Pozostałe modlitwy

RÓŻANIEC

Uwaga wstępna dla nieznających Różańca: Odmawianie Różańca jest proste. Jego jednostką jest jedna „dziesiątka”, złożona z: 1 x Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu. Cały Różaniec to 15 lub 20 takich dziesiątek. Ale dziś, mówiąc o odmówieniu Różańca, ma się na ogół na myśli jedynie pięć dziesiątek (z których każda dotyczy pięciu tak zwanych radosnych, bolesnych, chwalebnych tajemnic lub tajemnic światła), przed którymi, na samym początku, odmawia się: 1 x Skład Apostolski, 1 x Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu. Wszystko, co wykracza ponad to (patrz opis poniżej), zostało z czasem do Różańca dodane pod wpływem objawień.

–  Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Symbol apostolski (potocznie: Skład apostolski, Wierzę w Boga):
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił  na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół  powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

–   Na pierwszym paciorku odmawia się Modlitwę Pańską (Ojcze nasz):
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

–   Na trzech dalszych Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo):
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

–   Na następnym pojedynczym paciorku Chwała Ojcu:
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

–   Jest to część wstępna; jej intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. (Przy odmawianiu wszystkich części różańca, czyli trzech lub czterech „pięćdziesiątek”, wystarczy te modlitwy wstępne — to znaczy: 1 x Skład Apostolski, 1 x Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, 1 x Chwała Ojcu — odmówić tylko przed pierwszą „pięćdziesiątką”.)

–   Następnie odmawia się całą jedną „pięćdziesiątkę”, wspominając przed kolejnymi pięcioma dziesiątkami kolejne tajemnice danej części różańca (patrz poniżej). Każda z nich składa się z: Ojcze nasz, 10x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Przed każdą kolejną dziesiątką zapowiada się kolejną tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw.

–   Po każdym Chwała Ojcu, na zakończenie każdej kolejne dziesiątki można dodać tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia” lub „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.”

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w Swoim Sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Wiele razy w historii Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiane w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiane w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Wzywanie do nawrócenia i głoszenie nadejścia Królestwa Bożego
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiane we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawiane w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Tajemnice I, III i IV, składające się na trzy „pięćdziesiątki”, stanowią dopiero cały Różaniec — tak jak go się kiedyś odmawiało i jak się go jeszcze na przykład codziennie wieczorem odmawia wspólnie z całą parafią w Medjugoriu. Dziś jednak, kiedy się mówi o odmówieniu Różańca, większość ludzi ma na myśli tylko pięć tajemnic jednego rodzaju — radosnych, bolesnych, chwalebnych lub tajemnic światła — czyli jedną „pięćdziesiątkę”, gdzie na każdą dziesiątkę przypada jedna z tajemnic (patrz wyżej). Dodać należy, że tajemnice Światła zostały dodatkowo ustanowione przez Jana Pawła II. Jeżeli więc ktoś chce być całkiem rzetelny i być w zgodzie z oczekiwaniami Najświętszej Maryi Panny, może odmawiać codziennie wszystkie trzy lub nawet cztery kategorie tajemnic, czyli wszystkie cztery części Różańca.

Po zakończeniu rozważania całej części Różańca — czyli jednej „pięćdziesiątki” — dołącza się często modlitwę „Pod Twoją Obronę” (najczęściej w intencjach papieża):

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

Poniżej przytaczamy jeszcze dodatkowe wyjaśnienia i zalecenia, związane z odmawianiem Różańca:
Modlitwa rozpoczyna się Składem Apostolskim odmawianym na krzyżyku, modlitwą Ojcze nasz (koralik za krzyżem) i trzykrotnym Zdrowaś Maryjo (następne trzy koraliki) z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość oraz Chwała Ojcu (ostatni koralik z krótkiego sznura). Inną metodą rozpoczynania odmawiania różańca zgodnie z Rosarium Virginis Mariae, jest uczynienie znaku Krzyża świętego i wypowiedzenie wersetu z Psalmu 70: Boże, wejrzyj, ku wspomożeniu memu/Panie, pośpiesz, ku ratunkowi memu oraz Chwała Ojcu. Następnie zapowiada się daną część różańca i jego tajemnicę oraz przystępuje do odmawiania poszczególnych tajemnic przechodząc do głównej części koronki, składającej się z 5+50 paciorków lub, gdy koronka jest przeznaczona do odmawiania całego różańca, z 20+200. Podstawowa koronka służy do odmawiania jednej części różańca. Każda część dzieli się na pięć tajemnic, kontemplowaniu których odpowiada 1+10 paciorków. Rozpoczynając rozważanie tajemnicy należy podać jej nazwę, odmówić modlitwę Pańską Ojcze Nasz, powtórzyć 10 razy modlitwę Pozdrowienia anielskiego Zdrowaś Maryjo, a po całej tajemnicy wypowiedzieć doksologię Chwała Ojcu na cześć Trójcy Świętej. Celem tej modlitwy nie jest samo powtarzanie określonych modlitw, lecz rozważanie życia, męki i zmartwychwstania Chrystusa oraz żywe uczestnictwo w modlitwie całego Kościoła.

Na zakończenie każdej tajemnicy, po Chwała Ojcu, zaleca się dodać jeden z następujących aktów strzelistych, np.:

Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciela i przyjmij w godzinę śmierci (tradycyjna antyfona maryjna z Mszału Rzymskiego).

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie (zainspirowany Cudownym Medalikiem).

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia (zainspirowany objawieniami w Fatimie).

W Katowicach i na Górnym Śląsku rozpowszechniona jest inna wersja powyższego aktu strzelistego: O Jezu, odpuść nam nasze winy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Po zakończeniu odmawiania i rozważania całej części różańca lub całego Różańca, należałoby odmówić (zgodnie z Listem Apostolskim Jana Pawła II) Rosarium Virginis Mariae antyfonę Salve Regina Witaj Królowo:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

lub Litanię loretańską wraz z antyfoną Sub Tuum Praesidium Pod Twoją Obronę. Na sam koniec odmawia się w intencjach Ojca Świętego Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, celem zyskania odpustów nadanych przez Kościół za odmawianie Różańca.

RÓŻANIEC DO PORTMONETKI – wszystko o Różańcu na jednej kartce

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO — JAK ODMAWIAĆ

Koronkę należy odmawiać codziennie, najlepiej o godzinie piętnastej. Odmawiana w godzinie śmierci, przynosi umierającemu odpuszczenie grzechów.

Na początku:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił  na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół  powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:
Dla jego bolesnej Męki  miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem (3 razy).

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO — JAK ODMAWIAĆ

Nowenna (Dzienniczek, wersety 1209-1229) — czyli odmawianie Koronki i odczytywanie poniższych fragmentów z Dzienniczka św. Faustyny przez dziewięć kolejnych dni — rozpoczyna się w Wielki Piątek, a kończy w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego, która przypada tydzień po Niedzieli Wielkanocnej (można ją jednak także odmawiać o innej porze roku).
Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.
Po odczytaniu tekstu Nowenny na każdy dzień (patrz poniżej), należy następnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego, której wzór znajduje się także powyżej:

Dzień pierwszy

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz. Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen. Następnie odmawia się w całości Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dzień drugi

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w nie- zgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje. Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Następnie odmawia się w całości Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dzień trzeci

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy. Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. Następnie odmawia się w całości Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dzień czwarty

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen. Następnie odmawia się w całości Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dzień piąty

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce. Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. Następnie odmawia się w całości Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dzień szósty

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem. Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Następnie odmawia się w całości Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dzień siódmy

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci. Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały. Następnie odmawia się w całości Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dzień ósmy

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości. Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Następnie odmawia się w całości Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Dzień dziewiąty

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego. Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego… Następnie odmawia się w całości Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

LITANIA LORETAŃSKA

Litania loretańska – modlitwa katolicka na cześć Matki Bożej, którą kapłan odmawia na przemian z wiernymi.

Po wstępnym błaganiu Trójcy Świętej następują krótkie odezwy do Matki Boskiej, w których uwydatnione są Jej szczególniejsze cnoty. Od wezwania „Różo duchowna” rozpoczyna się szereg chwalebnych tytułów, które określają kolejno, jak była wyobrażona, kim jest dla wiernych i jakie stanowisko zajmuje w Królestwie niebieskim. W liturgicznym nabożeństwie kościelnym litania loretańska zatwierdzona jest przez Stolicę Apostolską i uposażona licznymi odpustami.

Litania loretańska nazywana jest także litanią do Najświętszej Maryi Panny. Przymiotnik „loretańska” w nazwie litanii pochodzi od włoskiego miasta Loreto, gdzie w bazylice, zgodnie z podaniami, znajduje się domek Matki Bożej. Litania do Najświętszej Maryi Panny była tam szczególnie propagowana i odmawiana. Nie narodziła się jednak w Loreto. Źródła podają, że powstała już w XII wieku we Francji, lecz pierwsza wersja nie zachowała się. Pośród licznych schematów litanii maryjnych utrwalił się właśnie ten, który był używany od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto. Stąd nazwa litania loretańska. W 1581 roku papież Sykstus V nadał za jej odmawianie przywilej odpustu. Określenie litania loretańska stosowane było częściej od 1575 roku, kiedy to dyrygent chóru w Loreto Constanzo Porta skomponował do niej melodię.

W Litanii Maryja przywoływana jest jako Matka Stworzyciela, Róża duchowna czy Królowa Różańca Świętego. W ciągu wieków pojawiały się nowe wezwania. Z powodu mnożących się wezwań w Litanii papież Klemens VIII wydał w 1601 roku dekret, który mówił o konieczności zatwierdzenia litanii przez Stolicę Apostolską w Rzymie.

Z czasem Kościół wprowadzał nowe tytuły: w 1675 „Królowo Różańca Świętego, w 1846 Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, w 1903 Matko Dobrej Rady. W 1906 roku w Kościele Katolickim Mariawitów zostały wprowadzone dwa wezwania Matko Nieustającej Pomocy i Królowo Mariawitów. Po zatwierdzeniu liturgicznego święta NMP Królowej Polski 3 maja, 12 października 1923 roku dołączono do litanii tytuł Królowo Polskiej Korony, który po drugiej wojnie światowej zmieniono na: Królowo Polski. Kościół rzymskokatolicki wprowadził tytuły: Królowo Pokoju w 1917 roku, Królowo Wniebowzięta w 1950, Matko Kościoła w 1980 roku, oraz Królowo Rodzin w 1995.

Dużą rolę w propagowaniu Litanii odegrały zakony m.in. dominikanie, kapucyni, karmelici i mariawici.

Litanie oraz 7 psalmów pokutnych od najdawniejszych czasów Kościoła w połączeniu z pacierzami kapłańskimi odmawiano przy nabożeństwie publicznym.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Matko Kościoła, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
Królowo Rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Królowo świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Jezu cichy i pokornego Serca.
W.: Uczyń serca nasze według Serca Twego.

K.: Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.

EGZORCYZM DO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA:

Wersja 1:
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Wersja 2:
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, Patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim Aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego Mistycznego Ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa niebieskiego. Posyłaj swoich Aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia. Wodzu Mistycznego Ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia. Amen.

MAGNIFICAT

Uwielbiaj duszo moja sławę Pana mego,
Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego,
Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
Bóg mój rozkoszą serca i weselem ducha.
Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.
Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.
Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
którego moc przedziwna, święte imię Jego.
Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.
Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,
rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.
Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.
Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.
Przyjął do łaski sługę Izraela cnego,
wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.
Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.
Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze niech będzie
teraz i na wiek wieków niechaj zawsze słynie wszędzie.

G O D Z I N K I  O  NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

(Jutrznia)
1. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą.
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

1. Zawitaj, Pani świata, niebieska Królowo.
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
2. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna Światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości.
3. Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu.
4. Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze, i wody stworzył przeźroczyste.
5. Ciebie, Oblubienicę, przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.

P. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko.
W. I wziął Ją na mieszkanie do przybytku Swego.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Święta Maryjo, Królowo niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenia wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa zapłatę w niebie otrzymać mogli, co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje w Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków.
W. Amen.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

(Pryma)
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

1. Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
2. Od wszelkiej zarazy świata ochroniona,
Pierwej święta w żywocie matki, niż zrodzona.
3. Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest świętych drzwiami,
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
4. Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.

P. Sam Ją stworzył w Duchu Świętym.
W. I wyniósł Ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

(Tercja)
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

1. Witaj, Arko Przymierza, Tronie Salomona,
Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złożona.
2. Tyś krzak Mojżeszów, Boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny Kwiat rodząca.
3. Bramo rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
4. Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
5. Który Ciebie za Matkę obierając Sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.

P. Ja mieszkam na wysokościach.
W. I tron mój w słupie obłoku.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

(Seksta)
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

1. Witaj, Świątynio Boga w Trójcy Jedynego
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
2. Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
3. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona.
4. Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, napełniona.

P. Jak lilia między cierniem.
W. Tak przyjaciółka moja między córkami Adamowymi.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

(Nona)
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

1. Witaj, miasto ucieczki, Wieżo utwierdzona,
Dawidowa, basztami i bronią wzmocniona.
2. Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
3. O mężna białogłowo, Judyt wojująca,
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
4. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.

P. Wszystka piękna jesteś, Przyjaciółko moja.
W. A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie postała.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

(Nieszpory)
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

1. Witaj, światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
2. Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
3. Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu Swym jak złota zorza światłem sieje.
4. Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc świeci człowiekowi.

P. Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca
W. I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

(Kompleta)
1. Niech nas Syn Twój, o Pani, do Siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
2. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
3. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
4. Jak była na początku, i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

1. Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
2. Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej stronie Króla stoisz w złotogłowie.
3. O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących!
4. Bramo rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.

P. Jak olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje.
W. Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

(Ofiarowanie Godzinek)
1. Z pokłonem, Panno święta, ofiarujem Tobie,
Te Godzinki ku większej czci Twej i ozdobie.
2. Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.

(Antyfona)
Tać to Różdżka, w której ani pierworodnej,
Ani uczynkowej winy skaza nie postała.

P. W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się:
Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi Swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci Tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do Siebie dozwolił. Przez Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.