Co to jest Księga Prawdy?

Czy wierzysz w to, że Powtórne Przyjście Chrystusa nastąpi w czasie twojego życia?

 

Według tej księgi obecne pokolenie będzie świadkiem Powtórnego Przyjścia Chrystusa. Księga ta zawiera serię natchnionych, Bożych orędzi, które otrzymuje pewna żyjąca w Europie kobieta, znana jako Maria Bożego Miłosierdzia, twierdząc, że dostaje je od Boga niemal codziennie, poczynając od 8 listopada 2010 roku. Pomimo że Maria posiadała niewielką wiedzę na temat Biblii, to jednak te otrzymywane przez nią Orędzia usiane są licznymi biblijnymi odniesieniami, symboliką i tajemnicami — i zostały przepowiedziane, jak wyjaśnia jej Pan Jezus, jako Księga Prawdy w Księdze Daniela.

 

Bóg Ojciec przekazał jej także modlitwę „Pieczęć Boga Żywego” jako ochronę przeciw antychrystowi, zapowiedzianemu w Księdze Objawienia.

 

Kościół Rzymskokatolicki upadnie i zostanie przejęty przez fałszywego proroka, który również opanuje wszystkie kościoły chrześcijańskie. Powtórne Przyjście Chrystusa zapowiada Nową Jerozolimę, Nowy Raj na ziemi. Szatan zostanie wygnany na 1000 lat. Jezus, Baranek Boży, łamie obecnie Pieczęcie i ujawnia tajemnice zawarte w Księdze Objawienia przez Swojego siódmego posłańca. Maria mówi, że ona jest tym siódmym posłańcem — wysłanym, aby przygotować świat na Powtórne Przyjście Chrystusa. Otrzymuje ona niemal codziennie jedno orędzie i twierdzi, że Jezus objawia światu tajemnice dotyczące Siedmiu Pieczęci, zawartych w Księdze Objawienia — aby mógł On zbawić świat, ofiarując każdemu Prawdę Swojego Nauczania. Jezus, mówi Maria, prosił ją o nadanie tej książce tytułu „Księga Prawdy” i wyjaśnił, że została ona przepowiedziana w Księdze Daniela (10.21). Wtedy, kiedy Anioł Gabriel wyjawił przed prorokiem Danielem, że wszystko, co zostało mu objawione na temat przyszłości i czasów ostatecznych, będzie można znaleźć w Księdze Prawdy. Danielowi nakazano zapieczętować tę wiedzę, ponieważ ma ona pozostać ukryta, aż do innego czasu, zwanego „Czasem Ostatecznym”.

 

Oto cytaty z Księgi Daniela, które przepowiadają owe Czasy Ostateczne i Księgę Prawdy:

 

Dn 9,20-9,22:

 

Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodu, Izraela, i składając przed Panem, Bogiem moim, swe błagania za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze wymawiałem [słowa] modlitwy, mąż Gabriel, którego spostrzegłem przedtem, przybył do mnie lecąc pospiesznie około czasu wieczornej ofiary.

 

Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: „Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie.”

 

Dn 12,01-12,13:

 

„W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.

 

Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.

 

Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.

 

Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza”.

 

Wtedy ja, Daniel, ujrzałem, jak dwóch innych [ludzi] stało, jeden na brzegu po tej stronie rzeki, drugi na brzegu po tamtej stronie rzeki.

 

Powiedziałem do męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki: ”Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych rzeczy?”

 

I usłyszałem męża ubranego w lniane szaty i znajdującego się nad wodami rzeki. Podniósł on prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Wiecznie Żyjącego: ”Do czasu, czasów i połowy [czasu]”. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu”.

 

Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: ”Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?”

 

On zaś odpowiedział: ”Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu.

 

Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją.

 

A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara i zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

 

Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

 

Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a powstaniesz, by [otrzymać] swój los przy końcu dni”.

 

Dn 2,20-23:

„I zaczął Daniel mówić tymi słowy:

Niech będzie błogosławione imię Boga

od wieków na wieki,

albowiem do niego należą mądrość i moc.

On zmienia czasy i pory,

On utrąca królów i ustanawia królów,

udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu.

On odsłania to, co głębokie i ukryte;

wie, co jest w ciemnościach,

u Niego mieszka światłość.

Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam,

bo mi dałeś mądrość i moc,

a teraz oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy.”

 

(Na podstawie Biblii Warszawskiej)