucają na te Orędzia oszczerstwa i którzy je odrzucają, proszę, aby do Mnie przyszli. Ja ukażę wam Prawdę. Przyjmę was i udzielę wam pocieszenia. Zawsze będę was kochał, bez względu na to, jak Mnie obrażacie.

Wasz Jezus

Matka Boża: Aby stać się godnymi Jego Królestwa, muszą oni zostać ogołoceni ze światowych wpływów

poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 16.00

Moje dziecko, po to, aby Boże dzieci zostały uratowane, muszą one podążać ścieżką Mojego Syna. Muszą zaakceptować, że aby stać się godnymi Jego Królestwa, muszą oni zostać ogołoceni ze światowych wpływów, które oddzielają ich od Boga.

Ci, którzy zwracają się do Mojego Syna, przybliżywszy się do Prawdy, dostrzegą  liczne zmiany, które nastąpią w ich życiu. Ci, którzy Go nie znają, a którzy po raz pierwszy otworzą dla Niego swoje serca, będą ronić łzy. Łzy te będą efektem miłości, którą On zaszczepi w ich sercach — tak że poczują się wstrząśnięci. Te łzy — to łzy nawrócenia. Ich serca i dusze napełnią się miłością, jakiej nigdy przedtem nie zaznali. Jest to Miłość Boga i jest ona Darem z Nieba.

Wkrótce potem, napełnieni Bożym Światłem, przyciągną oni ku sobie ciemność diabła, który poszukuje dusz wypełnionych tym Światłem. I to wtedy będą cierpieć z rąk innych, których diabeł użyje, by zaatakować ich wiarę i ich wierność wobec Boga.

Ci darzący Mojego Syna prostą miłością, miłością pozbawioną wszelkiej ludzkiej arogancji i pychy, i nieulegający naciskom tych, którzy Mojego Syna potępiają — będą cierpieć tak samo jak On. Będą oni odczuwać ból, kiedy staną się świadkami grzechu, gdyż będą odczuwać taki sam ból jak Mój Syn. Będą upadać i się potykać, tak samo jak Mój Syn w Drodze na Kalwarię. Gdyż tak długo, jak długo będą żyć, będą odczuwać cierpienie Mojego Syna. Ono pozostanie z nimi dopóty, dopóki nie zakończy się ostateczne oczyszczenie świata.

Nigdy nie miejcie wrażenia, że ta wierność wobec Mojego Syna jest na zawsze zabarwiona tylko bólem, ponieważ ona przynosi radość, pokój i nadzieję, które niosą życie wieczne. Nigdy nie możecie dopuścić do tego, aby wasza miłość do Mojego Syna odłączyła was od wszystkich Bożych dzieci. Zamiast tego musicie wyjść na przeciw każdemu, a szczególnie tym, którzy nigdy nie otworzyli swoich serc na Mojego Syna. Oni potrzebują Waszej pomocy. Dzięki Darowi nawrócenia zostały wam udzielone potrzebne Łaski, aby sprowadzić te dusze do Mojego Syna. Musicie to uczynić poprzez akceptację bólu, który, jako żołnierze Chrystusa, musicie znosić, oraz poprzez wasze modlitwy i poświęcenie na rzecz innych.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Słowo stojące w zgodności ze Słowem Bożym będzie rozrywane, podczas gdy pogaństwo będzie podbijało Ziemię

wtorek, 16 kwietnia 2013, godz. 20.45

Moja wielce umiłowana córko, jak przepowiedziane, wspinaczka na Górę Kalwarii, którą Mój Kościół na ziemi będzie musiał przetrwać, już się rozpoczęła. Wszyscy ci, którzy przemawiają w Moim Imieniu, którzy Mnie kochają i którzy czczą Moje Nauczanie, będą teraz musieli się poddać tej pełnej cierpienia podróży, która za cel ma obronę Mojego Świętego Słowa.

Słowo stojące w zgodności ze Słowem Bożym będzie rozrywane, podczas gdy pogaństwo będzie podbijało Ziemię. Tym wszystkim, którzy za Mną podążają, mówię: Kroczcie z podniesionym czołem. Nigdy nie odchodźcie od Prawdy, kiedy oni, nie wykluczając członków waszej rodziny i przyjaciół, będą was błagać, żebyście odwrócili się od Mojego Świętego Słowa, przekazanego wam w czasie Mojego pobytu na ziemi. Nie wolno wam ustać w waszym postanowieniu pozostania wiernym wobec Mnie. Niektórzy z was okażą się w czasie tej drogi prześladowań silni. Inni upadną. Inni znowu dadzą za wygraną. A inni zdecydują się przyjąć kłamstwa, przedstawione jako Święta Doktryna, i zostaną ode Mnie odseparowani.

Poniosę na Moich Ramionach tych wszystkich, którzy całkowicie Mi ufają. Udzielę ochrony tym wszystkim, którzy będą wystarczająco odważni, aby ofiarę Mszy Świętej sprawować nadal w taki sposób, jak ma być ona odprawiana. Będę chronił Sakramenty, udzielane przez te Moje wyświęcone sługi, którzy się nie zgodzą, aby się nagiąć lub zaprzestać Mi służyć. Ci, którzy powierzą się Mojej Opiece, nie mają się o co martwić. Ci, którym Prawda była przekazywana w przeciągu całego ich życia, a którzy odrzucą Moje Nauczanie na rzecz kłamstw — zostaną ode Mnie odtrąceni. Mojej Sprawiedliwości należy się lękać, niech bowiem żaden z ludzi nie wierzy, że może zagłębić się w otchłań kłamstwa, nie odczuwając wyrzutów sumienia w swoich duszach i nie cierpiąc tego konsekwencji.

Moja Miłość będzie wystarczająco silna, aby objąć tych, którzy w tych czasach ulegną dezorientacji. Dotrę do wszystkich Bożych dzieci, które Mnie poszukują, bez względu na to, jak sczerniałe są ich dusze. Pośrodku tego zamieszania dam się nareszcie poznać, a Mój Duch Święty opanuje Ziemię — właśnie wtedy, kiedy ludzie ulegną przekonaniu, że już dłużej nie potrafią tego wytrzymać.

Pamiętajcie, że Ja jestem Pierwszy i Ostatni, że nic nie może Mnie pokonać, że Jestem Wszechmogący; a kiedy macie wrażenie, że zło, jakie światu wyrządzają wrogowie Boga, jest przytłaczające, to nie zapominajcie, że Ja tutaj Jestem. Dopuszczam to cierpienie, te ostateczne prześladowania, ponieważ jest to rozstrzygająca broń przeciwko bestii. Bez tego ukradłaby ona większość dusz światowej populacji.

Ta walka o dusze zaszokuje tych, którzy prawdziwie Mnie znają, ponieważ zło, którego musicie stać się świadkami, dostrzeżecie w ludziach, których uważacie za dobrych. Szatan przeczesze każdy centymetr i posłuży się każdą duszą, a szczególnie duszami tych, którzy są blisko Mnie, żeby ludzie odwrócili się od Mojego Nauczania. Podczas gdy walka ta będzie przez jakiś czas wrzeć, Ja, dzięki tej Misji, ocalę poprzez nawrócenie miliardy dusz.

Wasz Jezus

Wielu nie będzie na tyle silnymi, aby walczyć przeciwko aborcji, eutanazji i małżeństwom tej samej płci

poniedziałek, 15 kwietnia 2013, godz. 18.20

Moja wielce umiłowana córko, wrogowie Boga powstaną teraz bardzo licznie w każdym narodzie, aby potępić Prawa Boże.

Pojawi się wiele nowych praw, które wprowadzone zostaną w każdym kraju i w każdym kościele. Większość tych praw przeciwstawi się Naukom, usankcjonowanym w Świętej Biblii. Każdy rodzaj grzechu zostanie prawnie zalegalizowany i ciemność pochodząca od bestii spowije ziemię. Ci, którzy przeciwstawią się tym prawom, zostaną odrzuceni jako dziwacy i opętańcy. Ich głosy zostaną zatopione przez tych, którzy przyjęli sekularyzm, tak jakby to była autentyczna religia. Wykorzystają oni każdy z intelektualnych argumentów, aby wymusić swoje haniebne prawa, i oszukają wielu, ponieważ użyją praw człowieka jako pretekstu, aby kontrolować innych ludzi.

Wielu nie będzie na tyle silnymi, aby walczyć przeciwko aborcji, eutanazji i małżeństwom tej samej płci. I właśnie wtedy, kiedy prawa te zostaną wprowadzone, Kościół Katolicki ogłosi reformy i zaakceptuje wszystkie prawa człowieka i wszystkie religie. Po tym nastąpi straszliwy podział pomiędzy tymi, którzy pobłogosławieni są darem wglądu, udzielonym im przez Ducha Świętego, a tymi, których jedynym pragnieniem jest miłość do samego siebie i którzy odrzucają Boga. Widzą oni Boga i Moje Nauczanie jako przeszkodę na drodze do tego, by żyć wolnym — jak to oni wierzą — stylem życia.

Potężna, elitarna, światowa organizacja, która przeniknęła w każdy z zakątków ziemi, planuje nowe prawa dla Kościoła oraz spiskuje, aby obalać przywódców, i aranżuje wojny, które przyniosą spustoszenie. Są tak pełni pychy i tak oddani służbie na rzecz szatana, że wierzą, że są niezastąpieni. O, jakże będą musieli cierpieć za swoje złe czyny. I właśnie wtedy, kiedy nabiorą przekonania, że potrafią kontrolować innych oraz narzucić im swoje przebiegłe plany, właśnie wtedy zostaną powaleni Dłonią Mojego Ojca. Otrzymają tylko tyle czasu, aby zdążyć odżegnać się od swojej działalności. Potem zwrócą się sami przeciwko sobie i będą niszczyć jeden drugiego. Ich cierpienie będzie tak intensywne, że nawet przy samym końcu nie pozwoli im ono pojąć, co ich oczekuje, jeżeli nadal będzie trwać w ich przywiązanie do diabła.

Wielu ludzi, tych nie od Boga, prawie nie spostrzeże, co się wokół nich wydarza. Dopiero kiedy ich wolność zostanie ograniczona, otwarcie zbuntują się przeciwko niesprawiedliwościom, mającym miejsce w ich krajach. Wtedy uświadomią sobie koszmar, jaki nastał na skutek ugaszenia Bożego Światła. Jego miejsce zajmie ciemność, pustka, głód i niedostatek miłości. Dopiero wtedy człowiek będzie się rozdzierał (w poszukiwaniu) Miłosierdzia Bożego. Ja będę tam czekał, aby ich pocieszyć i ocalić ich nędzne, przerażone dusze.

Wasz Jezus

Matka Boża: Skoro Boże Dzieci są wprowadzane w błąd za pomocą kłamstw — to one oddzielą się od Niego

niedziela, 14 kwietnia 2013, godz. 14.00

Moje umiłowane dziecko, pozwól Mi przynieść ci w tym czasie pocieszenie. Pozwól mi się objąć, tak abym mogła udzielić ci siły, podczas kiedy ty nadal szerzysz Święte Słowo Boże w tych ciężkich czasach.

Kiedy ci, którzy prześladowali Mojego Syna, a następnie Go zamordowali, zostali zapytani: — Dlaczego to uczyniliście? — odpowiedzieli: — Aby zachować Słowo Boże. Kiedy zostali zapytani, czy Bóg toleruje dokonywanie zabójstwa na innym człowieku, argumentowali, że stało się to zgodnie z Nauczaniem Kościoła. I tak samo będzie w czasach ostatecznych. Ludzie zafałszują Nauki Boga, aby usprawiedliwić odrzucenie przez siebie Jego Świętego Słowa.

Mój Syn po to daje światu te Orędzia, abyście zachowali Jego Nauki. Czyni tak, aby żaden człowiek pomyłkowo nie odrzucił Jego Świętego Słowa, kiedy Nauczanie Jego Świętego Kościoła na ziemi jest manipulowane i pozbawiane tego, co jest święte. Świętego Słowa Boga nigdy nie wolno zmieniać, a mimo tego proroctwa przepowiedziały, że w tych właśnie dniach to się wydarzy i że uczyni to Kościół założony na Skale Piotra.

Mój Syn Jest Słowem. Słowo Boże musi być czczone przez każde Boże dziecko. Skoro Boże Dzieci są wprowadzane w błąd za pomocą kłamstw — to one oddzielą się od Niego. Kiedy przyjmujecie cokolwiek innego niż Prawdę Bożą, kiedy akceptujecie grzech, a następnie aktywnie w nim uczestniczycie, to wbijacie klina pomiędzy siebie i Mojego Syna.

Pamiętajcie, że Ja, Matka Boża, chronię tych wszystkich, którzy Mnie wzywają. Moja ochrona rozciąga się na wszystkich ludzi, wszystkie religie. Jeżeli odmawiacie codziennie Mój Święty Różaniec, to jest wam udzielana ochrona wszelkiego rodzaju i będziecie w stanie zachować Prawdę Świętego Słowa Bożego.

Ktokolwiek, kto, będąc w Kościele Mojego Syna na ziemi, przewodzi ludziom, a jednocześnie nie potrafi odmawiać Różańca przed swoją parafią — ten nie pochodzi od Boga.

Wasza Matka

Matka Boga

Matka Zbawienia

Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował nową Jedną Światową Religię

środa, 17 kwietnia 2013,  godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, Moje Serce drży, gdyż muszę znosić nędzę i cierpienia, które cała ludzkość będzie musiała przetrzymać. To nie Moja Dłoń to spowoduje, ale przekleństwo szatana, gdyż jego duch włóczy się (po świecie) i pochłania dusze znajdujące się na jego drodze. A ludzie są tak dalece pozbawieni podejrzeń w stosunku do złego, że obwiniają wszystko inne za swoje cierpienie. Obwiniają innych za swoje trudności i nie rozumieją, że to brak wiary w Boga powoduje takie spustoszenie w ich życiu.

Podczas gdy duch diabła będzie tak opanowywał ludzkość, Światło Boże będzie z nim na różne sposoby kolidowało, co stanie się ewidentne w licznych sytuacjach.

Sztormy się nasilą i w wielu krajach będzie się odczuwało niepokoje. Wśród wielu nacji widoczne będą rozruchy, kiedy ich rządy odbiorą wolność ludziom, którzy znajdują się pod ich jurysdykcją. Następnie kościoły, włączając w to wszystkie, które kochają Boga — jednego Trójjedynego Boga — zapoczątkują likwidowanie swojej posługi i zamykanie swoich drzwi.

We wszystkich krajach zachodnich dojdzie do tego, że wiele kościołów będzie zamykanych. Komunistyczny znak uwidoczni się jako szczególny symbol i pojawi się on w kościołach, które pozostaną (jeszcze) otwarte, w mediach, na odzieży, w filmach — i znak ten będzie dumnie noszony przez tych na wysokich stanowiskach. Będzie on postrzegany jako honorowa odznaka i będą się z nim obnosili członkowie hierarchii we wszystkich głównych kościołach i wyznaniach religijnych. Ujrzycie ten symbol w miejscach publicznych, na ołtarzach, na lotniskach oraz na szatach, jakie będą noszone przez hierarchów kościelnych. Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował nową Jedną Światową Religię. Ci, którzy będą za nią odpowiedzialni, nie będą już dłużej obawiać się manifestowania jej znaku, który będzie też symbolem, oznaczającym pełnienie kontroli oraz posłuszeństwo wobec bestii.

Dzień, w którym codzienna Ofiara Mszy — w tej formie, w jakiej musi być ona sprawowana w Moim Świętym Imieniu — zostanie poniechana, stanie się dniem, w którym symbol ten pojawi się na ołtarzach i przed wszystkimi tabernakulami na całym świecie.

Módlcie się, Moi umiłowani wyznawcy, abyście znaleźli pocieszenie u tych Moich wyświęconych sług, którzy pozostaną Mi wierni, będziecie bowiem w czasie tych ciężkich prób potrzebować pokrzepienia. Ja was zawsze będę podnosił i będę wam przewodnikiem. Nie opuszczę was nigdy, ale wam nigdy nie wolno odejść od Mojego Nauczania ani też zaakceptować pogańskich praktyk jako ekwiwalentu dla Prawdy.

Wasz Jezus

Kościół Katolicki jest obecnie w przededniu wkroczenia w najgorsze prześladowanie w swej historii

sobota, 13 kwietnia 2013, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, pragnę dodać otuchy wam wszystkim, którzy wierzycie we Mnie i w Moje Orędzia, zawarte w tej Księdze — Księdze Prawdy.

Jeżeli człowiek Mnie naśladuje i ofiarowuje Mi samego siebie, to musi on gorliwie naśladować wszystkie Moje Cechy. Oznacza to, że musi on w Moje Imię kochać wszystkich ludzi i traktować każdego człowieka tak, jak by chciał samemu być traktowanym. Jednakże, jeżeli prawdziwie zawierzycie siebie Mojej Opiece, to będziecie za to cierpieć. Będziecie traktowani z okrucieństwem oraz zostanie podjęty każdy wysiłek, aby okazać wam pogardę.

Mówię o tym do wszystkich Bożych dzieci, a zwłaszcza do chrześcijan, gdyż wasze brzemię jest najcięższe. Wołam do wszystkich na świecie, którzy we Mnie wierzą, niezależnie od tego, czy dają wiarę temu, że to Ja do nich przez te orędzia przemawiam, czy też nie.

Chrześcijanie zawsze będą celem ataków dla tych, którzy chcą zmienić Boże Prawa, by je tak przykroić, aby nie stały im one na drodze do ich grzesznej pogoni za przyjemnościami i egoistycznymi żądzami. Kościół Katolicki jest obecnie w przededniu wkroczenia w najgorsze prześladowanie w swej historii i zostanie wywrócony do góry nogami i przenicowany. Ten atak był planowany poprzez dziesięciolecia i starannie zaaranżowany. O, jak święci w Niebie płaczą z powodu tych katastrofalnych wydarzeń, które teraz będą przebiegać w tempie, które zaszokuje nawet tych, którzy nie wierzą w te Orędzia.

Rezultatem tego będzie zamieszanie, ponieważ wielu z wyświęconych sług pozostanie bezsilnych, kiedy wszystko, co było im drogie, zostanie zakwestionowane, a następnie obalone. Będą oni prowokowani i zastraszani w Moje Imię przez tych, którzy będą pochodzili z ich własnych szeregów.

Nalegam na tych z was, którzy są wierni Mojemu Kościołowi na ziemi, aby zachowali czujność i podtrzymywali w mocy Moje Nauki, jeżeli pragną pozostać Mi wierni. Nigdy nie wolno wam przyjąć niczego innego poza Prawdą, której zostaliście nauczeni. Wkrótce poczujecie się bardzo samotni, a Moi biedni, wyświęceni słudzy będę zrozpaczeni, gdyż ich wierność wobec Mnie i wobec Kościoła, ustanowiona przez Piotra, zostanie im usunięta spod stóp.

Wy wszyscy, którzy jesteście tradycyjnie wiernymi Chrześcijanami, musicie niezłomnie trwać i nie wolno wam zaakceptować żadnej próby, zachęcającej was do porzucenia waszej wiary. Zostaniecie zepchnięci na margines i zmuszeni, by zgodzić się na edukację waszych dzieci, opartą na fałszywej doktrynie, niepochodzącej od Boga.

Wydarzenia te zaczną się teraz realizować, a Ja ostrzegam was o tym, aby wami pokierować. Ten, kto Mnie z powodu tej Misji oskarża o zachęcanie dusz do opuszczenia Mojego Kościoła na ziemi, ten nie rozumie Moich Wskazówek. Ja po prostu proszę was o pozostanie wiernym Moim Naukom, kiedy już odkryjecie, że jesteście zmuszani do przyjęcia nowej wersji Kościoła. W Moich Oczach ta nowa wersja nigdy nie będzie możliwa do przyjęcia.

Wasz Jezus

Poniżej zamieszczone zostały Krucjaty Modlitwy, które przez przypadek nie znalazły się w zakładce „Krucjata Modlitwy”, gdzie zebrane są wszystkie Krucjaty (u dołu strony po prawej).

Krucjata Modlitwy (99) O uratowanie Australii i Nowej Zelandii

Krucjata Modlitwy (99) O uratowanie Australii i Nowej Zelandii
 
O Boże, Wszechmogący Ojcze,
w Imię Twojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa,
okaż Miłosierdzie wszystkim Twoim dzieciom
w Australii i Nowej Zelandii.
 
Wybacz nam, że odrzuciliśmy
Twoje Święte Słowo.
 
Wybacz nam grzech obojętności.
 
Uwolnij nas od naszej pogańskiej kultury
i obsyp nas Łaskami,
jakich potrzebujemy,
aby wśród naszych braci i sióstr
wzbudzić  nadzieję, wiarę i miłość bliźniego.
 
Błagamy Ciebie o Dar Rozeznania
i Ciebie prosimy,
udziel nam wszystkim Twoich Błogosławieństw, koniecznych, aby sprawić,
żeby słyszalna mogła być tylko
Prawda Twojego Świętego Słowa,
i żeby wszystkim duszom przyznane zostały
klucze do życia wiecznego.
Amen.

Krucjata Modlitwy (97) O zjednoczenie Grup Modlitewnych Krucjaty Modlitwy

Krucjata Modlitwy (97) O zjednoczenie Grup Modlitewnych Krucjaty Modlitwy

O umiłowana Matko Zbawienia,
błagam Cię, abyś poprzez Swoje modlitwy
zjednoczyła na świecie wszystkich
przynależnych do Reszty Bożej Armii.

Okryj wszystkie Grupy Modlitewne Krucjaty Łaską Zbawienia,
która zostanie na nas wylana dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Wyślij Swoje anioły, aby osłoniły każdego z nas,
a szczególnie tych kapłanów, którzy przewodzą
Grupom Modlitewnym Krucjaty Modlitwy.

Dopomóż nam, aby uniknąć rozproszenia,
które staje się przyczyną podziału pomiędzy nami,
i ochraniaj nas swoim podarowanym nam orężem,
tak abyśmy się stali odporni na ataki,
które będziemy musieli wytrzymać
z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa
w czasie tej Świętej Misji ratowania dusz.
Amen.

Krucjata Modlitwy (98) Aby Łaska Boża osłoniła światowych przywódców

Krucjata Modlitwy (98) Aby Łaska Boża osłoniła światowych przywódców

O moja Błogosławiona Matko Zbawienia,
proszę, uproś u Swojego Syna,
aby wylał Swoje Łaski oraz Miłość
na tych przywódców, którzy kontrolują świat.

Módl się, aby Światło Boga
uleczyło ich zaślepienie
i odemknęło ich kamienne serca.

Powstrzymaj ich od przysparzania
niewinnym ludziom prześladowań.

Proszę, módl się, aby Jezus
mógł ich poprowadzić oraz powstrzymać,
tak aby nie mogli zablokować
szerzenia Prawdy Jego Nauk
wśród narodów całego świata.
Amen.

Błogosławieni cichego serca — którzy uwolnieni są od pychy dzięki Łasce Bożej

piątek, 12 kwietnia 2013, godz. 23.55

Moja wielce umiłowana córko — kto pomiędzy wami, którzy prawdziwie Mnie kochacie, potrafi stanąć przede Mną i paść plackiem do Moich stóp w całkowitym zawierzeniu?

Kto pomiędzy wami, którzy prawdziwie Mnie czcicie i naśladujecie Moje Nauki, potrafi przede Mną się ukorzyć, zapominając o sobie samym? Jeżeli potraficie rzucić się w wir łaski Mojego Miłosierdzia, pokornie Mi się poddając, Ja wyniosę was i wywyższę. Ale jeżeli wywyższacie samych siebie, w Moim Imieniu, i twierdzicie, że znacie Mnie w sposób bardziej poufały niż inni, Ja rzucę was na ziemię, pod Moje Stopy.

Dlaczego tak wielu, którym została dana Prawda, nadal źle rozumie Prawdę Mojego Nauczania? Człowiek, z powodu plamy grzechu, nie jest godzien, by stać przede Mną. Ale ci, którzy rozumieją słabość ludzkiej duszy, muszą wiedzieć, że tacy, którzy postępują w ten sposób, że głoszą swoją lepszą znajomość spraw duchowych od tej wyłożonej w Nauczaniu pochodzącym od Boga, danej poprzez proroków, muszą być bardzo ostrożni. Kiedy takie dusze głoszą swoją tak zwaną wiedzę, chlubiąc się swoimi intelektualnymi zdolnościami w ocenianiu Świętej Doktryny, zamiast skupić się na tym, co stanowi istotę pokory — to one Mnie obrażają. Kiedy wykorzystują swoją wiedzę, aby tak przeinaczyć Prawdę, aby ją dopasować do swoich założeń, mając na celu przyciągnięcie dusz do tego, co stanowi ludzką wersję Mojego Nauczania, wówczas Ja jestem głęboko obrażony i ukarzę dusze winne takiego przestępstwa przeciw Bogu.

Ci spośród was, którzy kreują kulty, ruchy duchowe, z których wszystkie pochodzą od was samych, wiedzcie, że jeżeli fałszujecie Słowo Boże, to jesteście winni grzechu ciężkiego. Wasze głosy, które głoszą Słowo Boże i Jego Chwałę, są — z jednej strony — wysłuchiwane, gdyż zawierają Prawdę; ale z drugiej, jeżeli dodajecie do Słowa Bożego swoje własne interpretacje, a następnie ich używacie, aby atakować innych w Moje Święte Imię, oskarżając ich o złe uczynki, to popełniacie grzech.

Błogosławieni cichego serca — którzy uwolnieni są od pychy dzięki Łasce Bożej, albowiem oni będą władać jako królowie w Nowym Raju.

Błogosławieni są ci, których całkowite zaufanie do Mnie oznacza, że głoszą oni i szerzą Moje Święte Słowo, będąc całkowicie pozbawionym jakiejkolwiek intencji, mającej na celu zwrócenie na siebie uwagi, dla własnej sławy — albowiem oni także znajdą schronienie w Moim Królestwie.

Ci, którzy twierdzą, że są Moimi oddanymi naśladowcami, ale którzy wierzą, że posiadają kwalifikacje, aby osądzać innych i analizować ich wiarę, oraz ci, których wiara w Boga staje się przyczyną popełnienia przestępstwa, a także ci, którzy publicznie potępiają święte dusze, przychodzące w Moim Imieniu — nie są częścią Mojego Królestwa. Należycie do diabła, gdyż nie jesteście poddani Mnie, Jezusowi Chrystusowi. Nie powołałem was ani nie udzieliłem wam pozwolenia, aby promować w jakikolwiek sposób jakąś szczególną grupę, powstałą celem ośmieszania jakiejś innej grupy.

Wy wszyscy, którzy z dumą chlubicie się swoją umysłową sprawnością, jeśli idzie o Moje Nauki, ale po to, aby poniżyć jakieś inne dziecko Boże, a szczególnie dusze wybrane, wiedzcie, że wasze dni są policzone. W przeszłości Moja Cierpliwość by Mnie powstrzymywała od stawania w drodze takim błędnie rozumianym misjom. Teraz, w tych ostatecznych czasach, nie będę tolerował tego, w jaki sposób próbujecie blokować Moje Drugie Przyjście.

Tak niewielu z was przyjmie Mój Plan przygotowania was na Moje Drugie Przyjście — tym razem, aby sprowadzić was do Nowej Ery Pokoju. Znacie już Prawdę. Wiecie, że powrócę powtórnie, ale wy nie uznacie — tak samo jak to było przedtem — że to jestem Ja, Król wszystkiego, co istnieje, Który was wzywa, abyście przygotowali wasze dusze.

Dwa tysiące lat jest dla Mnie niczym. To tak, jakby to było wczoraj. Więc dzisiaj wzywam wszystkich was. To, co Mnie zasmuca, to to, że ci, którzy twierdzą, że Mnie kochają i przyznają się do Mnie publicznie, tak naprawdę Mnie nie znają. Dopuścili oni, aby sidła religii zorganizowanych, polityka międzynarodowa, przesadna majestatyczność i ceremonie — przesłoniły Mnie.

Mój umysł, Moje ciało i Moja dusza są proste; i dlatego też najpierw obejmuję tych, którzy przychodzą do Mnie w ten właśnie sposób. Kiedy Ojciec wita w domu swoje dziecko, które przez jakiś czas przebywało za granicą, nie zwraca uwagi na jego ubranie, na jego buty, jego biżuterię czy jego walizkę. On widzi tylko swojego syna, jego twarz oraz miłość, która istnieje w jego sercu od czasu jego pierwszego oddechu, jaki on wykonał, gdy opuścił łono swojej matki. Nie jest on zainteresowany jego majątkiem, jego poglądami, jego przekonaniami czy plotkami na temat innych — wszystko, czego doznaje, to miłość, którą on czuje do swojego dziecka, oraz miłość, którą jego dziecko odczuwa dla niego.

Miłość jest prosta. Pozbawiona jest komplikacji. Nie pochodzi ona z nienawiści. Nie możecie kochać kogoś, podczas gdy wasza dusza jest pełna złości czy nienawiści. Jeżeli Mnie kochacie, musicie kochać tych wszystkich, którzy Mnie naśladują, bez względu na ich słabość. Musicie kochać nawet tych, którzy są winni okropnych grzechów, ponieważ Ja mogę przebaczyć najohydniejsze ze wszystkich grzechów. O jednym także nie wolno wam zapomnieć: żaden człowiek nie posiada prawa do potępiania kogoś innego w Moim Imieniu. Tylko Ja mam do tego prawo.

Wiedzcie o tym, że jeżeli chodzi o ostrzeganie grzeszników tego świata, którzy są wrogami Boga, to tylko Mnie wolno to czynić.  Ale z pewnością będę was prosił o modlitwy za ich dusze. Istnieje tu tylko jeden wyjątek. Nigdy was nie poproszę o modlitwę za antychrysta, ponieważ on nie pochodzi od Boga.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (104) Oswobódź tę duszę od zniewolenia

Krucjata Modlitwy (104) Oswobódź tę duszę od zniewolenia

 

Najdroższy Jezu,
przedstawiam Ci duszę mojego brata i siostry,
którzy zawierzyli swoje dusze szatanowi.

Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.

Oswobódź tę duszę od zniewolenia przez bestię
i przynieś jej wieczne zbawienie. Amen.

Za każdą duszę, którą poświęcicie Mojemu Miłosierdziu, Ja ocalę sto dalszych

czwartek, 11 kwietnia 2013, godz. 21.20

Moja wielce umiłowana córko, musisz posuwać się naprzód i skoncentrować się na tych nędznych duszach, które w ogóle nie wierzą w Boga. Nawiązuję do tych, którym nigdy nie została przekazana Prawda o Istnieniu Boga, ich Stwórcy.

Istnieją miliardy ludzi, którzy nie posiadają żadnej wiedzy na temat Trójcy Świętej, ponieważ została ona przed nimi ukryta. Są to te dusze, którym zostanie przeze Mnie udzielone wielkie Miłosierdzie; ich uwaga musi zostać skierowana na te Moje Orędzia dla świata.

Inne dusze, które są przedmiotem Mojej troski, to są ci, którzy są letni w swojej wierze i którzy obecnie odmawiają przyjęcia Prawdy o życiu wiecznym. Wielu ludziom, którzy nie mają pewności co do tego, jak zostali Stworzeni, albo co do Istnienia Boga, zostanie wkrótce ukazana Prawda. I powtórnie — okażę im wielkie Miłosierdzie, a Moja Miłość dotknie ich serc i zostaną oni ocaleni.

Ale są i tacy, którzy będą nadal sprzeciwiać się Mojej Interwencji. Będą oni zwalczać każdą próbę ofiarowania im Prawdy, a dowód  Mojego Miłosierdzia, jaki zostanie im ukazany, odrzucą Mi z powrotem w Twarz. A Ja ponownie zainterweniuję i będę kontynuował walkę o ich dusze.

W końcu istnieją i tacy, którzy wszytko wiedzą na Mój temat, także to, że Ja Jestem Mesjaszem. Żaden cud czy akt miłości nie przyciągnie ich do Mnie, ponieważ zawierzyli siebie szatanowi. Dusze te zostaną pożarte przez bestię i nie pozwoli im ona dobrowolnie odejść, ponieważ one nie dostrzegą we Mnie Zbawiciela. One nie znają prawdy na temat planu bestii. Po to, aby je ocalić, wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie okazać Mi waszą wierność, powierzając Mi ich dusze w czasie waszych modlitw oraz kiedy otrzymujecie Komunię Świętą. Musicie Mi je ofiarowywać każdego dnia — a Ja za każdą duszę, którą poświęcicie Mojemu Miłosierdziu, ocalę sto dalszych.

Czyńcie to każdego dnia — a z końcem każdego miesiąca będziecie przepełnieni radością, gdyż będziecie wiedzieć, ilu takim duszom zostało udzielone Wielkie Miłosierdzie. To jest po prostu kolejny Dar, którym was Błogosławię, a łaski, jakie otrzymacie, kiedy będziecie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy, będą przeobfite.

Krucjata Modlitwy (104) Oswobódź tę duszę od zniewolenia

Najdroższy Jezu,
przedstawiam Ci duszę mojego brata i siostry,
którzy zawierzyli swoje dusze szatanowi.

Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.

Oswobódź tę duszę od zniewolenia przez bestię
i przynieś jej wieczne zbawienie. Amen.

Moje Miłosierdzie nadal będzie ofiarowywane ludzkości, a szczególnie każdej jednej duszy, która odrzuca Słowo Boże.

Błogosławię was, Moi wierni uczniowie, i nadal was obdarowuję, wylewając na was Mojego Ducha Świętego.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

środa, 10 kwietnia 2013, godz. 16.45

Moja wielce umiłowana córko, tak jak Płomień Ducha Świętego pochłania te pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie z szerzeniem się globalnego nawrócenia. Święte Słowo Boga jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze sobą do tych wszystkich dusz przebogate owoce.

Z tych pierwszych zasianych nasion wyrosły liczne owoce,  okrywając każdy naród, włącznie z tymi pod rządami komunistycznych reżimów.

Moja córko, ponieważ Moje Święte Słowo zdobywa umysły i dusze wśród wszystkich wyznań, będzie Ono ciąć jak miecz na wskroś te narody, które do Mnie, ich umiłowanego Ojca, odwracają się plecami. A zatem, jeżeli nienawiść przeciwko tobie przybiera na sile, to wiedzcie, że Moje Święte Słowo, zesłane, aby pomóc  duszom, odnosi sukces.

Ty, Mój posłaniec, jesteś tylko narzędziem. Ta Misja ciebie nie dotyczy. Nie dotyczy ona oświecenia twojej duszy, gdyż nie to jest Moim celem, chociaż to sprawia Mi przyjemność. Ty, Moja córko, jako ostatni posłaniec, musisz tylko przekazywać światu Orędzia, które otrzymujesz dla dobra ludzkości. Twój punkt widzenia i twoje porady dla innych nie mają żadnego znaczenia, a ty nie posiadasz upoważnienia, aby owym ludzkim punktem widzenia dzielić się z innymi.

Kiedy Głos Boga dosięga ludzkich serc, upowszechnia się on w duszach wielu. To Moja Dobroć, jako Miłującego całą ludzkość Ojca, jest tym, co dopuszcza te wielkie błogosławieństwa.

Jak przepowiedziane — wspaniałych cudów doświadczą ci, którzy otrzymali Dar Ducha Świętego poprzez tę Misję. Udzielam błogosławieństwa tym wszystkim, którzy przekazują i upowszechniają te Moje Orędzia, gdyż ich wysiłek sprawi, że Moje Słowo stanie się jak mgła, która spowije ziemię.

Tym, którzy wyczekują Daru Nawrócenia — tym Moim nędznym, pustym duszom — zapowiadam Ja, Wasz Kochający Ojciec, i wam obiecuję, że wezmę was w objęcia i otworzę wasze serca, kiedy wypowiecie tę modlitwę:

Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

Drogi Ojcze, oto jestem ja, Twoje zagubione dziecko,
które jest tak zdezorientowane i zaślepione,
że bez Twojej Pomocy, bez Twojej Miłości,
jest niczym.

Ocal mnie dla Miłości Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
i daj mi Klucz do Twojego Nowego Raju na ziemi.
Amen.

Dzieci, będę wam błogosławił i was chronił. Wy należycie do Mnie — wy wszyscy. I chociaż tak za wami tęsknię oraz płaczę nad tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, to użyję Mojej Wszechpotężnej Mocy, aby odemknąć wasze zatwardziałe serca, tak abym mógł przekazać wam dziedzictwo, które z taką miłością Stworzyłem.

Moja interwencja — w postaci odsłonięcia przed wami nadchodzących wydarzeń — dopomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy te wydarzenia nastąpią, na waszych oczach, Ja będę czekał, abyście do Mnie przybyli, niosąc miłość i zaufanie w waszych duszach.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Ta nowa świątynia — tak zostanie im powiedziane — jest kościołem, który jednoczy wszystkich, jako że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci

niedziela, 7 kwietnia 2013, godz. 18.40

Moja wielce umiłowana córko, każdy jeden z Bożych Kościołów na ziemi, który czci Mnie, Syna Człowieczego, oraz ci, którzy okazują wierność Mojemu Ojcu, wkrótce się podzielą. W każdym z kościołów wielu się zbuntuje i wyłonią się ogromne podziały, i (coraz) więcej tych wprowadzonych pomiędzy ich szeregami w błąd będzie próbowało ustanowić prawa uniewinniające grzech.

Moralne zobowiązania, jakie będą odczuwali ci, którzy miłują i znają Święte Słowo Boże, zostaną im wytknięte i zostaną oni oskarżeni, że są okrutni i bez serca. Ich przestępstwem będzie sprzeciw wobec praw popierających grzech — praw, które powstaną, kiedy Kościoły zostaną rozwiązane podczas prześladowania ze strony antychrysta. I kiedy zostaną one podzielone i rozbite w drzazgi, zachwieją się ich fundamenty. Już dłużej nie będą one w stanie niezłomnie się przeciwstawiać nikczemności i niesprawiedliwości. Wówczas wiele skonsternowanych dusz osiągnie takie stadium, kiedy to dalece utraciwszy orientację, staną się świadkami alternatywnej świątyni Boga.

Ta nowa świątynia — tak zostanie im powiedziane — jest kościołem, który jednoczy wszystkich, jako że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci. A skoro Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, to chciałby, aby połączyły się one ze sobą w jedną całość; więc muszą się one wzajemnie wziąć w ramiona, niezależnie od ich wiary, ich religii, ich koloru skóry, ich rasy i ich praw. Wszyscy się zjednoczą — tak zostanie im powiedziane — w Obliczu Boga; oraz zostaną poproszeni o wysłanie swoich przedstawicieli do nowej świątyni, która będzie się znajdowała w Rzymie. Zostanie im powiedziane, że jest to Nowa Jerozolima, zapowiedziana proroctwami w Biblii, i chroniona przez wybranego Bożego przywódcę — fałszywego proroka.

Bardzo wielu da się nabrać na to wielkie kłamstwo, tę parodię Świętego Słowa Bożego, które zostało przekazane Janowi Ewangeliście. Każde Słowo, które zostało dane temu prorokowi na czasy ostateczne, zostanie wydobyte, nagięte i tak przeinaczone, aby pasowało do programu antychrysta.

Ci, którzy odmówią zaakceptowania tego nowego, tak zwanego inkluzywnego (niewykluczającego nikogo) kościoła, będą uważani za nie-chrześcijan. Będą tyranizowani i robieni na głupków. I gdyby nie Duch Święty, który im przewodzi, zostaliby wciągnięci do tej fałszywej i bezwstydnej świątyni, która będzie maskować ohydną prawdę, leżącą pod jej powierzchnią.

Antychryst już prawie, z wielką pompą, wkracza na światową scenę i to on będzie tym, który nie tylko będzie rządził tymi kościołami, ale który oszuka ludzi, tak iż uwierzą, że posiada on specjalne, boskie dary. Będzie on poważany za jego wielki wkład na rzecz humanitarnych ideałów. On, antychryst, otrzyma międzynarodowe nagrody za swoją działalność charytatywną. Następnie powiedzą, że posiada on charyzmę, upodobniającą go do ludzi świętych. Niedługo potem zostaną mu przypisane cuda, aż ostatecznie powie on o sobie, że jest prorokiem, wypełniającym misję Boga.

Wielu da się w ten sposób okropnie oszukać, gdyż będzie on popierany przez światowe kościoły i otrzyma uwierzytelniającą pieczęć od fałszywego proroka.

W końcu świat uwierzy, że jest on Mną, Jezusem Chrystusem. Moje Słowo nie będzie słyszane, obecność antychrysta pochłonie bowiem całą ludzkość, której aplauz uciszy głosy, szerzące Prawdziwe Słowo Boże. Ale z powodu Mojego wielkiego Miłosierdzia będę na każdym pojedynczym kroku tej drogi interweniował Ręką Mojego Ojca.

Moje Orędzia nigdy nie ustaną, aż do dnia ostatecznego. Mój Głos nigdy nie zamilknie. Boże dzieci, które pozostaną wierne Jego Świętemu Słowu, nigdy nie umrą.

Wasz Jezus

 

Czas pojawienia się komety, o której mówiłem, kiedy to ludzie będą wierzyć, że istnieją dwa słońca, jest blisko

sobota, 6 kwietnia 2013, godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, gwiazdy wkrótce zmienią (położenie), a czas pojawienia się komety, o której mówiłem, kiedy to ludzie będą wierzyć, że istnieją dwa słońca, jest blisko. Niedługo ten zdumiewający spektakl ujrzy cała ludzkość i słychać będzie odgłos grzmotu, i wydawać się będzie, że zderzą się dwa słońca.

Moje Promienie Miłosierdzia spadną na każdą duszę ludzką, łącznie z tymi, którzy zostaną oślepieni Światłem, gdyż tak ciemne są ich dusze. Kiedy odgłos grzmotu przebrzmi, kompletny spokój zalegnie na całej ziemi, a cisza będzie wręcz ogłuszająca. Nie będzie dał się słyszeć żaden dźwięk — jedynie brzmienie Mojego Głosu odbije się na duszach nędzników.

Będę niczym promień słońca, który w oczach grzesznika wyrazistym uczyni każde jedno przewinienie, każdy grzech i każdy krzyk rozpaczy.

Będzie lament i ludzkie serca będą odczuwały głęboki smutek, kiedy ludzie zostaną skonfrontowani ze stanem swoich dusz. Wszytko zastygnie na piętnaście minut, a następnie życie powróci do swojego normalnego rytmu, jakby ten cud nigdy się nie wydarzył. Dla tych, których dusze zostaną dotknięte przez Prawdę, życie nie będzie mogło być i nigdy nie będzie już takie same. Będą oni podążać za Mną, Moim Nauczaniem, i miliardy się nawrócą.

Moje Orędzia staną się ich codziennym pożywieniem i, wraz z Moją Najświętszą Eucharystią, nie będą niczego więcej potrzebować. Staną się tak silni, że nic nie zamknie im drogi, nic ich nie zastraszy bądź pohamuje, gdy jako Moja reszta armii będą maszerować w kierunku Mojego Nowego Raju.

Innym się powie, że Ostrzeżenie zostało spowodowane poprzez zakłócenie w ziemskiej atmosferze i zostanie to po prostu postawione poza dyskusją. Będzie to jednak kłamstwo, bo oni nie chcą uznać Istnienia Boga. Gdyby to uczynili, nie byliby w stanie ukończyć swojego planu, aby oszukać świat, planu skłaniającego świat do zaakceptowania pustych obietnic antychrysta.

Wiedzcie, że jeżeli cuda z ręki Boga doświadczone zostaną na tak wielką skalę, to oznacza to, że Mój plan, aby ludzkość wprowadzić w sferę zbawienia, znajduje się w swojej końcowej fazie.

Idźcie, Moi wierni wyznawcy, i zawsze wierzcie w Moją obietnicę uratowania wszystkich dusz. Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Moc wszechpotężna.

Wasz Jezus

 

Tak wielu dobrych i świętych kapłanów złączyło się razem, aby rozedrzeć te Orędzia na strzępy

wtorek, 9 kwietnia 2013,  godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, tak wielu dobrych i świętych kapłanów złączyło się razem, aby rozedrzeć te Orędzia na strzępy, nie posiadają oni jednak kwalifikacji ani wiedzy, aby tego dokonać. Ich ścieżka — to jest służba Bogu. Nie mogą sobie pozwolić, aby się w taki sposób zanieczyścić, ponieważ to stwarza niebezpieczeństwo dla tych dusz, które w tych orędziach rozpoznają Mój Głos.

A choć upubliczniają oni duchowe praktyki New Age, wielu kapłanów wierzy, że ich wiedza na temat duchowości oznacza, że posiadają zdolność, aby rozpoznać prawdziwego proroka Bożego. Tak daleko są oni oddaleni ode Mnie, że nie są w stanie rozeznać Mojego Świętego Słowa. Ale Ja nie udzieliłem im takich łask, ponieważ ich pycha stoi im w drodze.

Ci z was, Moi wyświęceni słudzy, którzy spiskujecie, intrygujecie i wykorzystujecie autorytet swojego świętego urzędu w służbie Boga jako środek do tego, aby odwrócić waszych parafian od Mojego Słowa — dowiedzcie się, że zostaniecie ukarani. Wy Mnie w rzeczywistości nie znacie. Nie jesteście Mi wierni. Jesteście ignorantami w zakresie wiedzy duchowej i nie macie uprawnienia, aby publicznie innych upokarzać, okazywać im lekceważenie czy poniżać kogokolwiek w Moje Imię.

Każdy z was będzie musiał zdać przede Mną z tego sprawę. Ukarzę was — nie za waszą niewiarę, ale za wasz grzech pychy, który nakazuje wam wierzyć, że więcej wiecie na temat spraw duchowych niż Ja, Jezus Chrystus, Wasz Mistrz. O, jak wy Mnie ranicie. O, jak Mnie rozczarowujecie; ponieważ wasza zdrada przyniosła szkodę Mojej Misji — ostatniej tego rodzaju. Za duszę każdego grzesznika, którego ode Mnie odciągacie — poniesiecie odpowiedzialność. A następnie z ciężkim sercem, kiedy Prawda stanie się wam wiadoma, będziecie musieli odpowiedzieć na te pytania:

Dlaczego odrzuciliście Mój Kielich, kiedy, z miłością i ufnością, powierzono wam Prawdę, a w waszym sercu wiedzieliście, że pochodziło to ode Mnie? Dlaczego wtedy próbowaliście zniszczyć te Moje Orędzia? Czy wy macie w ogóle pojęcie, jak poważne są Święte śluby, które złożyliście w Moim Imieniu? Musicie teraz udać się na rekolekcje i przeczytać Moje Krucjaty Modlitwy. Jeżeli tak postąpicie, udzielę wam Mojego błogosławieństwa i mocy rozeznawania. Ale tylko ci o pokornych sercach mogą do Mnie przyjść.

Zawróćcie. Następnie przyjdźcie do Mnie nadzy. Pozostawcie poza sobą wszystkie wasze chore z zazdrości poglądy, wasze tendencyjne opinie i waszą ocenę tych Orędzi, które oparte są na pogłoskach, plotkach i insynuacjach. Kiedy nadejdzie ten dzień, ochrzczę was na nowo i staniecie się na powrót czyści. Wasze dusze staną się jak dusze dzieci i będą niepohamowanie spragnione Mojej Obecności.

Oczekuję waszej odpowiedzi. Jestem Wszechmiłujący. Jestem Wszechmiłosierny. Przyjdźcie do Mnie. Ja Jestem wszystkim, czego potrzebujecie.

Wasz Jezus

 

Przyjdę ponownie w dniu ostatecznym. Ale do tego czasu nie będę chodził po ziemi

środa, 3 kwietnia 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, Siła Mojego Głosu sprawiła, że dzięki tym przekazom Mój Głos dotarł do tak wielu narodów, i to tylko w przeciągu dwóch lat, że miliony dusz dopomogą teraz ocalić dusze swoich braci i sióstr.

Słowo Boże, rozniecone dzięki temu Wołaniu z Nieba, rozprzestrzeni się przy udziale wszystkich waszych synów i córek oraz braci i sióstr na cały świat. To, że Misja ta ma takie tempo i porwała świat jak sztorm, spowodowane jest Mocą Ducha Świętego.

W tak wielu językach, w tak wielu narodach, tak wiele dusz pochwyciło Moją Dłoń Miłosierdzia i podąża teraz za Mną — prowadzę ich bowiem do Życia Wiecznego.

Mój Ojciec obiecał światu Księgę Prawdy przy końcu czasów. On zawsze spełnia Swoje Obietnice. Ale żaden człowiek nie może znać zawartości Księgi Prawdy, gdyż nie było to przeznaczone do waszej wiedzy. Tylko prorokowi Danielowi została przekazana jej zawartość, ale został on pouczony przez Mojego Ojca, aby nie zdradzał jej tajemnic.

Teraz, Moja córko, tobie, jako ostatniemu prorokowi, przekazywana jest jej zawartość; i to dzięki Słowu Bożemu przyniesie ona wiele owoców. Księga Prawdy przekazywana jest światu, aby ocalić rasę ludzką od pewnej śmierci. Jest ona Darem, ratującym życie duszy. Niesie ona ze sobą nadzwyczajne Łaski. Przynosi wam Prawdę, nie tylko po to, aby przypomnieć wam o Moim Nauczaniu, ale aby przygotować was na ataki na Mój Kościół, co przyniesie zagładę dusz.

Księga Prawdy odsłoni przed wami, Moimi umiłowanymi wyznawcami, Plan Mojego Ojca, aby dopomóc wam poczynić właściwe przygotowania, które są potrzebne, aby wkroczyć w Nowy i Wspaniały Raj na ziemi. Bez Księgi Prawdy wy, Moi uczniowie, bylibyście jak baranki prowadzone na rzeź, musicie bowiem wiedzieć, że waszej wierze w Boga zostanie rzucone wyzwanie i podjętych zostanie wiele wysiłków, aby po Mnie, Jezusie Chrystusie, zatrzeć na ziemskim globie wszelkie ślady.

Gdy ludzie będą pozbawieni Prawdy o Bogu, zwrócą się w innym kierunku, aby znaleźć pocieszenie. Żaden człowiek na ziemi nie jest w stanie przeżyć bez wiary w coś, co jest obietnicą życia. Niestety, wielu ugania się za fałszywymi doktrynami, które odwołują się do ich słabości. Miłość własna jest przyczyną tego, że religie i tak zwane sekty duchowego oświecenia odwołują się do chciwości ludzkiego serca. Samozadowolenie nie prowadzi ani do Boga, ani do Prawdy. A ponadto owe nędzne dusze, które nie wierzą w żadne życie po tym życiu na ziemi, błądzą w rozterce, nie mając nadziei w swoich sercach.

Moc Mojego Ducha Świętego, grzmienie Mojego Głosu, cuda, które objawię, oraz dowód na autentyczność tych Orędzi pozyskają miliony dusz.

Moja Obecność okrywa ziemię i to sprowokowało wiele nienawiści, ponieważ szatan zatruł umysły Moich wyznawców. Moja Obecność trwa w Tabernakulach świata, w Moich Kościołach, w słowach wszystkich wybranych wizjonerów. Ale Moja Obecność w tych Moich ostatnich Orędziach dla ludzkości doprowadzi do globalnego nawrócenia.

Nie wolno wam nigdy zapomnieć o Mojej Obietnicy. Przyjdę ponownie w dniu ostatecznym. Ale do tego czasu nie będę chodził po ziemi. Ostrzegam was teraz, abyście słuchali proroctw. Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, czy każdy człowiek, który wam powie, że Jezus w ludzkim ciele chodzi po ziemi, jest kłamcą.

Mój Czas nadjedzie, kiedy zstąpię z Nieba dokładnie w taki sam sposób, jak do niego wstąpiłem w Moim ostatnim dniu na ziemi.

Wasz Jezus

Nikt z was nigdy nie otrzyma prawa do osądzania innych w Moim Imieniu, gdyż nie jest to możliwe

piątek, 5 kwietnia 2013, godz. 12.50

Moja wielce umiłowana córko, ze względu na ślub posłuszeństwa wobec Mnie nigdy nie wolno ci bronić Moich Orędzi. Nie masz także prawa potępiać czy krytykować w Moim Imieniu innych wizjonerów czy też samozwańczych proroków.

Ci, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu, a potępiają te Orędzia dla świata, niech wiedzą o tym: Ani nie macie Mojego pozwolenia, ani go nie szukaliście, aby publicznie odrzucać kogokolwiek, kto twierdzi, że jest duszą wybraną. Kiedy deklarujecie, że te Orędzia są nieprawdziwe, twierdzicie tym samym, że są one kłamstwami. Kłamstwa mogą pochodzić tylko od szatana. Te Moje Święte Orędzia dla świata ostrzegają was przed straszliwymi kłamstwami, którymi on, szatan, karmi dusze wszystkich Bożych dzieci. O, jak zostaliście zwiedzeni, aby odrzucić Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, Który wylewam gorzkie łzy w smutku nad tym, w jaki sposób jestem odrzucany.

Obrażają Mnie Ci, którzy mówią, że każdy człowiek mógłby napisać takie Orędzia z Nieba. Jak człowiek mógłby (sam z siebie) zapisywać Słowa z Moich Warg, skoro Słowa te pochodzą ode Mnie? Czy wy wierzycie, że takie Święte Słowa mogłyby wyjść spod ręki śmiertelnego człowieka? Czy wierzycie, że jakikolwiek, noszący znamię grzechu człowiek mógłby preparować Moje Święte Słowo i nie zostałoby to ukrócone przez Moje Niebieskie Królestwo? Jeżeli w to wierzycie, to znaczy, że dajecie wiarę, że człowiek byłby w stanie samodzielnie wybudować ścieżkę, umożliwiającą nawrócenie. Ale człowiek jest niczym bez Boga. Nie macie tyle respektu, aby budzić autorytet, kiedy głosicie Słowo Boże. Jeżeli deklarujecie jako Słowo Boże to, co wychodzi z waszych własnych ust, nie mając Mojego kierownictwa, jesteście wówczas winni poważnego wykroczenia.

Moje córko, muszę przypomnieć tobie i wszystkim duszom wybranym, że nikt z was nigdy nie otrzyma prawa do osądzania innych w Moim Imieniu, gdyż nie jest to możliwe.

Wzywam teraz wszystkie Moje dusze wybrane. Nie zapominajcie o Mojej, danej wam Obietnicy, że  ponownie powrócę. Dowiedzcie się teraz, że wam wszystkim zadana została misja przygotowania ludzkich serc na Moje Drugie Przyjście. Dowiedzcie się teraz, że jest to już ostatnia Misja, jaką zarządziła Trójca Święta. Nikt z was nie ma Mojego Pozwolenia, by potępiać tę lub jakąkolwiek inną misję. Zrobicie to, a zostaniecie ode Mnie odrzuceni.

O, jakie rany zadają mi dusze wybrane, rany głębsze niż wszyscy inni. Ci znajdujący się blisko Mnie, którzy następnie Mnie zdradzają, są tymi, którzy ranią Mnie najbardziej. Kiedy oni kierują się przeciwko Mnie, wywołują głęboki podział i stają się dla dusz przeszkodą, aby kroczyć ścieżką do wiecznego zbawienia.

Wasz Jezus

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz

czwartek, 4 kwietnia 2013, godz. 19.45

Moja wielce umiłowana córko, nie wolno ci słuchać tych, którzy poddają Moje Orędzia w wątpliwość, przeciwko nim występuję i z nich szydzą. Nie ma potrzeby, aby bronić Mojego Najświętszego Słowa. Moje Słowo jest ostateczne i żaden człowiek nie ma prawa stawiać go pod znakiem zapytania. Albo Mnie  akceptujecie, albo nie.

Jak długo chrześcijanie z powodu tych Orędzi, które tak dawno zostały przepowiedziane, nawzajem się zwalczają, traktują siebie jak wrogów. Nie wolno wam być wrogami waszych braci i sióstr, a zarazem nazywać się Moimi uczniami. Podczas kiedy wy zajmujecie się tym, żeby się wzajemnie przekrzykiwać, największy wróg, którym są armie szatana, planuje najgorsze okrucieństwa, jakich ludzkość od czasu stworzenia Adama i Ewy kiedykolwiek doświadczyła.

Rozpoczną się wojny, o których mówiłem, a plan zakłada unicestwienie całych populacji. Moglibyście pomyśleć, że te wojny toczą się pomiędzy poszczególnymi narodami, ale bylibyście w błędzie. Broń pochodzić będzie tylko z jednego źródła. 

Moje biedne Boże dzieci, jakże niewiele wiecie o tych potwornościach, jakie przeciwko Bożym dzieciom są planowane na najwyższych szczeblach sekt masońskich. Ich nikczemności nie potrafilibyście sobie wyobrazić, ale zwróćcie uwagę na określone znaki. Jeżeli wasze banki odbierają wam waszą wolność, wasze domy, uniemożliwiają wam wyżywienie waszych rodzin, to jest to tylko jedna część ich planu przeciwko ludzkości. Staniecie się niewolnikami, ale tym, którzy okazują Mi posłuszeństwo i pozostają wierni Mnie i Mojemu Nauczaniu, nigdy nie wolno zapominać o Moim Miłosierdziu.

Choć te objawienia mogą być zatrważające, są one Prawdą. Przygotowując się na konfrontację z tą wymierzoną w Boże Stworzenie działalnością, za przyczyną waszych modlitw w znacznym stopniu dopomożecie w złagodzeniu cierpienia, któremu będą was poddawały te złe sekty. Podczas gdy skala tych  okrucieństw dzięki waszym modlitwom zostanie osłabiona, to modlitwy te — jeżeli zostaną Mi oddane z miłością w waszych sercach — zostaną także wykorzystane, aby uratować tych, którzy ponoszą winę za te straszliwe postępki. I gdy te wprowadzone w błąd i mające lodowate serca dusze nadal będą się Mi przeciwstawiać, usiłując wyniszczyć światową populację, będę nadal próbował oświetlić ich serca, tak aby odstąpili od tej okropnej więzi z szatanem. Wielu jest całkowicie opętanych przez diabła, a dla niektórych pozostaje niewiele nadziei. Tylko cud, udostępniony im za przyczyną Mojego Miłosierdzia — w jedności z tymi, którzy ofiarują Mi dar cierpienia — może ich ocalić.

Ci pośród was, którzy Mnie przeklinają, bezwzględnie Mnie odrzucając, będą Mnie błagać o Miłosierdzie, kiedy nastąpią te wydarzenia. Kiedy będziecie zmuszeni cierpieć i przyjąć znak bestii — lub umrzeć — wtedy będziecie za Mną głośno wołać. I będziecie się prześcigać, aby znaleźć Pieczęć Boga Żywego, którą przekazałem światu w tych Orędziach za pośrednictwem Mojego Ojca; ale wtedy będzie już za późno. Tylko ci, którzy przyjęli Pieczęć, przechowują ją w swoich domach lub noszą ją przy sobie, będą chronieni. Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz.

Ani przez jedną minutę nie poddawajcie w wątpliwość Moich Orędzi, które są wam teraz przekazywane. Przyjmijcie Moją Boską Interwencję, gdyż Ja pragnę tylko tego, aby was ocalić. Walka o dusze toczy się na taką skalę, że gdybym — poprzez proroków — nie zainterweniował, wielu z was przeszłoby na stronę bestii i jej wyznawców, którzy prezentują się wam jako wilki w owczej skórze.

Szatan jest niezwykle przebiegły i nigdy nie przedstawiłby złych czynów takimi, jakimi one są. Nie, odwrotnie, będzie on je przedstawiał jako dobre, budujące i sprzyjające waszym interesom. Taka jest pułapka, którą on zastawia. Takim sposobem zwabia on niewinne, mające jak najlepsze intencje dusze, do swojego legowiska. To, czym szatan — poprzez te  nędzne dusze — się zdradzi, będzie grzech pychy. Ten grzech przybierze najbardziej ohydną formę wśród ludzi na wysokich pozycjach, którzy będą innych niszczyć dla swoich egoistycznych zysków. Na samym dole tej skali grzech pychy będzie doświadczany przez was w postaci osądzania innych, ich obmawiania i usiłowania zniszczenia ich autorytetu, oraz poprzez nadszarpywanie, w Moim Imieniu, ich reputacji.

Mówię do was o tych smutnych sprawach, abym mógł was przygotować, uzbroić was w Moją pełną Miłości Ochronę, tak abym mógł uratować nawet tych, którzy przemierzają tę ziemię, aby ją zdewastować.

Wasz Jezus

Matka Boża: Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Drugie Przyjście

sobota, 6 kwietnia 2013, godz. 16.30

Moje dziecko, nie jest ważne, jak samotna i trudna jest ta Misja, ty musisz bez ustanku nadal być posłuszna Mojemu Synowi. Musisz uszanować każdą prośbę, jaką On do ciebie kieruje. Musisz przyjąć na siebie każde zadanie, które jest ci powierzane, nawet jeżeli to oznacza, że narażasz się na gniew ze strony innych.

Każdy jeden z Bożych wizjonerów, którym Ja się objawiłam, cierpiał z rąk tych, którzy ich okrutnie odrzucili. Chociaż wielu z nich wreszcie uwierzono, ty, Moje dziecko, będziesz cierpieć najbardziej, gdyż jesteś Bożym prorokiem. Prorocy Boga zawsze wywoływali nienawiść wśród Jego dzieci, ponieważ szatan najokrutniej chłosta tych, którzy głoszą Słowo Boże.

Ponieważ jesteś prorokiem czasów ostatecznych, do twoich wrogów będą się zaliczać nie tylko ci, którzy Mojego Syna odrzucają i Go nienawidzą, ale także ci, którzy Go kochają. Twoi wrogowie będą liczniejsi niż wszyscy, którzy byli przed tobą, wzięci razem. To dlatego musisz być nieustannie posłuszna Mojemu Synowi i szybko Mu odpowiadać, gdyż On się tymi sprawami zajmuje i prosi Cię, żebyś szła za Jego wskazówkami dla twojego bezpieczeństwa.

Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Drugie Przyjście, a z tą odpowiedzialnością łączy się wiele zgryzoty. I choć kłamstwa, nienawiść i zawzięta opozycja wobec tych Orędzi nie ustają, niech będzie dla ciebie pocieszeniem, że bez tej Misji o wiele więcej dusz nie przyjęłoby Miłosierdzia Mojego Syna.

Módl się za każdą pojedynczą duszę, która miota na ciebie obelgi, ponieważ jeżeli będziesz modlić się za takie dusze, mój Syn je oświeci i wkrótce otworzą one swoje oczy na Prawdę.

Ja, wasza umiłowana Matka, osłaniam ciebie Moim Najświętszym Płaszczem i miażdżę głowę węża za każdym razem, gdy próbuje on wyrządzić ci krzywdę. Tak więc idź teraz w pokoju, Moje dziecko. I Mnie, Matce Zbawienia, zawsze ufaj; albowiem Ja tej szczególnej Misji strzegę. I ufaj Mojemu Synowi, gdyż On wie, co czyni. Pozostaw to wszystko w Jego Najświętszych Rękach.

Wasza umiłowana Matka

Matka Boga

Matka Zbawienia

Na koniec zamierzam przyprowadzić ponad 7 miliardów Bożych Dzieci do domu, do ich Wieczystego Raju

wtorek, 2 kwietnia 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, nasili się presja wywierana na Moich wyznawcach, aby odrzucić te Święte Orędzia. Wielu wprowadzonych w błąd wyznawców odmówi przyjęcia tych Orędzi jako pochodzących ode Mnie. Kierując się dobrymi intencjami, dołożą wszelkich starań, aby odwrócić ode Mnie ludzi, wierząc, że strzegą Mojego Kościoła.

Ja Jestem Kościołem — i tak długo, jak Moi wyświęceni słudzy stoją w obronie Mojego Nauczania, Mojej Doktryny, Moich Sakramentów i Mojej Najświętszej Eucharystii — jesteśmy Jednością. Nie są jednak częścią Mojego Kościoła ci, nie wyłączając przywódców w jego łonie, którzy zmieniają te Prawa. Zmiany te nie zostały jeszcze przedstawione, ale kiedy to nastąpi, spowoduje to wiele nieszczęść.

O wy, którzy macie wątpliwości — proszę, nie odrzucajcie Mnie. Podczas gdy z jednej strony Mnie przyjmujecie, to z drugiej wywołujecie łzy w Moich Oczach. Możecie Mnie obecnie nie dostrzegać, ale wkrótce odczujecie Moją Boską Obecność.

Wzywam was wszystkich, abyście się teraz przygotowali na cudowną przyszłość, którą mam dla was przygotowaną. Niebiosa się radują, ponieważ Duch Święty wkrótce zostanie zesłany i przeszyje wasze serca z miłością i obdarzając was rozpoznaniem. Tak wiele dusz zostanie ocalonych, ponieważ Moja Miłość jest tak wielka. Ja nigdy się nie poddam. Wy będziecie cierpieć w Moje Imię, ale to zostanie zapomniane, kiedy znajdziecie się u bram Mojego Nowego Królestwa. Zjednoczycie się razem jako jedna rodzina.

Teraz zwracam się do tych, którzy są dla Mnie straceni; mam jednak niezmiennie zamiar, aby Moje Miłosierdzie rozpostrzeć na tak wielu, jak jest to tylko możliwe. Przyjdźcie do Mnie i pozwólcie Mi się upewnić, że Moja Miłość jest absolutna i że mam Współczucie dla każdego z was. Ci, którzy Mnie odrzucają, a w niektórych wypadkach nawet Mnie nie cierpią, zostaną wzięci w Moje Ramiona, ukoję ich strapione serca i oświecę ich dusze. Stanę się ich jedyną nadzieją, gdy ostatecznie sobie uświadomią, że mroczna ścieżka, którą wybrali, nic im nie oferuje poza nieszczęściem i trwogą.

Wyleję na cały świat pełne Miłosierdzia Promienie Mojej Boskości i wkrótce oczyszczę całą ludzkość, tak aby mogła zostać szybko zabrana do Mojego Królestwa. Mój Czas prawie nadszedł, czekam tylko na dzień, kiedy Mój Ojciec wręczy Mi klucze do Mojego Królestwa.

Gdy ostateczne Przymierze zostanie wypełnione, to na koniec zamierzam przyprowadzić ponad 7 miliardów Bożych Dzieci do domu, do ich Wieczystego Raju. Jest on waszym ostatecznym dziedzictwem, które zostało wam obiecane. Nie odrzucajcie go, gdyż cierpienie, które przez to sprowadzicie na siebie, powinno napawać was trwogą; a gdybyście tak odwrócili się do Mnie plecami, nadejdzie wtedy taki czas, od kiedy nic już nie będę mógł więcej zrobić, aby was uratować.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Ja, wasz umiłowany Ojciec, ustaliłem wreszcie datę Ostrzeżenia. Datę tę znam tylko Ja

poniedziałek, 1 kwietnia 2013, godz. 17.22

Moja wielce umiłowana córko, Ofiary składane przeze Mnie, waszego umiłowanego Ojca, na rzecz ludzkości, niedługo w końcu ustaną.

Został podjęty każdy wysiłek — ze względu na Moją Czystą Miłość do Moich dzieci — aby je wybawić od zła grzechu. Jest to czas, kiedy ostateczna bitwa, aby ocalić wszystkie Moje dzieci każdego wyznania i rasy, osiągnęła właśnie stadium końcowe.

Któż pomiędzy wami stawi czoła, broniąc Prawdy, która była wam przekazywana przez tak długo? Któż z pomiędzy wami przyjmie dzisiaj Moje Święte Słowo, tak jak jest wam ono przedstawione w Mojej Księdze Prawdy? Wy, którzy wydzieracie się na Mojego proroka, zostaniecie uciszeni, tak aby Moje dzieci były w stanie usłyszeć słodki Głos Mojego umiłowanego Syna, który przyciąga dusze do bezpiecznej przystani, przygotowując je do Nowego Raju na ziemi.

Wzywam wszystkie z was, Moje dzieci — te silne, te słabe, te wrażliwe, te bezwiedne oraz te pełne pychy, które myślą, że znana jest im Prawda na temat proroctw zapowiadanych przeze Mnie poprzez wieki — aby odpowiedziały na to wołanie z Mojego Królestwa Niebieskiego.

Ja, wasz umiłowany Ojciec, ustaliłem wreszcie datę Ostrzeżenia. Datę tę znam tylko Ja. Znam też datę tego Wielkiego Dnia, gdy Mój Syn powróci, aby przejąć Królestwo, które  Mu Obiecałem.

Dzień Ostrzeżenia, ofiarowanego wam jako wspaniały Dar, podzieli ludzkość na dwie części. Pierwsza część przyjmie wielkie Miłosierdzie Mojego Syna. Druga część ukryje się i ucieknie. Będą oni wierzyć, że są zdolni, żeby przetrwać Bożą interwencję, ukierunkowaną na ich ocalanie. To, czego nie wiedzą, to to, że Ja będę deptać im po piętach, aż do Ostatniego Dnia, aby ich wybawić od ostatecznego horroru, z którego nie ma już żadnego powrotu.

Moje dzieci, nie lękajcie się Mnie. To z powodu Mojej Miłości do was dopuszczam te ostateczne prześladowania, kiedy to zło da się poznać w taki sposób jak nigdy dotąd.

Wszystkie Chrześcijańskie Kościoły zostaną duchowo rozłożone na łopatki. Niektóre zostaną unicestwione. Najdotkliwiej wśród nich ucierpi Kościół Katolicki, ponieważ tym razem zostanie skażony od samego rdzenia.

Ta zaraza będzie bezwzględna, lecz Kościół założony przez Mojego Syna na ziemi, przetrwa to zło, chociaż w większości poza Rzymem, gdyż Tron Piotra został zbezczeszczony.

Powstańcie, wy wszyscy, którzy przyrzekacie wierność Mojemu Synowi. Trzymajcie się razem i módlcie się, aby ta zaraza nie pochłonęła tych dusz, które Mojemu Synowi poświęciły swoje życie. Och, jakże oni będą kuszeni poprzez nowe prawa, co do których będą przekonani, że są podyktowane przez Niebo, ponieważ pochodzić będą z Tronu Piotra. Jaki smutek napełni ich serca, kiedy wybuchnie bunt. Jakże będą płakać, kiedy ci wyświęceni słudzy — w setkach tysięcy — zostaną ekskomunikowani. Dopiero wtedy wyciągną swoje dłonie i wezwą Mojego Syna, aby im przewodził.

Moja Boskość spowije ziemię i zgromadzi wszystkie Moje dzieci w Królestwie Mojego Syna. Musicie oczekiwać na to wezwanie i przyjąć z wdzięcznymi sercami te Dary, ofiarowywane wam jako broń, której potrzebujecie, aby walczyć ze złem, które przyoblecze ziemię w ciemności.

Cisi i pokornego serca, którzy kochają Mnie, ich Ojca, oraz ci, którzy akceptują Boskość Mojego jedynego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną zgromadzeni jako pierwsi. Ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia, zostaną przywołani i będą, wraz ze świętymi, rządzić jako przywódcy pomiędzy dwunastoma pokoleniami Izraela.

Ci z was o duszach letnich — zostaniecie oświeceni, a wasze jarzmo stanie się cięższe. Gdyż to dzięki waszym modlitwom ci inni, którzy ukrywają się przede Mną, zostaną wzięci pod dach Mojej Ochronny.

Bestia, która wije się przede Mną, nie pokona tak łatwo dusz tych Moich dzieci. Każdy Akt Miłosierdzia, każdy cud i każda interwencja zostaną przeze Mnie zaaprobowane ze względu na Moje dzieci.

Ci, którzy stają na przeszkodzie Mnie i Moim dzieciom, ucierpią z powodu straszliwej kary. Chociaż Ja kocham wszystkie z Moich dzieci, nie zawaham się jednak, aby powstrzymać tych pomiędzy nimi, którzy, gdybym im na to zezwolił, przywłaszczyliby sobie Królestwo Boże, które zapełnię całą Moją rodziną.

Strzeżcie się Mojego Gniewu. Bo jeżeli nawet jest on powściągany i jeżeli mam ogromną Cierpliwość, rzucę na ziemię wielkie utrapienie, także gdyby miało ono oznaczać zniszczenie większej jej części. Jak choróbsko, które zżera ludzkie ciało, tak samo złe uczynki człowieka przeciwko jego bliźniemu niszczą zdrowe komórki. Jeżeli ta choroba nie zostanie zatrzymana i jeżeli chorych komórek nie wytnę i nie odrzucę, nie będę mógł tego ciała w całości odbudować na nowo.

Tą całością, która może dotrzeć do bram Mojego Nowego Królestwa na ziemi, będzie tylko zdrowe Ciało Kościoła Mojego Syna na ziemi. Tym, którzy trzymali się na dystans od pokusy odrzucenia Mojego Syna, będzie  łatwiej stać się godnymi złączenia się w Jedno Ciało, w jedności z Moim Synem. Otrzymają oni życie wieczne i nie będą cierpieć już żadnego bólu.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Dzisiaj światu przynoszę wielkie Łaski

niedziela, 31 Marca 2013, godz.18.40

Moja wielce umiłowana córko, dzisiaj światu przynoszę wielkie Łaski, gdyż tak cieszę się z wiary, która trwa pomimo prób i udręk, jakie Boże dzieci muszą obecnie znosić na świecie.

Odnawiam dzisiaj oblicze ziemi i napełniam Moim Duchem Świętym dusze tych, którzy wierzą we Mnie, ich umiłowanego Jezusa Chrystusa, Odkupiciela całej ludzkości. Radujcie się i ignorujcie udręczenie, które rozpętuje szatan. Zamiast tego ukorzcie się przede Mną i złóżcie całe wasze zaufanie w Moim Miłosierdziu, a Ja będę was chronił.

Musicie wiedzieć, że ode Mnie pochodzi Wszelka Moc. Diabeł oraz ci, których on zniewolił, nie posiadają nade Mną władzy. Ale ich wpływ zniszczy wielu tych, którzy będą gotowi przyjąć oszustwo bestii.

Moje Królestwo oczekuje na was w całym jego Chwalebnym Splendorze, a jego czas już prawie nadszedł.

Szerzcie się, Moi Wyznawcy, dołączajcie do grup i głoście Słowo Boże, Prawdę, która jest zawarta w Świętej Biblii. Musicie powrócić teraz do Ewangelii i przypomnieć ludziom ich zawartość, gdyż w nich znajduje się Słowo Boże.

Wiele nowych praw zostanie wprowadzonych w waszych narodach, czyniąc Księgę Mojego Ojca niemożliwą do zdobycia. Nigdy nie wolno wam takich praw przyjąć, ponieważ one Mnie odrzucają. Kiedy nie będziecie mieć dostępu do Mojego Nauczania, wasze dzieci nie będą Mnie znać. A kiedy Moje Nauki, Boże Prawa, zostaną zakazane, wtedy będziecie wiedzieć, że to ręka szatana kieruje waszymi rządami.

Nie możecie dopuścić do tego, abyście byli traktowani jak niewolnicy. Nie wolno wam ulegać takim absurdalnym prawom, które odmawiają  wam waszej wolnej woli. Nigdy nie zapomnijcie, że narodziliście się z darem wolnej woli — Darem od Boga.

Każdy człowiek, który odbiera wam waszą wolną wolę, przeciwstawia się Bogu. Każdy rząd czy naród, który odmawia wam, aby z wolnej woli świadczyć o Bogu — jest kierowany przez szatana. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, zostaliście ubezwłasnowolnieni przez szatańskie wpływy w tych narodach, które kontrolują wasze banki, wasze rządy i wasz dostęp do żywności.

Nadejdzie czas, gdy spowodują oni nawet większe wasze cierpienia niż te obecne, ale nagle i nieoczekiwanie nadejdzie surowa kara, która obezwładni te rządy i ich władze. Interwencja Boża będzie błyskawiczna i one, z tych złych sekt, będą czołgać się na swoich kolanach, wrzeszcząc z przerażenia z powodu tej kary, która spadnie na nich za ich złe postępki.

Wy, Moi drodzy wyznawcy, musicie ufać Mnie i pozostawać silni. Błogosławię was dziś szczególnym Darem — Darem Wytrwałości. Będziecie wiedzieć, że Dar ten został wam przyznany, gdyż wasza cierpliwość stanie się niepojmowalna. Wasza determinacja, aby spełnić Moją Świętą Wolę, zadziwi nawet was samych, a kiedy nadejdzie dla was czas, by otwarcie głosić wasze świadectwo na temat Mojego Drugiego Przyjścia, nie pozostanie w was ani źdźbło lęku. Natomiast Miłość do Mnie ujawni się jako wyjątkowa miłość wobec waszych braci i sióstr. Ujrzycie ich teraz takimi, jakimi oni jawią się w oczach Mojego Ojca — jako maluczcy. Wasze serca nabrzmieją z miłości i to wami wstrząśnie, gdyż zaczniecie odczuwać w waszych sercach miłość nawet do tych wrogów, którzy będą rządzić waszymi narodami z rozkazu bestii.

Ta miłość nawróci dusze tych z nienawiścią w ich sercach. Wasze modlitwy za te dusze wyjednają im zwolnienie od kary, która w przeciwnym wypadku by ich spotkała w dniu, kiedy przyjdę, aby sądzić.

Ten Dar Wytrwałości, który wam dzisiaj przekazuję, ocali dusze, gdyż każdy Dar, jaki Ja przynoszę ma tylko jeden cel, a mianowicie, aby ocalić wszystkie dusze, tak abyśmy się mogli zjednoczyć jako Jedna Święta Rodzina w Nowym Raju na ziemi.

Wasz Jezus